settings icon
share icon
שאלה

?קלוויניזם לעומת ארמינאניזם – מה הנכון

תשובה


קלוויניזם וארמיניזם הן שתי שיטות תאולוגיות שמטרתן להסביר את היחס בין ריבונותו של אלוהים לאחריות האדם בכל הקשור לישועה. הקלוויניזם נקרא על שם ג'ון קלווין, תיאולוג צרפתי שחי בין השנים 1564-1509. הארמיניזם נקרא על שמו של יעקובוס ארמיניוס, תיאולוג הולנדי שחי בין 1609-1560.

את שתי הדוקטרינות האמורות אפשר לסכם באמצעות חמש נקודות. הקלוויניזם דוגל בהשקפה של שחיתות מוחלטת של האדם לעומת הארמיניזם שמחזיק בהשקפה לפיה שחיתות האדם היא חלקית. מצב של שחיתות מוחלטת הוא מצב בו החטא מכתים כל היבט באנושות, ואי לכך בני האדם אינם מסוגלים לבוא אל אלוהים מרצונם החופשי. התפיסה של שחיתות חלקית של האדם גורסת שהחטא הכתים כל היבט באנושות, אך לא עד כדי כך שבני האדם אינם מסוגלים לשים את מבטחם באלוהים מרצונם החופשי.

קלוויניזם מחזיק בהשקפה של בחירה בלתי-מותנית, ואילו הארמיניזם לעומת זאת גורס כי הבחירה היא מותנית. בחירה בלתי-מותנית משמעה שאלוהים מרצונו בלבד בוחר את האינדיבידואל לישועה. בחירה מותנית משמעה שאלוהים בוחר באינדיבידואל לישועה בהתבסס על ידיעתו המוקדמת מי יאמין בישוע לישועתו.

לפי הקלוויניזם הכפרה היא מוגבלת, ואילו הארמיניזם גורס שהכפרה אינה מוגבלת. זוהי הנקודה השנויה ביותר במחלוקת בין שתי אסכולות אלה. כפרה מוגבלת גורסת שישוע מת רק עבור הנבחרים. כפרה בלתי-מוגבלת גורסת, לעומת זאת, שישוע מת עבור כולם, אך מותו אינו אפקטיבי כל עוד האדם אינו מאמין בו.

לפי הקלוויניזם אי אפשר לעמוד בפני חסד אלוהים, ואילו הארמיניזם טוען שההפך הוא הנכון. לפי הקלוויניזם, כשאלוהים קורא לאדם כלשהו לישועה, מאחר ואי אפשר לעמוד בפני חסדו, אותו אדם יוושע בסופו של דבר. לעומת זאת, לפי הארמיניזם, רבים נמנעים מלהענות לקריאת החסד של אלוהים לישוע, ודוחים אותה.

לפי הקלוויניזם הקדושים יעמדו באמונתם לעד – כלומר, כשאדם שנבחר בידי אלוהים להיוושע נושע, הוא יתמיד באמונתו ולעולם לא יתכחש לישוע ויפנה ממנו. הארמיניזם, לעומת זאת, טוען שישועת האדם היא מותנית. ישועה מותנית היא ההשקפה שהמאמין בישוע יכול, מרצונו החופשי, להפנות גב לישוע ולדחות אותו, וכתוצאה מכך לאבד את ישועתו.

אז מי צודק? מעניין לשים לב לגיוון הקיים בגוף המשיח. בקהילות שונות אנחנו מוצאים תערובות שונות של קלוויניזם וארמיניזם. ישנם שדוגלים בשיטתו של קלווין, אחרים בזו של ארמיניוס, ואילו אחרים מאמינים בשילוב של נקודות שונות משתי השקפות תיאולוגיות אלה. ביסודו של דבר, אנחנו מאמינים ששתי הדוקטרינות נכשלות בנסיונן להסביר דברים שאינם ניתנים להסברה. כבני אדם, אנחנו לא מסוגלים להבין בשלמות את הנושא הזה. אלוהים הוא אכן ריבון באופן מוחלט ויודע הכל. ובני האדם נקראים לנקוט החלטה כנה ואמיתית ולשים את מבטחם בישוע. שתי עובדות אלה נראות לנו סותרות זו את זו, אבל מבחינת אלוהים הן הגיוניות לחלוטין.

Englishחזור לעמוד הבית בעברית

קלוויניזם או ארמיניזם – מה נכון?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon שתף את הדף הזה
© Copyright Got Questions Ministries