settings icon
share icon
Tambaya

Menene ƙaddara? Shin kaddara ta zama littafi maitsarki?

Amsa


Romawa 8:29-30 sun gaya mana, “Waɗanda Allah ya riga ya zaɓa tun tuni, su ne ya ƙaddara su ɗauki kamannin Ɗansa, domin shi Ɗan yă zama na farko a cikin 'yan'uwa masu yawa. Waɗanda ya ƙaddarar nan kuwa, su ne ya kira. Waɗanda ya kira kuwa, su ne ya kuɓutar. Waɗanda ya kuɓutar ɗin kuwa, su ne ya ɗaukaka.” Afisawa 1:5 da 11 sun bayyana, “Ya ƙaddara mu mu zama 'ya'yansa ta wurin Yesu Almasihu, bisa ga nufinsa na alheri,.. A cikinsa ne aka maishe mu abin gādo na Allah, an kuwa ƙaddara mu ga haka bisa ga nufin wannan da yake zartar da dukkan abubuwa yadda ya yi nufi yă yi,” Mutane da yawa suna da ƙiyayya ƙwarai da gaske ga koyarwar ƙaddara. Koyaya, ƙaddara koyarwar littafi mai tsarki ne. Mabuɗin shine fahimtar abin da ƙaddara ke nufi, a bisa ɗabi'a.

Kalmar da aka fassara “ƙaddara” a cikin Nassosi da aka ambata a sama daga kalmar Girkanci ne proorizo, wanda ke ɗauke da ma’anar “ƙaddara a gaba” ƙaddara, “don yanke hukunci kafin lokaci.” Don haka, ƙaddara ita ce Allah yana ƙaddara wasu abubuwa da za su faru a gaba A cikin Romawa 8:29-30, Allah ya ƙaddara cewa waɗansu mutane za su yi kama da Hisansa, za a kira su, su barata, kuma a ɗaukaka su. Za a sami ceto.Litattafai da yawa suna nuni ga masu bada gaskiya ga zaɓaɓɓen Almasihu (Matiyu 24:22, 31; Markus 13:20, 27; Romawa 8:33, 9:11, 11:5-7, 28; Afisawa 1:11; Kolosiyawa 3:12; 1 Tassalunikawa 1:4; 1 Timothawus 5:21; 2 Timothawus 2:10; Titus 1:1; 1 Bitrus 1:1-2, 2:9; 2 Bitrus 1:10). koyaswar cewa Allah cikin ikonsa yana zaɓar mutane don samun ceto.

Mafi yawan abin kin yarda da akidar kaddara shine rashin adalci. Me yasa Allah zai zabi wasu mutane ba wasu ba? Abu mai mahimmanci a tuna shine babu wanda ya cancanci samun ceto. Dukanmu munyi zunubi (Romawa 3:23), kuma duk sun cancanci azaba ta har abada (Romawa 6:23). A sakamakon haka, Allah zai zama mai adalci cikin barin dukanmu mu dawwama a jahannama. Koyaya, Allah ya zaɓi ya ceci wasun mu. Ba ya rashin adalci ga waɗanda ba a zaɓa ba, domin suna karɓar abin da ya cancanta. Zabar da Allah yayi wa wasu bai yiwa wasu adalci ba. Babu wanda ya cancanci komai daga Allah, sabili da haka, babu wanda zai iya ƙi idan bai karɓi komai daga Allah ba. Wani kwatanci zai kasance mutum ne da yake rarraba kuɗi ga mutane biyar cikin taron mutane ashirin. Shin mutane goma sha biyar da ba su karɓi kuɗi ba za su damu? Wataƙila haka ne, Shin suna da haƙƙin damuwa? A'a, basu yarda ba. Me ya sa? Domin mutumin bashi da kowa bashi. Kawai ya yanke shawarar yi wa wasu alheri.

Idan Allah yana zaɓar wanda ya sami ceto, wannan ba zai taɓar da 'yancinmu na zaɓi da ba da gaskiya ga Kristi ba? Littafi Mai-Tsarki ya ce muna da zaɓi-duk waɗanda suka bada gaskiya ga Yesu Kiristi za su sami ceto (Yahaya 3:16; Romawa 10:9-10). Littafi Mai Tsarki bai taba bayanin Allah yana kin duk wanda ya gaskanta da shi ba ko kuma ya juya baya ga duk wanda yake neman sa (Kubawar Shari'a 4:29). Ko ta yaya, a cikin asirin Allah, ƙaddara tana aiki hannu da hannu tare da mutumin da Allah ke jawowa (Yahaya 6:44) da gaskantawa zuwa ceto (Romawa 1:16). Allah ya kaddara wanda zai sami ceto, kuma dole ne mu zabi Kristi domin mu sami ceto. Dukansu gaskiyar magana daidai suke. Romawa 11:33 tana shela, “Zurfin hikimar Allah da na saninsa da rashin iyaka suke! Hukunce-hukuncensa sun fi gaban bincikewa, hanyoyinsa kuma sun fi gaban bin diddigi!”

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Menene ƙaddara? Shin kaddara ta zama littafi maitsarki?
© Copyright Got Questions Ministries