settings icon
share icon
שאלה

?לישוע היו אחים ואחיות

תשובה


אחיו של ישוע מוזכרים במספר מקומות בכתובים. במתי י"ב 46, לוקס ח' 19, ובמרקוס ג' 31 אנחנו קוראים שאמו ואחיו של ישוע באו לראותו. לפי הכתובים לישוע היו ארבעה אחים: יעקב, יוסף, שמעון ויהודה (מתי י"ג 55). הכתובים מעידים גם על כך שלישוע היו אחיות, אבל אין אזכור כלשהו לשמותיהן או מספרן (שם, פס' 56). ביוחנן ז' 10-1, אנחנו קוראים שאחיו של ישוע עלו לירושלים לחג בשעה שישוע נשאר מאחור בגליל. במעשי השליחים א' 14, אנחנו קוראים שאמו ואחיו של ישוע התפללו עם השליחים. באגרת אל הגלטים א' 19 מוזכר יעקב אחי ישוע. המסקנה הטבעית מכל הפסוקים שהובאו לעיל היא שלישוע אכן היו (חצאי) אחים ואחיות.

יש קאתולים שטוענים שה"אחים" האלה היו למעשה בני הדודים של ישוע. עם זאת, בכל אחד מהפסוקים שהובאו נעשה שימוש במילה היוונית הספציפית לציון "אח". למרות שאפשר בהחלט לעשות שימוש באותה מילה גם תוך התייחסות לקרובי משפחה אחרים, הרי שהמשמעות הפשוטה והמילולית שלה היא אח או אחות, פשוטו כמשמעו. ישנה מילה ביוונית שמשמעותה "בן דוד", ולא נעשה שימוש באותה מילה. מעבר לכך, אם מדובר למעשה בבני הדודים של ישוע, מדוע לעיתים קרובות הם מתוארים בסמיכות כשהם נמצאים עם מרים, אם ישוע? אין שום דבר בהקשר של הסיפור אודות אימו ואחיו של ישוע שבאו לבקר אותו שאפילו רומז לכך שהם היו דבר אחר כלשהו מאשר אחיו למחצה, אחיו בדם.

טיעון קאתולי נוסף הוא שאחיו ואחיותיו של ישוע היו למעשה ילדיו של יוסף מנישואים קודמים. ישנה תוראה שלמה, חסרת כל בסיס מקראי, שטוענת שיוסף היה מבוגר בהרבה ממרים, שהיה נשוי קודם לכן והיו לו ילדים מאותם נישואים, ולאחר מות אשתו הראשונה הוא נשא לאשה את מרים. הבעיה עם התיאוריה הזו היא שהכתובים אינם רומזים אפילו לכך שיוסף היה נשוי קודם לנישואיו למרים ושהיו לו ילדים מאותם נישואים. אם ליוסף היו לפחות שישה ילדים קודם לנישואיו למרים, מדוע הם לא מוזכרים בסיפור אודות מסעם של יוסף ומרים לבית לחם (לוקס ב' 7-4) או ירידתם למצרים (מתי ב' 15-13) או מסעם חזרה לנצרת (מתי ב' 23-20)?

אין שום הצדק מקראי להאמין שאותם אחים ואחיות אינם אלא ילדיהם של יוסף ומרים. אלה שמתנגדים לרעיון שלישוע היו אחים ואחיות למחצה, עושים זאת לא על בסיס קריאת הכתובים, אלא מתוך תפיסת עולם שדוגלת בבתוליה הנצחיים של מרים, תפיסה שכשלעצמה אינה עומדת בקו אחד עם כתבי הקודש, שם נאמר שיוסף "לקח אליו את אשתו מבלי שידע אותה עד אשר ילדה בן, וקרא את שמו ישוע" (מתי א' 25-24). לישוע היו אחים ואחיות למחצה שהיו ילדיהם של יוסף ומרים. זה מה שמלמדים הכתובים באופן שאינו משתמע לשתי פנים.

English


חזור לעמוד הבית בעברית

לישוע היו אחים ואחיות?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries