settings icon
share icon
שאלה

?מי היו שנים-עשר התלמידים/ שליחים של ישוע המשיח

תשובה


במובן מסויים אלוהים אוהב את כל האנשים בכל העולם כולו (יוחנן ג' 16; הראשונה ליוחנן ב' 2; רומים ה' 8). האהבה הזאת היא אהבה בלתי מותנית – היא מושרשת באופיו של אלוהים ומבוססת על העובדה שהוא אלוהי האהבה (הראשונה ליוחנן ד' 8, 16). אפשר לראות את אהבתו של אלוהים לכולם כאהבה "רבת החסד" שלו, שכן התוצאה של האהבה רוויית החסד של אלוהים היא העובדה שאלוהים לא מעניש מייד את בני האדם על חטאיהם (רומים ג' 23; ו' 23). "...אביכם שבשמים ... מזריח שמשו על רעים ועל טובים וממטיר גשם על צדיקים ועל רשעים" (מתי ה' 45). זו דוגמה נוספת לאהבת אלוהים לכולם – אהבתו רוויית החסד והרחמים, החסד שהוא מרעיף על כולם, לא רק על המאמינים המשיחיים.

אהבתו של אלוהים לעולם באה לידי ביטוי גם בכך שאלוהים מעניק לבני האדם את ההזדמנות לחזור בתשובה: "אין ה' מאחר בדבר אשר הבטיח ... אלא שהוא מאריך אפו לנו; אין הוא רוצה שיאבד איש, אלא שהכל יבואו לידי תשובה" (השנייה לפטרוס ג' 9). אהבתו הבלתי מותנית של אלוהים קשורה לקריאה הכללית שלו לישועה ולמה שמכונה לעיתים קרובות רצון אלוהים המושלם – ההיבט של רצון אלוהים שמגלה מהי גישת ליבו של אלוהים ומגדיר מה רצוי מלפניו.

עם זאת, זה שאלוהים אוהב את כולם, זה לא אומר שכולם יוושעו (ראה מתי כ"ה 46). אלוהים לא יתעלם מהחטא, שכן הוא אלוהי הצדק (השנייה לתסלוניקים א' 6). החטא בסופו של דבר חייב לבוא על עונשו (רומים ג' 26-25). אם אלוהים היה פשוט מתעלם מהחטא ומאפשר לו לזרוע הרס וחורבן לנצח בקרב הבריאה, הרי שהוא לא היה אלוהי האהבה. התעלמות מאהבתו מלאת החסד והרחמים של אלוהים, דחיית ישוע המשיח, או הכחשת המושיע שפדה אותנו בדמו (השנייה לפטרוס ב' 1) רק יובילו לכך שנהיה נתונים תחת זעמו של אלוהים לנצח נצחים (רומים א' 18), ולא נזכה לחוות את אהבתו.

אהבת אלוהים שמצדיקה חוטאים אינה מוענקת לכולם, אלא רק לאלה שמאמינים בישוע המשיח (רומים ה' 1). אהבת אלוהים שמובילה אנשים למערכת יחסים אינטימית איתו אינה זמינה לכולם, אלא רק לאלה שאוהבים את בן אלוהים (יוחנן י"ד 21). אפשר לראות את האהבה הזו כ"אהבת הברית" של אלוהים, והיא אהבה מותנית, שמוענקת רק לאלה ששמו את מבטחם בישוע המשיח לישועתם (יוחנן ג' 36). אלה שמאמינים בישוע המשיח כאדון זוכים לאהבה מותנית, מובטחת, נצחית.

אלוהים אוהב את כולם? כן, הוא מרעיף את חסדו ורחמיו על כולם. אלוהים אוהב את המאמינים המשיחיים יותר מכפי שהוא אוהב את הלא-נושעים? לא, לא כשמדובר באהבתו רוויית החסד. אלוהים אוהב את המאמינים המשיחיים באופן אחר מכפי שהוא אוהב את הלא-נושעים? כן; מכיוון שמאמינים משיחיים שמים את מבטחם ואמונתם בבן אלוהים, ולפיכך הם נושעים. לאלוהים יש מערכת יחסים אינטימית ומיוחדת עם המאמינים בישוע שבאה לידי ביטוי בכך שרק המאמינים המשיחיים זוכים לסליחה שמבוססת על חסדו הנצחי של אלוהים. האהבה הבלתי מותנית, רוויית החסד שיש לאלוהים לכל בני האדם באשר הם צריכה להוביל אותנו לכדי אמונה, שמתקבלת באסירות תודה על האהבה המותנית, המעוגנת בברית, שאלוהים מעניק לאלה שמקבלים את ישוע כמושיעם ומשיחם.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

אלוהים אוהב את כולם או רק את המאמינים המשיחיים?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries