settings icon
share icon
Tambaya

Shin tashin Yesu Almasihu gaskiya ne?

Amsa


Littafi yana da cikakkiyar shaida cewa hakika an ta da Yesu Almasihu daga matattu. An rubuta tashin Almasihu daga matattu a cikin Matta 28:1-20; Alamar 16:1-20, Luka 24:1-53; da Yahaya 20:1-21:25. Almasihu ma ya tashi daga matattu kuma ya bayyana a cikin Littafin Ayyukan Manzanni (Ayukan Manzanni 1:1-11). Daga waɗannan wurare zaka iya samun “shaidu” da yawa game da tashin Almasihu daga matattu. Na farko shine canji mai ban mamaki a cikin almajiran. Sun tafi daga rukunin mazaje a tsorace kuma a ɓoye ga ƙaƙƙarfan shaidu masu ƙarfin zuciya da ke yin bishara a duk duniya. Me kuma zai iya bayyana wannan canjin canji ban da Almasihu wanda ya tashi daga matattu ya bayyana gare su?

Na biyu shine rayuwar manzo Bulus. Me ya canza shi daga zama mai shigar da kara na cocin ya zama manzo ga cocin? Lokacin da Kristi wanda ya tashi daga matattu ya bayyana gare shi a kan hanyar zuwa Dimashƙ (Ayukan Manzanni 9:1-6). Hujja ta uku tabbatacciya ita ce kabarin fanko. Idan ba a ta da Kristi ba, to ina jikinsa? Almajiran da wasu sun ga kabarin da aka binne shi. Lokacin da suka dawo, gawarsa ba ta nan. Mala'iku sun bayyana cewa an tashe shi daga matattu kamar yadda ya alkawarta (Matiyu 28:5-7). Na huɗu, ƙarin shaidar tashinsa daga matattu shi ne mutane da yawa da ya bayyana ga (Matiyu 28:5, 9, 16-17; Markus 16:9; Luka 24:13-35; Yahaya 20:19, 24, 26-29, 21:1-14; Ayyukan Manzanni 1:6-8; 1 Korantiyawa 15:5-7).

Wani tabbaci na tashin Yesu daga matattu shine babban nauyin da manzannin suka ba tashin Yesu. Babban nassi akan tashin Almasihu shine 1 Korantiyawa 15. A cikin wannan surar, manzo Bulus ya bayyana dalilin da ya sa yake da mahimmanci a fahimta da kuma yin imani da tashin Almasihu. Tashin matattu yana da mahimmanci don dalilai masu zuwa: 1) Idan ba a ta da Almasihu daga matattu ba, masu bi ba za su kasance ba (1 Korantiyawa 15:12-15). 2) Idan ba a ta da Almasihu daga matattu ba, hadayar da ya yi domin zunubi bai isa ba (1 Korantiyawa 15:16-19). Tashin Yesu daga matattu ya tabbatar da cewa Allah ya karɓi mutuwarsa a matsayin kafara ga zunubanmu. Idan da kawai ya mutu kuma ya kasance matacce, wannan na nuna sadaukarwar sa bai isa ba. Sakamakon haka, ba za a gafarta wa masu bi zunubansu ba, kuma za su kasance matattu bayan sun mutu (1 Korantiyawa 15:16-19). Babu wani abu kamar rai madawwami (Yahaya 3:16). “Amma ga hakika an ta da Almasihu daga matattu, shi ne ma nunan fari na waɗanda suka yi barci” (1 Korantiyawa 15:20 NAS).

A ƙarshe, Littafi a bayyane yake cewa duk waɗanda suka yi imani da Yesu Kiristi za a tashe su zuwa rai madawwami kamar yadda ya kasance (1 Korantiyawa 15:20-23). Korantiyawa ta fari 15 ta ci gaba da bayanin yadda tashin Almasihu daga matattu ya nuna nasarar sa bisa zunubi kuma ya bamu ikon rayuwa cikin nasara bisa zunubi (1 Korantiyawa 15:25-34). Yana kwatanta yanayin ɗaukakar jikin tashin matattu da zamu karɓa (1 Korantiyawa 15:35-49). Yana shelar cewa, sakamakon tashin Almasihu, duk waɗanda suka bada gaskiya gare shi suna da matuƙar nasara akan mutuwa (1Korintiyawa 15:50-58).

Abin da ɗaukakar gaskiya tashin Almasihu yake! “Don haka, ya 'yan'uwana, ƙaunatattu, ku tsaya a kafe, kullum kuna himmantuwa ga aikin Ubangiji, domin kuwa kun san famar da kuke yi saboda Ubangiji ba a banza take ba (1Korintiyawa 15:58). Bisa ga Littafi Mai Tsarki, tashin Yesu Kiristi gaskiya ne. Littafi Mai Tsarki ya rubuta tashin Almasihu daga matattu, ya rubuta cewa mutane sama da 400 ne suka shaida shi, kuma ya ci gaba da gina koyarwar Kirista mai mahimmanci akan gaskiyar tashin Yesu daga matattu.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Shin tashin Yesu Almasihu gaskiya ne?
© Copyright Got Questions Ministries