settings icon
share icon
Tambaya

Me ya sa Allah yake barin munanan abubuwa su faru wa mutanen kirki?

Amsa


Muna rayuwa cikin duniyar wahala da wahala. Babu wani wanda mummunan yanayi na rayuwa bai shafe shi ba, kuma tambayar "me yasa mummunan abubuwa ke faruwa da mutanen kirki?" tambaya ce mafi wahala acikin dukkan tiyoloji. Allah shine sarki, don haka duk abin da ya faru dole ne a ƙalla ya yarda da shi, idan ba shi ya haifar da shi kai tsaye ba. Da farko, dole ne mu yarda cewa 'yan adam, waɗanda ba su dawwama, ba su da iyaka, ko kuma suna da cikakken sani, ba za su iya tsammanin fahimtar nufin Allah da hanyoyinsa sosai ba.

Littafin Ayuba ya yi magana a kan batun me ya sa Allah ya ƙyale munanan abubuwa su faru wa mutanen kirki. Ayuba mutum ne mai adalci (Ayuba 1:1), duk da haka ya sha wahala ta hanyoyin da suka fi ƙarfin imani. Allah ya bar Shaiɗan ya yi duk abin da yake so ga Ayuba ban da kashe shi, kuma Shaiɗan ya yi mafi munin abin da ya yi. Menene Ayuba ya yi? “To, in Allah ya kashe ni, sai me? Zan faɗa masa ƙarata” (Ayuba13:15). “Ubangiji ya bayar, shi ne kuma ya karɓe, yabo ya tabbata ga sunansa” (Ayuba 1:21). Ayuba bai fahimci dalilin da yasa Allah ya kyale abubuwan da yayi ba, amma ya san Allah nagari ne don haka ya ci gaba da dogara da shi. Daga qarshe, wannan ya kamata ya zama amsawar mu kuma.

Me yasa mummunan abubuwa ke faruwa da mutanen kirki? Kamar yadda yake da wahalar amincewa, dole ne mu tuna cewa babu "mutanen kirki", a cikin cikakkiyar ma'anar kalmar. Dukanmu mun ƙazantu da kamuwa da zunubi (Mai-Wa'azi 7:20; Romawa 3:23; 1 Yahaya 1:8). Kamar yadda Yesu ya ce, “Ai, ba wani Managarci, sai Allah kaɗai” (Luka 18:19). Dukanmu muna jin sakamakon zunubi ta wata hanya. Wani lokaci, zunubin kanmu ne; wasu lokuta, zunuban waɗansu ne. Muna zaune ne a cikin duniyar da ta faɗi kuma muna fuskantar sakamakon faɗuwa. Ofaya daga cikin waɗannan tasirin shine rashin adalci da wahalar rashin azanci.

Lokacin da ake mamakin dalilin da yasa Allah zai bar abubuwa marasa kyau su faru da mutanen kirki, yana da kyau muyi la'akari da waɗannan abubuwa huɗu game da munanan abubuwan da ke faruwa:

1) Miyagun abubuwa na iya faruwa ga mutanen kirki a wannan duniyar, amma wannan duniyar ba ƙarshen bane. Krista suna da hangen nesa na har abada: “Saboda haka ba mu karai ba, ko da yake jikinmu na mutuntaka yana ta lalacewa, duk da haka, ruhunmu a kowace rana sabunta shi ake yi. Don wannan 'yar wahalar tamu, mai saurin wucewa ita take tanadar mana madawwamiyar ɗaukaka mai yawa, fiye da kwatanci. Domin ba abubuwan da ido yake gani muke dubawa ba, sai dai marasa ganuwa, gama abubuwan da ake gani, masu saurin wucewa ne, marasa ganuwa kuwa, madawwama ne” (2 Korintiyawa 4:16-18). Za mu sami lada wata rana, kuma zai zama mai ɗaukaka.

