settings icon
share icon
Tambaya

Wutar jahannama gaskiya ce? Wutar lahira madawwami ce?

Amsa


Yana da ban sha'awa cewa mafi yawan mutane sun yarda da wanzuwar sama fiye da yarda da wanzuwar wuta. In ji Littafi Mai Tsarki, jahannama gaskiya ce kamar yadda take a sama. Littafi Mai Tsarki a fili ya koyar karara cewa jahannama wuri ne na ainihi wanda ake aika mugaye/marasa imani bayan mutuwa. Dukanmu munyi zunubi ga Allah (Romawa 3:23). Hukuncin da ya dace da wannan zunubi shine mutuwa (Romawa 6:23). Tunda duka zunubanmu suna kan Allah ne gaba ɗaya (Zabura 51:4), kuma tunda Allah madawwami ne wanda yake madawwami, hukuncin zunubi, mutuwa, dole ne ya zama marar iyaka kuma madawwami. Jahannama ita ce wannan mutuwar da ba ta da iyaka kuma madawwami wacce muka samu saboda zunubinmu.

An bayyana hukuncin mugaye da suka mutu a jahannama ko'ina cikin Littafi a matsayin “wuta ta har abada” (Matiyu 25:41), “wuta mara ƙarewa” (Matiyu 3:12), “kunya da raini madawwami” (Daniyel 12:2), wuri inda “wutar ba a kashe ta” (Markus 9:44-49), wurin “azaba” da “wuta” (Luka 16:23-24), “hallaka ta har abada” (2 Tassalunikawa 1:9), wuri inda “hayaƙin azaba ke tashi har abada abadin” (Wahayin Yahaya 14:10-11), da kuma “tafkin ƙibiritu mai ƙuna” inda miyagu suke “shan azaba dare da rana har abada abadin” (Wahayin Yahaya 20:10).

Azabar miyagu a cikin gidan wuta ba ta ƙarewa kamar ni'imar masu adalci a sama. Yesu da kansa ya nuna cewa azaba a wuta daidai yake da rai a sama (Matiyu 25:46). Miyagu suna fuskantar fushin Allah da fushinsu har abada. Waɗanda ke cikin jahannama za su amince da cikakken adalcin Allah (Zabura 76:10). Waɗanda suke cikin wuta za su san cewa hukuncinsu daidai ne kuma su kaɗai ne abin zargi (Kubawar Shari'a 32:3-5). Haka ne, jahannama gaskiya ce. Haka ne, jahannama wuri ne na azaba da azaba wanda ke wanzuwa har abada abadin, ba shi da iyaka. Yabo ya tabbata ga Allah cewa, ta wurin Yesu, zamu iya tserewa daga wannan makoma ta har abada (Yahaya 3:16, 18, 36).

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Wutar jahannama gaskiya ce? Wutar lahira madawwami ce?
© Copyright Got Questions Ministries