settings icon
share icon
Tambaya

Su waye almajirai/manzannin goma sha biyu (12) na Yesu Kiristi?

Amsa


Kalmar "almajiri" tana nufin mai koyo ko mabiyi. Kalmar "manzo" na nufin "wanda aka aiko." Yayinda Yesu yake duniya, mabiyansa goma sha biyu ana kiransu almajirai. Almajirai goma sha biyu sun bi Yesu Kiristi, sun koya daga wurinsa, kuma ya horar da su. Bayan tashinsa daga matattu da hawan Yesu zuwa sama, Yesu ya aika almajirai su zama shaidunsa (Matiyu 28:18-20; Ayukan Manzanni 1:8). An kira su a matsayin manzanni goma sha biyu. Koyaya, koda lokacin da Yesu yana duniya, an yi amfani da kalmomin nan “almajirai” da “manzanni” dan musanyawa.

Asalin almajirai/manzanni goma sha biyu suna cikin Matiyu 10:2-4, "To, ga sunayen manzannin nan goma sha biyu. Da fari, Saminu, wanda ake kira Bitrus, da ɗan'uwansa Andarawas, da Yakubu ɗan Zabadi, da ɗan'uwansa Yahaya, da Filibus, da Bartalamawas, da Toma, da Matiyu mai karɓar haraji, da Yakubu ɗan Halfa, da Yahuza, da Saminu Bakan'ane, da kuma Yahuza Iskariyoti wanda ya bashe shi." Baibul ya kuma lissafa almajirai/manzanni goma sha biyu a cikin Markus 3:16-19 da Luka 6:13-16. Kwatanta sassa uku yana nuna wasu ƙananan bambance-bambance a cikin sunaye. Da alama Taddaius an san shi da "Yahuza, ɗan Yaƙub" (Luka 6:16) da Lebbaeus (Matiyu 10:3). An san Saminu Mai Kishin nan Saminu Bakan'aniya (Markus 3:18). Yahuza Iskariyoti, wanda ya ci amanar Yesu, Matiyas ya maye gurbinsa a cikin manzannin goma sha biyu (duba Ayukan Manzanni 1:20-26). Wasu Malaman Littafi Mai Tsarki suna kallon Matiyas a matsayin "mara inganci" manzo kuma sun gaskata cewa Bulus zaɓin Allah ne don maye gurbin Yahuza Iskariyoti a matsayin manzo na goma sha biyu.

Almajirai/manzanni goma sha biyu mutane ne na gari waɗanda Allah yayi amfani dasu ta wata hanya ta ban mamaki. Daga cikin sha biyun akwai masunta, mai karɓar haraji, da mai neman sauyi. Linjila tana ɗauke da kasawa, gwagwarmaya, da shakku na waɗannan mutane goma sha biyu waɗanda suka bi Yesu Kiristi. Bayan ganin tashin Yesu daga matattu da hawan Yesu zuwa sama, Ruhu Mai Tsarki ya canza almajirai/manzanni zuwa mutane masu iko na Allah waɗanda suka juya duniya (Ayukan Manzanni 17:6). Menene canji? Manzanni/almajiran goma sha biyu sun “kasance tare da Yesu” (Ayukan Manzanni 4:13). Bari a faɗi irin wannan game da mu!

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Su waye almajirai/manzannin goma sha biyu (12) na Yesu Kiristi?
© Copyright Got Questions Ministries