Abubuwa marasa kyau suna faruwa da mutanen kirki, amma Allah yana amfani da waɗannan munanan abubuwa don kyakkyawan ƙarshe. Mun kuma sani al'amura duka suna aikatawa tare, zuwa alheri ga waɗanda suke ƙaunar Allah, wato, waɗanda suke kirayayyu bisa ga nufinsa. (Romawa 8:28). Lokacin da Yusufu, mara laifi daga laifi, daga ƙarshe ya sha wahala mai ban tsoro, ya iya ganin kyakkyawan shirin Allah a ciki duka (gani Farawa 50:19-21).

3) Abubuwa marasa kyau suna faruwa da mutanen kirki, amma waɗannan mugayen abubuwan suna shirya masu bi don zurfafa hidima. “Godiya ta tabbata a gare shi, … Uba mai yawan jinƙai, Allah na dukan ta'aziyya, shi da yake yi mana ta'aziyya a dukan wahalarmu, domin mu kuma mu iya ta'azantar da masu shan kowace irin wahala, da ta'aziyyar nan da mu ma muka samu a gun Allah. Domin kuwa kamar yadda muke shan wuya ƙwarai, irin wadda Almasihu ya sha, haka kuma ake yi mana ta'aziyya ƙwarai, ta wurin Almasihu” (2 Korintiyawa 1:3-5). Waɗanda ke da tabon yaƙi na iya taimakawa waɗanda ke fama da yaƙe-yaƙe.

4) Abubuwa marasa kyau suna faruwa da mutanen kirki, kuma munanan abubuwa sun faru ga mafi kyawun Mutum. Yesu shine mai gaskiya na gaskiya, amma ya sha wahala fiye da yadda muke tsammani. Mun bi sawunsa: “Amma, in kun yi aiki nagari kuka sha wuya a kansa, kuka kuma haƙura, to shi ne abin karɓa ga Allah. Domin a kan haka ne musamman aka kira ku. Gama Almasihu ma ya sha wuya dominku, ya bar muku gurbi ku bi hanyarsa. ‘Bai taɓa yin laifi ba faufau, ba a kuwa taɓa jin yaudara a bakinsa ba.’ Da aka zage shi bai rama ba, da ya sha wuya kuma bai yi kashedi ba, sai dai ya dogara ga mai shari'ar adalci” 1 Bitrus 2:20-23. Yesu ba baƙo ba ne ga azabarmu.

Romawa 5:8 ya furta, “Amma kuwa Allah yana tabbatar mana da ƙaunar da yake yi mana, wato tun muna masu zunubi, Almasihu ya mutu dominmu.” Duk da yanayin zunubi na mutanen wannan duniyar, har yanzu Allah yana ƙaunarmu. Yesu ya ƙaunace mu har ya mutu don ɗaukar hukuncin zunubanmu (Romawa 6:23). Idan muka karɓi Yesu Kiristi a matsayin Mai Ceto (Yahaya 3:16; Romawa 10:9), za'a gafarta mana kuma anyi mana alkawarin madawwami gida a sama (Romawa 8:1).

Allah yasa abubuwa su faru saboda wani dalili. Ko mun fahimci dalilansa ko ba mu fahimta ba, dole ne mu tuna cewa Allah nagari ne, mai adalci, mai ƙauna, mai jinƙai (Zabura 135:3). Sau da yawa, lokuta marasa kyau suna faruwa da mu wanda ba za mu iya fahimta ba. Maimakon yin shakku game da nagartar Allah, abin da ya kamata mu yi shine dogara gareshi. “Ka dogara ga Ubangiji da zuciya ɗaya, kada ka dogara ga abin da kake tsammani ka sani. A cikin dukan abin da kake yi, ka tuna da Ubangiji, shi kuma zai nuna maka hanyar da take daidai” (Karin Magana 3:5-6). Muna tafiya ta bangaskiya, ba ta gani ba.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Me ya sa Allah yake barin munanan abubuwa su faru wa mutanen kirki?
© Copyright Got Questions Ministries