settings icon
share icon
Tambaya

Ta yaya mutane suka sami ceto kafin Yesu ya mutu domin zunubanmu?

Amsa


Tun faɗuwar mutum, tushen ceto koyaushe shine mutuwar Kristi. Babu wani, ko dai kafin gicciye ko tun lokacin da aka gicciye, da zai taɓa samun ceto ba tare da wannan muhimmin abin a tarihin duniya ba. Mutuwar Kristi ta biya bashin zunuban tsohon tsarkaka na Tsohon Alkawari da zunuban Waliyai na Sabon Alkawari.

Bukatar samun ceto koyaushe bangaskiya ce. Abinda mutum yayi imani dashi domin samun ceto shine Allah. Mai Zabura ya rubuta, “Albarka ta tabbata ga dukan masu zuwa gare shi neman mafaka” (Zabura 2:12). Farawa 15:6 ta gaya mana cewa Ibrahim ya gaskanta da Allah kuma hakan ya isa ga Allah a jinjina masa don adalci (duba Romawa 4:3-8). Tsarin hadaya na Tsohon Alkawari bai kawar da zunubi ba, kamar yadda Ibraniyawa 10:1-10 ya koyar karara. Ya nuna, duk da haka, yana nuna ranar da ofan Allah zai zubar da jininsa ga 'yan adam masu zunubi.

Abin da ya canza a tsawon shekaru shine abin da ke cikin imanin mai bi. Bukatar Allah na abin da dole ne a gaskata shi ya dogara ne da yawan wahayin da ya ba ɗan adam har zuwa wannan lokacin. Wannan ana kiran sa wahayi. Adamu ya gaskanta wa'adin da Allah ya bayar a Farawa 3:15 cewa zuriyar macen za ta yi nasara da Shaiɗan. Adamu ya gaskanta da shi, ya nuna ta sunan da ya ba Hauwa (aya 20) kuma Ubangiji ya nuna karɓuwarsa kai tsaye ta rufe su da rigunan fata (aya 21). A wancan lokacin duk abin da Adamu ya sani ne, amma ya yi imani da shi.

Ibrahim ya gaskanta da Allah bisa ga alkawura da sabon wahayin da Allah ya ba shi a cikin Farawa 12 da 15. Kafin Musa, babu wani Nassi da aka rubuta, amma mutane suna da alhakin abin da Allah ya saukar. Duk cikin Tsohon Alkawari, masu bi sun sami ceto domin sunyi imani cewa wata rana Allah zai kula da matsalar zunubin su. A yau, muna waige, muna gaskanta cewa ya rigaya ya kula da zunubanmu a kan gicciye (Yahaya 3:16; Ibrananci 9:28).

Me game da masu imani a cikin ranar Kristi, kafin gicciye da tashinsa daga matattu? Me suka yi imani? Shin sun fahimci cikakken hoton Kristi na mutuwa akan gicciye saboda zunubansu? Makara a hidimarsa, “Tun daga lokacin nan Yesu ya fara bayyana wa almajiransa, lalle ne ya tafi Urushalima, ya sha wuya iri iri a hannun shugabanni da manyan firistoci da malaman Attaura, har a kashe shi, a rana ta uku kuma a tashe shi. (Matiyu 16:21-22). Me almajiransa suka yi game da wannan saƙon? “Sai Bitrus ya ja shi waje ɗaya, ya fara tsawata masa, ya ce, “Allah ya sawwaƙe, ya Ubangiji! Wannan har abada ba zai same ka ba!” Bitrus da sauran almajiran basu san cikakkiyar gaskiyar ba, amma duk da haka sun sami ceto saboda sunyi imani cewa Allah zai magance matsalar zunubin su. Ba su san ainihin yadda zai cim ma hakan ba, kamar yadda Adamu, Ibrahim, Musa, ko Dawuda suka san yadda za su yi, amma sun gaskanta da Allah.

A yau, muna da wahayi fiye da mutanen da suke raye kafin tashin Almasihu; mun san cikakken hoto. “A zamanin dā, Allah ya yi wa kakannin kakanninmu magana ta hanyoyi masu yawa iri iri, ta bakin annabawa, amma a zamanin nan na ƙarshe, sai ya yi mana magana ta wurin Ɗansa, wanda ya sa magājin kome, wanda ta wurinsa ne kuma ya halicci duniya” (Ibrananci 1:1-2). Cetonmu har yanzu yana kan mutuwar Kristi, har yanzu bangaskiyarmu shine abin da ake buƙata don ceto, kuma abin da bangaskiyarmu har yanzu shine Allah. A yau, a gare mu, abin da ke cikin bangaskiyarmu shi ne cewa Yesu Kristi ya mutu domin zunubanmu, an binne shi, kuma ya tashi a rana ta uku (1 Korantiyawa 15:3-4).

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Ta yaya mutane suka sami ceto kafin Yesu ya mutu domin zunubanmu?
© Copyright Got Questions Ministries