settings icon
share icon
Tambaya

Me ake nufi da cewa Yesu ɗan Allah ne?

Amsa


Yesu ba dan Allah ba ne ta fuskar uba da ɗa. Allah bai yi aure ba ya sami ɗa. Allah bai yi tarayya da Maryamu ba, kuma tare da ita, suka haifi ɗa. Yesu ɗan Allah ne ta hanyar cewa shi Allah ne bayyananne cikin surar mutum (Yahaya 1:1, 14). Yesu dan Allah ne domin Ruhu Mai Tsarki ya ɗauki cikinsa cikin Maryamu. Luka 1:35 ya ce, “Mala'ikan ya amsa mata ya ce, “Ruhu Mai Tsarki zai sauko miki, Ikon Maɗaukaki kuma zai lulluɓe ki. Saboda haka Mai Tsarkin nan da za a haifa, za a kira shi Ɗan Allah.”

Yayin shari'arsa a gaban shugabannin Yahudawa, babban firist ya bukaci Yesu, “Na gama ka da Allah Rayayye, ka faɗa mana ko kai ne Almasihu, Ɗan Allah.” (Matiyu 26:63). “Sai Yesu ya ce masa, ‘Yadda ka faɗa. Ina kuwa gaya muku a nan gaba za ku ga Ɗan Mutum zaune a dama da Mai Iko, yana kuma zuwa a kan gajimare.’” (Matiyu 26:64). Shugabannin Yahudawa sun ba da amsa ta wurin zargin Yesu da yin saɓo (Matta 26: 65-66). Daga baya, a gaban Pontius Bilatus, “Yahudawa suka amsa masa suka ce, ‘Ai, muna da Shari'a, bisa ga Sharian nan kuwa ya wajaba a kashe shi, saboda ya mai da kansa Ɗan Allah.’” (Yahaya 19:7). Me yasa da'awarsa cewa dan Allah za'a dauke shi a matsayin sabo kuma ya cancanci hukuncin kisa? Shugabannin yahudawa sun fahimci ainihin abin da Yesu yake nufi da kalmar nan "dan Allah." Kasancewa dan Allah ya zama daidai da Allah. Dan Allah "na Allah ne." Ikirarin kasancewa da yanayi iri daya da Allah - a zahiri kuwa Allah ne - sabo ne ga shugabannin yahudawa; sabili da haka, sun nemi mutuwar Yesu, a cikin Tsayawa tare da Littafin Firistoci 24:15. Ibraniyawa 1:3 ya bayyana wannan sarai, “Shi ne hasken ɗaukakar Allah, ainihin kamannin zatinsa kuma, shi kuma yana a riƙe da dukan abubuwa ta ikon faɗarsa. Bayan da ya tsarkake zunubanmu, sai ya zauna a dama da Maɗaukaki a can Sama.”

Wani misalin kuma ana iya samun shi a cikin Yahaya 17:12 inda aka bayyana Yahuza a matsayin "ɗan halak." John 6:71 ya gaya mana cewa Yahuza ɗan Saminu ne. Menene Yahaya 17:12 ke nufi da kwatanta Yahuza a matsayin “ɗan halak”? Kalmar halaka na nufin "hallaka, lalacewa, sharar gida." Yahuza ba ɗan zahiri ba ne na "hallaka, lalacewa, sharar gida," amma waɗancan abubuwan sune asalin rayuwar Yahuza. Yahuza ya nuna kaddara. Ta wannan hanyar, Yesu ɗan Allah ne. Dan Allah Allah ne. Yesu Allah ne bayyananne (Yahaya 1:1,14).

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Me ake nufi da cewa Yesu ɗan Allah ne?
© Copyright Got Questions Ministries