settings icon
share icon
Tambaya

Menene baftismar Ruhu Mai Tsarki?

Amsa


Baftismar Ruhu Mai Tsarki na iya zama ma'anarsa a matsayin aikin da Ruhun Allah ke sanya mai bi zuwa haɗuwa da Kristi da kuma haɗuwa da sauran masu bi a jikin Kristi a lokacin Ceto. Yahaya Maibaftisma ne ya annabta baftismar Ruhu Mai Tsarki (Markus 1:8) da kuma Yesu kafin ya hau zuwa sama: “Domin Yahaya kam, da ruwa ya yi baftisma, amma kafin 'yan kwanaki da Ruhu Mai Tsarki za a yi muku baftisma” (Ayukan Manzanni 1:5). Wannan alƙawarin ya cika a ranar Fentikos (Ayukan Manzanni 2:1-4); a karo na farko, Ruhu Mai Tsarki ya zauna cikin mutane har abada, kuma cocin ya fara.

Korintiyawa ta farko 12:12-13 ita ce tsakiyar wurin a cikin Littafi Mai Tsarki game da baftismar Ruhu Mai Tsarki: “Dukanmu an yi mana baftisma ta wurin Ruhu guda, mu zama jiki guda, Yahudawa ko al'ummai, bayi ko 'ya'ya, dukanmu kuwa an shayar da mu Ruhu guda” (1 Korintiyawa 12:12-13). Lura cewa "dukkanmu" an yi mana baftisma ta Ruhu-duk masu bi sun karɓi baftisma, daidai da ceto, kuma ba ƙwarewa ta musamman ba ce ga fewan kaɗan. Duk da yake Romawa 6:1-4 bai ambaci takamaiman Ruhun Allah ba, yana bayanin matsayin mai bi a gaban Allah a cikin yare mai kama da hanyar 1 Korintiyawa: “To, me kuma za mu ce? Ma ci gaba da yin zunubi ne domin alherin Allah yă haɓaka? A'a, ko kusa! Mu da muka mutu ga zunubi, ƙaƙa za mu ƙara rayuwa a cikinsa har yanzu? Ashe, ba ku sani ba duk ɗaukacinmu da aka yi wa baftisma a cikin Almasihu Yesu, a cikin mutuwarsa aka yi mana baftismar ba? Saboda haka, an binne mu da shi ke nan, ta wurin baftisma cikin mutuwarsa, domin kamar yadda aka ta da Almasihu daga matattu ta wurin ɗaukakar Uba, haka mu ma mu yi zaman sabuwar rayuwa.”

Abubuwan da ke gaba ya zama dole don taimakawa fahimtar fahimtar baftismar Ruhu: Da farko, 1 Korantiyawa 12:13 a fili ta faɗi cewa duk anyi baftisma, kamar yadda aka ba duka ruhu ya sha (zama cikin Ruhu). Na biyu, babu wani wuri a cikin Littafin da aka gaya wa masu imani a yi musu baftisma da, a ciki ko ta Ruhu, ko kuma ta kowace hanya don neman baftismar Ruhu Mai Tsarki. Wannan yana nuna cewa dukkan masu bi sun sami wannan. Na uku, Afisawa 4:5 kamar yana nufin baftismar Ruhu ne. Idan haka ne, baftismar Ruhu gaskiya ce ga kowane mai bi, kamar yadda "imani ɗaya" da "uba ɗaya" suke.

A ƙarshe, baftismar Ruhu Mai Tsarki tana yin abubuwa biyu, 1) tana haɗa mu da jikin Kristi, da kuma 2) tana nuna yadda muke giciye tare da Kristi. Kasancewa cikin jikinsa na nufin an tashe mu tare dashi zuwa sabuwar rayuwa (Romawa 6:4). Sannan yakamata muyi amfani da kyaututtukanmu na ruhaniya don kiyaye wannan jikin yana aiki yadda yakamata kamar yadda aka fada a cikin 1 Korintiyawa 12:13. Fuskantar baftismar Ruhu ɗaya ya zama tushe don kiyaye haɗin cocin, kamar yadda yake a cikin Afisawa 4:5. Kasancewa tare da Kristi cikin mutuwarsa, kabarinsa, da tashinsa daga matattu ta wurin baftismar Ruhu ya kafa tushen rabuwarmu daga ikon zunubi da kuma tafiya cikin sabuwar rayuwa (Romawa 6:1-10; Kolosiyawa 2:12).

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Menene baftismar Ruhu Mai Tsarki?
© Copyright Got Questions Ministries