settings icon
share icon
שאלה

?מהי הכוונה בכך שאלוהים הוא אהבה

תשובה


למה הכוונה כשאנחנו אומרים שאלוהים הוא אהבה? קודם כל בוא נבחן איך דבר אלוהים מתאר "אהבה”, ואז נביא מספר דוגמאות שמתייחסות לאלוהים. “האהבה סבלנית ונדיבה; האהבה אינה מקנאת; האהבה לא תתפאר ולא תתנשא; היא לא תנהג בגסות, לא תדרוש טובת עצמה, לא תרגז ולא תחשוב רעה. האהבה לא תשמח בעוולה, כי באמת שמחתה. היא תכסה על הכל, תאמין בכל, תקווה לכל ותסבול את הכל. האהבה לא תימוט לעולם..." (הראשונה אל הקורינתים י"ג 8-4).

כך אלוהים מתאר את האהבה. זה מי שהוא, ואנחנו כמאמינים משיחיים נקראים לחיות בהתאם לכך את חיינו (למרות שאנחנו בתהליך מתמשך). הביטוי האולטימטיבי של אהבת אלוהים לנו מתואר בבשורת יוחנן ג' 16: “כי כה אהב אלוהים את העולם, עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם...”, ובאגרת אל הרומים ה' 8: ”אולם אלוהים מגלה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח מת בעדנו כאשר עוד היינו אנשים חוטאים". פסוקים אלה מלמדים שמעל לכל אלוהים רוצה שנצטרף אליו בביתו הנצחי, בגן העדן. הוא סלל בפנינו את הדרך לכך באמצעות המחיר שהוא שילם עבור חטאינו. הוא אוהב אותנו פשוט מכיוון שהוא בחר לאהוב אותנו, מרצונו החופשי. “...נהפך עלי לבי, יחד נכמרו נִחוּמַי" (הושע י"א 8). האהבה סולחת: “אם נתוודה על חטאינו, נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו על חטאינו ולטהר אותנו מכל עוולה" (הראשונה ליוחנן א' 9).

האהבה (אלוהים) אינה כופה את עצמה על אף אחד. אלה שבאים אליו מגיבים לאהבתו. האהבה (אלוהים) מראה נדיבות לכולם. האהבה (ישוע) עושה טוב לכל אחד ללא הבדל. האהבה (ישוע) אינה מקנאה במה שיש לאחרים, וחיה בצניעות ללא תלונות. האהבה (ישוע) אינה מתרברבת במי שהוא היה בבשר, למרות שהוא נישא מעל כולם. האהבה (אלוהים) אינה דורשת צייתנות. אלוהים לא דורש צייתנות מבנו, ישוע מרצונו החופשי ציית לאביו. “אלא שידע העולם כי אוהב אני את האב וכפי שציווני האב כן אני עושה" (יוחנן י"ד 31). אהבה (ישוע) תמיד מחפשת את טובתו של האחר.

תיאור קצר זה של אהבה מעיד על חיים נטולי אנוכיות בניגוד לחיים האנוכיים של בני האדם. מדהים הדבר, שאלוהים העניק לאלה שקיבלו את בנו ישוע כמושיעם האישי את היכולת לאהוב כמו שהוא אהב, בכוחו של רוח הקודש (ראה יוחנן א' 21; הראשונה ליוחנן ג' 1, 24-23). איזה אתגר ואיזו זכות!

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

למה הכוונה בביטוי אלוהים הוא אהבה?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries