?האם הישועה היא על ידי האמונה בלבד או על ידי אמונה ומעשיםשאלה: האם ישועה מושגת על ידי אמונה בלבד, או שמא הדרך להשגתה היא באמצעות אמונה ומעשים גם יחד?

תשובה:
זוהי אולי אחת השאלות החשובות ביותר בכל התיאולוגיה המשיחית. שאלה זו היא שעוררה את התהוות תנועת הרפורמציה – הפילוג בין הכנסייה הפרוטסטנטית לבין הכנסייה הקתולית. שאלה זו היא המפתח להבדלים בין אמונה משיחית שמבוססת על כתבי הקודש לבין כתות משיחיות. האם הישועה מושגת באמצעות אמונה בלבד, או שמא הדרך להשגתה היא דרך שילוב של אמונה ומעשים? האם אדם נושע רק מעצם אמונתו בישוע כמשיח או שמא עליו להאמין בישוע ובנוסף לכך גם לעשות מעשים מסוימים כדי להביא לישועתו?

שאלת הישועה תודות לאמונה בלבד לעומת אמונה לצד מעשים, היא שאלה שקשה ליישב בינה לבין הנאמר בכתבי הקודש. השווה בין הנאמר באגרת אל הרומים ג' 28, ה' 1, ובאגרת אל הגלטים ג' 24 לבין יעקב ב' 24. יש שרואים הבדל בין תפיסתו של שאול השליח (ישועה באמצעות אמונה בלבד) לבין יעקב (ישועה באמצעות אמונה ומעשים). אך למעשה אין כל סתירה או חוסר הסכמה בין תפיסותיהם של שאול השליח ויעקב. יש שטוענים שנקודת המחלוקת נסובה על היחס בין אמונה למעשים. שאול השליח, בצורה מאוד דוגמטית, טוען שהצדקה מושגת באמצעות האמונה בלבד (אל האפסים ב' 9-8), בעוד שנראה שיעקב אומר שהצדקה מושגת באמצעות אמונה ומעשים גם יחד. אבל בדיקה מדוקדקת של דברי יעקב פותרת את הבעיה. יעקוב מדגיש את הנקודה שאמונה אמיתית במשיח מובילה לשינוי חייו של המאמין ולמעשים טובים שנובעים כתוצאה ממנה (יעקב ב' 26-20). יעקוב לא טוען שהצדקה נובעת מאמונה ומעשים, אלא הוא אומר שכאשר אדם באמת מוצדק באמצעות האמונה, כפועל ישיר מכך ניתן לראות פרי של מעשים טובים בחייו. אם אדם טוען שהוא מאמין, אבל איננו רואים את הפרי של מעשים טובים בחייו – ככל הנראה שאמונתו אינה אמונה אמיתית במשיח (יעקב ב' 14, 17, 20, 26).

השליח שאול אומר את אותם הדברים. הפרי הטוב שהמאמינים צריכים להפגין בחייהם מפורט באגרת אל הגלטים ה' 23-22. מיד לאחר שהוא עומד על כך שישועת האדם נובעת מאמונה ולא ממעשים (אל האפסים ב' 9-8), שאול מיידע אותנו שנבראנו למעשים טובים (אל האפסים ב' 10). שאול מצפה לראות את אותו השינוי בחיי המאמין שיעקוב מצפה לו, "על כן מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו; הנה נהיו חדשות" (השנייה אל הקורינתים ה' 17). שאול ויעקב אינם חלוקים בדעותיהם בנושא הישועה. שניהם פשוט נוגעים באותו הנושא מפרספקטיבה שונה. שאול שם דגש על כך שהישועה היא באמונה בלבד ואילו יעקב מדגיש את העובדה שמעשיו הטובים של המאמין נובעים מתוך אמונתו בישוע.חזור לעמוד הבית בעבריתהאם ישועה מושגת על ידי אמונה בלבד, או שמא הדרך להשגתה היא באמצעות אמונה ומעשים גם יחד?