settings icon
share icon
Tambaya

Menene fansar kaffarar?

Amsa


Kafarar canzawa tana nufin Yesu Kristi ya mutu a madadin waɗansu masu zunubi. Littattafai suna koyar da cewa duka mutane masu zunubi ne (Romawa 3:9-18, 23). Hukuncin zunubinmu shine mutuwa. Romawa 6:23 ya karanta, “Gama sakamakon zunubi mutuwa ne, amma baiwar Allah ita ce rai madawwami a cikin Almasihu Yesu Ubangijinmu.”

Wannan ayar tana koya mana abubuwa da yawa. In ba tare da Kristi ba, za mu mutu kuma mu dawwama cikin jahannama a matsayin biyan bashin zunubanmu. Mutuwa a cikin nassosi tana nufin "rabuwa." Kowa zai mutu, amma wasu zasu zauna tare da Ubangiji har abada, wasu kuma zasu yi rayuwa cikin wuta har abada. Mutuwar da aka ambata a nan tana nufin rayuwar jahannama. Koyaya, abu na biyu da wannan ayar take koya mana shine cewa ana samun rai madawwami ta wurin Yesu Kiristi. Wannan kafararsa ce ta musaya.

Yesu Kristi ya mutu a madadinmu lokacin da aka gicciye shi a kan gicciye. Mun cancanci mu kasance waɗanda aka ɗora a kan gicciyen don mu mutu saboda mu ne muke rayuwa da zunubi. Amma Kristi ya ɗauki horon kansa a madadinmu- Ya musanya kansa da mu kuma ya ɗauki abin da ya cancanta. “Shi da bai san zunubi ba, Allah ya mai da shi zunubi saboda mu, domin mu mu sami adalcin Allah ta wurinsa” (2 Korintiyawa 5:21).

“Shi kansa ya ɗauke zunubanmu a jikinsa a kan gungume, domin mu yi zamanmu matattu ga zunubi, rayayyu kuma ga adalci. Da raunukansa ne aka warkar da ku” (1 Bitrus 2:24). Anan kuma munga cewa Kristi ya dauki zunuban da muka aikata a kansa domin ya biya diyyar mana. Bayan 'yan ayoyi daga baya mun karanta, “Domin Almasihu ma ya mutu sau ɗaya tak ba ƙari, domin kawar da zunubanmu, mai adalci saboda marasa adalci, domin ya kai mu ga Allah. An kashe shi a jiki, amma an rayar da shi a Ruhu” (1 Bitrus 3:18). Ba wai kawai wadannan ayoyin suna koya mana game da madadin cewa Kristi ya kasance a gare mu ba, amma sun kuma koyar da cewa shi ne kaffarar, ma'ana ya gamsar da biya saboda zunubin mutum.

Wata hanyar da tayi magana game da kafara shine Ishaya 53:5. Wannan aya tana magana ne game da zuwan Almasihu wanda zai mutu akan gicciye saboda zunubanmu. Annabcin yana da cikakken bayani, kuma gicciyen ya faru kamar yadda aka annabta. “Amma aka yi masa rauni saboda zunubanmu, Aka daddoke shi saboda muguntar da muka aikata. Hukuncin da ya sha ya 'yantar da mu, Dūkan da aka yi ta yi masa, ya sa muka warke.” Lura da sauyawa. Anan kuma munga cewa Kristi ya biya diyyar mana!

Zamu iya biyan farashin zunubi kawai da kanmu ta hanyar hukunta mu da sanya mu cikin wuta har abada abadin. Amma ɗan Allah, Yesu Kristi, ya zo duniya ne domin ya biya bashin zunubanmu. Saboda yayi mana wannan, yanzu muna da damar da bawai kawai an gafarta mana zunubanmu ba, amma har abada tare dashi. Don yin wannan dole ne mu sanya bangaskiyarmu ga abin da Kristi ya yi akan gicciye. Ba za mu iya ceton kanmu ba; muna buƙatar maye gurbin da zai maye gurbinmu. Mutuwar Yesu Kiristi shine kafara

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Menene fansar kaffarar?
© Copyright Got Questions Ministries