settings icon
share icon
שאלה

מדוע בחר אלוהים דווקא בישראל להיות העם הנבחר?

תשובה


בדברים ז' 9-7 אנחנו קוראים: "לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים: כי מאהבת ה' אתכם ומשמרו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם הוציא ה' אתכם ביד חזקה, ויפדך מבית עבדים, מיד פרעה מלך מצרים: וידעת כי ה' אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור".

אלוהים בחר בעם ישראל להיות העם דרכו יוולד המשיח ישוע – המושיע מחטא וממוות (יוחנן ג' 16). אלוהים הבטיח לראשונה את ביאתו של המשיח מייד לאחר נפילתם של אדם וחווה בחטא (בראשית פרק ג'). מאוחר יותר אלוהים אישר שהמשיח יהיה צאצא של אברהם, יצחק ויעקב (בראשית י"ב 3-1). ישוע המשיח הוא הסיבה האולטימטיבית לכך שאלוהים בחר בישראל להיות העם הנבחר שלו. אלוהים לא היה חייב לבחור בעם מסויים, אבל זה מה שהוא החליט לעשות. ישוע צריך היה לבוא מעם מסוים, והוא בחר בישראל.

עם זאת, אלוהים בחר בישראל לא רק כדי להוליד דרכו את המשיח. אלוהים חפץ שעם ישראל ילמד אחרים אודותיו. ישראל היה עם של כוהנים, נביאים ושליחים לעולם. התכלית שכונן עבורם אלוהים הייתה שהם יהיו עם מופרד, אומה של אנשים שינחו אחרים אל עבר אלוהים והבטחתו עבור מושיע, משיח וגואל. ברובו, עם ישראל נכשל במשימה זו. כך או אחרת, מטרתו האולטימטיבית של אלוהים עבור עם ישראל, הייתה שהמשיח יבוא דרכם – מטרה שהתגשמה באופן מושלם – בדמותו של ישוע המשיח.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

מדוע בחר אלוהים דווקא בישראל להיות העם הנבחר?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries