?מה אומרים כתבי הקודש על שדים


שאלה: מה אומרים כתבי הקודש על השדים?

תשובה:
בהתגלות י"ב 9 נאמר, "אז הושלך התנין הגדול, הנחש הקדמוני הנקרא מלשין ושטן, המתעה את כל תבל; הוא הושלך ארצה ומלאכיו הושלכו איתו". על פי הכתובים השדים הם מלאכים סוררים שמרדו יחד עם השטן נגד אלוהים. השלכתו של השטן מן השמים מתוארת בישעיהו כ"ח 15-12. מהנאמר בהתגלות י"ב 4 אנחנו למדים שכשהטן חטא והושלך מהשמים הוא לקח איתו שליש מן המלאכים. גם בפסוק 6 באגרת יהודה מתוארים המלאכים שחטאו. נראה, אם כן, שהשדים הם מלאכים שסרחו וחטאו נגד אלוהים ובחרו ללכת בעקבות השטן.

השטן והשדים עושי דברו רוצים עתה להשמיד ולהתעות את כל אלה שעובדים את אלוהים (הראשונה לפטרוס ה' 8; השנייה אל הקורינתים י"א 15-14). השדים מתוארים כרוחות רעות (מתי י' 1), רוחות טמאות (מרקוס א' 27), וכמלאכיו של השטן (התגלות י"ב 9). השטן ושדיו מתעים את העולם (השנייה אל הקורינתים ד' 4), תוקפים את המאמינים (השנייה אל הקורינתים י"ב 7; הראשונה לפטרוס ה' 8), ונאבקים נגד מלאכי אלוהים (התגלות י"ב 9-4). השדים הם ישויות רוחניות, אך יכולים גם להופיע בצורה פיזית (השנייה אל הקורינתים י"א 15-14). השדים הם אויביו של אלוהים – אך חשוב לזכור שהם אויבים מובסים. "... שכן הוא אשר בכם גדול מזה אשר בעולם" (הראשונה ליוחנן ד' 4).

English
חזור לעמוד הבית בעברית
מה אומרים כתבי הקודש על השדים?

גלה כיצד ...

לבלות את הנצח עם אלוהיםלקבל סליחה מאלוהים