settings icon
share icon
שאלה

?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח

תשובה


עבור הלא-מאמין, יראת ה' היא הפחד ממשפט אלוהים וממוות נצחי, שהוא למעשה הפרדה נצחית מאלוהים (לוקס י"ב 5; עברים י' 31). עבור המאמין, מאידך, יראת ה' היא משהו שונה לחלוטין. כשזה מגיע למאמין המשיחי, הוא למעשה ירא את אלוהים, לא מפחד ממנו. באגרת אל העברים י"ב 29-28 אנחנו מוצאים תיאור מוצלח לכך: "וכיוון שאנו מקבלים מלכות אשר לא תמוט, נהיה נא מכירי טובה ובהכרה זאת נעבוד את אלוהים כרצונו, בחסידות וביראה; כי אלוהינו אש אוכלה הוא". החסידות והיראה האלה הם בדיוק המשמעות של יראת אלוהים כשזה מגיע למאמין המשיחי. יראת ה' היא הגורם המניע שדוחף אותנו להכנע לבורא העולם.

במשלי א' 7 נאמר, "יראת ה' ראשית דעת". כל עוד אנחנו לא מבינים מיהו אלוהים באמת ומפתחים יראה מלאת כבוד כלפיו, איננו יכולים לרכוש חוכמכה אמיתית. חכמה אמיתית באה רק מתוך הבנה של זהותו האמיתית של אלוהים ושל עצם היותו קדוש, ישר וצדיק. בדברים י' 12, 21-20 אנחנו קוראים, "עתה ישראל, מה ה' אלוהיך שואל מעימך, כי אם ליראה את ה' אלוהיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את ה' אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך... את ה' אלוהיך תירא, אותו תעבוד; ובו תדבק, ובשמו תישבע. הוא תהילתך, והוא אלוהיך, אשר עשה איתך את הגדולות ואת הנוראות האלה, אשר ראו עיניך". יראת ה' היא הבסיס להליכה ולדבקות שלנו בדרכיו, לשרות שלנו אותו, וכן, לאהבה שלנו אותו.

יש מי שמגדירים יראת אלוהים כ"מתן כבוד" לאלוהים. למרות שכבוד בהחלט כלול ברעיון של יראת ה', למעשה מדובר בהרבה מעבר לכך. יראת ה' כפי שהיא מתוארת בכתבי הקודש, עבור המאמין, כוללת הבנה של עד כמה אלוהים שונא את החטא ויראת העונש שהוא עתיד להמיט על חטא – אפילו בחייו של המאמין. באגרת אל העברים י"ב 11-5 אנחנו קוראים על המשמעת והענישה שאלוהים מטיל על המאמין. למרות שהדברים נעשים באהבה (עברים י"ב 6), הם בכל זאת מעוררים יראה ופחד. כילדים, הפחד ממשמעת שהורינו עתידים להנחיל בנו ללא ספק מנע מאיתנו לעשות מעשים מסויימים. כך גם במסגרת מערכת היחסים שלנו עם אלוהים. אנחנו צריכים לחשוש ולירוא מהמשמעת שהוא עתיד להנחיל בנו, ולפיכך לבקש לחיות את חיינו באופן שרצוי וראוי לפניו.

המאמינים לא צריכים לפחד מאלוהים. אין לנו שום סיבה לחשוש מפניו. הוא נתן לנו את הבטחתו שדבר לא יפריד אותנו מאהבתו (רומים ח' 39-38). הוא הבטיח לנו שהוא לעולם לא יעזוב ולא יטוש אותנו (עברים י"ג 5). יראת אלוהים משמעותה שאנחנו יראים ומכבדים אותו באופן כזה שזה משפיע על כל אורח והתנהלות חיינו. יראת אלוהים משמעה מתן כבוד לאלוהים, ציות לדברו, כניעה למשמעת שהוא מנחיל בנו, וסגידה לו בהלל, השתחוויה וכבוד.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מהי יראת ה'?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries