settings icon
share icon
Tambaya

Menene Sabbin sammai da sabuwar duniya?

Amsa


Sabuwar duniya zata zama madawwami mazaunin masu bi cikin Yesu Kiristi. Sabuwar duniya da sababbin sammai wani lokaci ana kiransu “madawwami”. Littafi yana bamu yan bayanai kaɗan na sababbin sammai da sabuwar duniya.

Sammai da duniya na yanzu sun daɗe suna ƙarƙashin la'anar Allah saboda zunubin 'yan adam. Dukan halitta "tana nishi kamar na azabar haihuwa" (Romawa 8:22) yayin da take jiran cikar shirin Allah da kuma "'ya'yan Allah da za a bayyana" (aya 19). Sama da ƙasa zasu shuɗe (Markus 13:31), kuma za'a maye gurbinsu da sababbin sammai da sabuwar duniya. A lokacin, Ubangiji yana zaune a kan kursiyinsa, yana cewa, “Kun ga, ina yin kome sabo!” (Wahayin Yahaya 21:5). A cikin sabuwar halitta, za a kawar da zunubi gaba ɗaya, “ba kuwa sauran la'ana” (Wahayin Yahaya 22: 3, NKJV).

An ambaci sabuwar sama da sabuwar duniya a cikin Ishaya 65:17, Ishaya 66:22, da 2 Bitrus 3:13. Bitrus ya gaya mana cewa sabuwar sama da sabuwar duniya zasu kasance “inda adalci yake zaune.” Ishaya ya ce “ba za a tuna da abubuwan da suka gabata ba, ba kuwa za su tuna da su ba.” Abubuwa zasu zama sabo, kuma tsohon tsari na abubuwa, tare da rakiyar baƙin ciki da masifa, zasu tafi.

Sabuwar duniya za ta sami 'yanci daga zunubi, mugunta, ciwo, wahala, da mutuwa. Zai yi kama da duniyarmu ta yanzu, amma ba tare da la'anar zunubi ba. Zai zama ƙasa kamar yadda Allah ya nufa tun asali. Zai zama Adnin da aka maido.

Babban fasalin sabuwar duniya shine Sabuwar Urushalima. Yahaya ya kira shi "Birni Mai Tsarki. . . tana saukowa daga sama daga wurin Allah, an shirya ta kamar amarya da ado mai kyau ga mijinta” (Wahayin Yahaya 21:2). Wannan birni mai ɗaukaka, tare da titunan zinariya da ƙofofin lu'u-lu'u, yana kan sabuwar duniya, mai ɗaukaka. Itacen rai zai kasance a wurin (Wahayin Yahaya 22:2). Wannan birni yana wakiltar ƙarshen ‘yan Adam da aka fansa, har abada cikin tarayya da Allah: “mazaunin Allah na tare da mutane. Zai zauna tare da su, za su zama jama'arsa, Allah kuma shi kansa zai kasance tare da su… Bayinsa za su bauta masa, za su kuma ga fuskarsa” (Wahayin Yahaya 21:3; 22:3–4).

A cikin sabon sammai da sabuwar duniya, Nassi ya ce, akwai abubuwa bakwai sanannu don rashi-abubuwa bakwai da “babu kuma”:

• babu sauran teku (Wahayin Yahaya 21:1)

•babu sauran mutuwa (Wahayin Yahaya 21:4)

•ba sauran makoki (Wahayin Yahaya 21:4)

•ba kuka (Wahayin Yahaya 21:4)

•babu sauran zafi (Wahayin Yahaya 21:4)

•babu sauran la'ana (Wahayin Yahaya 22:3)

•babu dare kuma (Wahayin Yahaya 22:5)

Halittar sababbin sammai da sabuwar duniya suna kawo alƙawarin cewa Allah “zai share dukan hawaye kuma daga idanunsu” (Wahayin Yahaya 21:4). Wannan taron yana zuwa ne bayan tsananin, bayan zuwan Ubangiji na biyu, bayan mulkin karni, bayan tawaye na ƙarshe, bayan hukuncin ƙarshe na Shaidan, da kuma bayan Babban Farar Al'arshi Mai Girma. Takaitaccen bayanin sababbin sammai da sabuwar duniya shine hango na karshe zuwa dawwama da Littafi Mai-Tsarki ke bayarwa.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Menene Sabbin sammai da sabuwar duniya?
© Copyright Got Questions Ministries