settings icon
share icon
שאלה

איך נושעו אנשים לפני שישוע מת בעבור חטאינו?

תשובה


מאז נפילתו של האדם בחטא, הבסיס לישועה תמיד היה מותו של ישוע. אין איש, קודם לצליבה או לאחריה, שנושע ללא מאורע חשוב זה בהיסטוריה של העולם. מותו של ישוע היה המחיר ששולם לפדיון עונש חטאיהם של קדושי התנ"ך, כמו גם חטאיהם העתידיים של קדושי עידן הברית החדשה.

הדרך היחידה לישועה מאז ומתמיד היתה באמצעות אמונה. מושא אמונתו של אדם לצרכי ישועה מאז ותמיד היה אלוהים. מחבר מזמור ב' כתב, “נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך, כי יבער כמעט אפו, אשרי כל חוסי בו" (תהילים ב' 12). בבראשית ט"ו 6 אנחנו קוראים שאברהם האמין באלוהים, ובזכות אמונתו הוא הוצדק בעיני אלוהים (ראה גם אל הרומים ד' 8-3). הקרבת הקרבנות בתנ"ך לא מחקה את החטא, כפי שמלמד בברור הכתוב באגרת אל העברים ט' 1-י' 4, אלא רק הצביעה על היום בו בנו של אלוהים ישפוך את דמו עבור בני האדם החוטאים.

מה שהשתנה במשך הדורות הוא מושא האמונה. אלוהים דורש שמה שבו אנחנו מאמינים יהיה מבוסס על דרגת ההתגלות אותה הוא העניק לנו עד לזמן נתון. זה מה שנקרא "התגלות הדרגתית”. אדם האמין בהבטחת אלוהים בבראשית ג' 15 שזרע האישה יכבוש את השטן. אדם האמין בכך, והפגין את אמונתו בשם אותו הוא העניק לחווה (פס' 20). באותו שלב, ידיעתו של אדם הייתה מוגבלת, אך בכל זאת הוא האמין.

אברהם האמין באלוהים בהתאם להבטחה שנתן לו בבראשית (פרקים י"ב ו-ט"ו). התורה אומנם לא הועלתה על הכתב קודם לימיו של משה, אך בני האדם היו אחראים לגבי מה שאלוהים גילה להם. לאורך התנ"ך, מאמינים נושעו מכיוון שהאמינו שאלוהים ביום מן הימים יטפל בבעיית החטא שלהם. כיום, במבט לאחור, אנחנו מאמינים שאלוהים כבר טיפל בחטאינו על הצלב בגולגותא (יוחנן ג' 16; אל העברים ט' 28).

ומה לגבי מאמינים בימיו של ישוע, קודם לצליבתו ותחייתו, במה הם האמינו? הם הבינו את התמונה המלאה של מותו המכפר של ישוע על הצלב עבור חטאיהם מאוחר יותר? “מאותה עת החל ישוע להבהיר לתלמידיו כי עליו ללכת לירושלים ולסבול הרבה מידי הזקנים וראשי הכהנים והסופרים, ולההרג וביום השלישי לקום" (מתי ט"ז 21). מה הייתה תגובתם של התלמידים לדבר? “לקח אותו כיפא לצד והחל לגעור בו באמרו: 'חלילה לך, אדוני. אל יהיה הדבר הזה לך!'" (ט"ז 22). שמעון כיפא והתלמידים האחרים לא הבינו את האמת במלואה, ולמרות זאת הם נושעו מכיוון שהאמינו שאלוהים ידאג לטפל בבעיית החטא שלהם. הם לא ידעו איך בדיוק זה יקרה, יותר מכפי שאדם, אברהם, משה, או דוד ידעו זאת, אבל הם האמינו באלוהים.

כיום, ההתגלות שנחשפה בפנינו עולה על זו שהיתה זמינה לאנשים שחיו לפני תחייתו של ישוע. אנחנו מכירים את התמונה במלואה. “האלוהים אשר דיבר מקדם פעמים רבות ובדרכים רבות אל האבות ביד הנביאים, דיבר אלינו באחרית הימים האלה ביד הבן אשר שם ליורש כל ובידו גם עשה שמים וארץ" (אל העברים א' 2-1). גם היום הישועה שלנו מבוססת על מותו של ישוע; האמונה שלנו היא עודנה הדרישה לישועה, ומושא האמונה שלנו הוא עודנו אלוהים. כיום תוכן האמונה שלנו הוא העובדה שישוע מת עבור חטאינו, שהוא נקבר, וקם לתחייה ביום השלישי (הראשונה אל הקורינתים ט"ז 4-3).

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

איך נושעו אנשים לפני שישוע מת בעבור חטאינו?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries