settings icon
share icon
Tambaya

Mece ce Littafi Mai Tsarki game da aljanu?

Amsa


Aljanu sun zama mala'iku ne da suka faɗi, kamar yadda Wahayin Yahaya 12:9 ta nuna: “Sai aka jefa ƙaton macijin nan a ƙasa, wato macijin nan na tun dā dā, wanda ake kira Ibilis da Shaiɗan, mayaudarin dukkan duniya, aka jefa shi a duniya, mala'ikunsa ma aka jefa su tare da shi.” Faduwar Shaiɗan daga sama an kwatanta ta a cikin Ishaya 14:12-15 da Ezekiyel 28:12-15. Lokacin da ya faɗi, Shaidan ya ɗauki wasu mala'iku tare da shi - sulusin su, a cewar Ru'ya ta Yohanna 12:4. Yahuda 6 kuma ya ambata mala'ikun da suka yi zunubi. Saboda haka bisa ga ra'ayin littafi, aljannu mala'iku ne da suka faɗi, waɗanda, tare da Shaiɗan, suka zaɓi su yi wa Allah tawaye.

Wasu daga cikin aljanun sun riga sun kulle “ya tsare su cikin sarƙa madawwamiya a baƙin duhu” (Yahuda 1:6) saboda zunubinsu. Sauran suna da 'yanci yin yawo kuma ana ambaton su kamar haka “amma da mugayen ruhohi ne na sararin sama … masu iko, da waɗanda ragamar mulkin zamanin nan mai duhu take hannunsu” (cf. Colossians 2:15). Aljanun har yanzu suna bin Shaidan a matsayin shugabansu kuma suna yaƙi tare da mala'iku masu tsarki a cikin ƙoƙari na hana shirin Allah da kuma hana mutanen Allah (Daniyel 10:13).

Aljanu, kamar yadda ruhu ya fara, suna da ikon mallake jiki ta zahiri. Cutar shaidan tana faruwa ne idan aljani ya mallaki jikin mutum gaba daya. Wannan ba zai iya faruwa ga ɗan Allah ba, tunda Ruhu Mai Tsarki yana zaune a cikin zuciyar mai bi cikin Kristi (1 Yahaya 4:4).

Yesu, yayin hidimarsa a duniya, ya gamu da aljannu da yawa. Tabbas, babu ɗayansu wanda ya dace da ikon Kristi: “sai suka kakkawo masa masu aljannu da yawa. Da magana kawai ya fitar da aljannun” (Matiyu 8:16). Ikon Yesu akan aljannu na ɗaya daga cikin tabbaci cewa lallai shi Sonan Allah ne (Luka 11:20). Aljannun da suka sadu da Yesu sun san ko wane ne shi, kuma suna tsoronsa: “Sai suka ƙwala ihu suka ce, ‘Ina ruwanka da mu, kai Ɗan Allah?’ Ka zo nan ne ka yi mana azaba tun kafin lokaci ya yi?” (Matiyu 8:29). Aljannun sun san karshen su na azaba ne.

Shaidan da aljanunsa yanzu suna neman lalata aikin Allah da yaudarar duk wanda zasu iya (1 Bitrus 5:8; 2 Korantiyawa 11:14-15). An kwatanta aljannun da mugayen ruhohi (Matiyu 10:1), ƙazaman ruhohi (Markus 1:27), ruhohin ƙarya (1 Sarki 22:23), da mala'ikun Shaiɗan (Wahayin Yahaya 12:9). Shaiɗan da aljanunsa suna yaudarar duniya (2 Korantiyawa 4:4), suna yada koyarwar ƙarya (1 Timothawus 4:1), suna kai hari ga Kiristoci (2 Korantiyawa 12:7; 1 Bitrus 5:8), kuma suna yaƙi da mala'iku tsarkaka (Wahayin Yahaya 12:4-9).

Aljanun/mala'ikun da suka faɗi abokan gaban Allah ne, amma an ci su da yaƙi. Kristi ya “Ya ƙwace makaman masarauta da na masu iko,” kuma ya “kunyata su a fili, da ya yi nasara a kansu a kan gicciyen” (Kolosiyawa 2:15). Yayinda muka mika wuya ga Allah kuma muka yi tsayayya da shaidan, babu abinda zamu ji tsoro. “Kun kuma ci nasara a kan waɗannan, domin shi wanda yake zuciyarku ya fi wanda yake duniya ƙarfi” (1 Yahaya 4:4).

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Mece ce Littafi Mai Tsarki game da aljanu?
© Copyright Got Questions Ministries