settings icon
share icon
Tambaya

Wace rana ce Asabar, Asabar ko Lahadi? Shin Kiristoci dole ne su kiyaye ranar Asabar?

Amsa


Galibi ana da'awar cewa "Allah ya sanya Asabar a cikin Adnin" saboda alaƙar Asabar da halitta a Fitowa 20:11. Kodayake hutun Allah a rana ta bakwai (Farawa 2:3) ya nuna alamar dokar Asabar ta gaba, babu wani littafi mai tsarki na ranar Asabaci kafin 'ya'yan Isra'ila su bar ƙasar Misira. Babu wani wuri a cikin Littattafai da ke nuna cewa an kiyaye kiyaye Asabarci daga Adamu zuwa Musa.

Maganar Allah ta bayyana karara cewa kiyaye Asabar wata alama ce ta musamman tsakanin Allah da Isra'ila: “Domin wannan fa Isra'ilawa za su kiyaye ranar Asabar, su kiyaye ta dukan zamanansu, gama madawwamin alkawari ne. Ranar za ta zama dawwamammiyar shaida tsakanina da Isra'ilawa, cewa a kwana shida ni Ubangiji na yi sama da ƙasa, amma a rana ta bakwai na ajiye aiki, na huta” (Fitowa 31:16-17).

A cikin Kubawar Shari'a 5, Musa ya maimaita Dokoki Goma ga tsara na Isra'ilawa masu zuwa. Anan bayan ya umarci kiyaye Asabar a cikin aya ta 12-14, Musa ya ba da dalilin da ya sa aka ba al'ummar Isra'ila Asabaci: “Ka tuna fa, dā kai bawa ne a ƙasar Masar, amma Ubangiji Allahnka ya fisshe ka da dantse mai iko, mai ƙarfi. Domin haka Ubangiji Allahnka ya umarce ka ka kiyaye ranar Asabar” (Kubawar Shari'a 5:15)

Nufin Allah na ba Isra’ila Asabat ba wai za su tuna da halitta ba ne, amma za su tuna da bautar da suke yi a Masar da kuma ceton Ubangiji. Lura da abubuwanda ake bukata don kiyaye Asabar: Mutumin da aka sanya a ƙarƙashin dokar Assabaci ba zai iya barin gidansa a ranar Asabar (Fitowa 16:29), ba zai iya gina wuta ba (Fitowa 35:3), kuma ba zai iya haifar da wani ba yin aiki (Kubawar Shari'a 5:14). Mutumin da ya karya dokar Asabarcin za a kashe shi (Fitowa 31:15; Lissafi 15:32-35).

Nazarin ayoyin Sabon Alkawari yana nuna mana muhimman abubuwa guda huɗu: 1) Duk lokacin da Kristi ya bayyana a cikin tashinsa daga matattu kuma aka ambaci ranar, koyaushe ita ce ranar farko ta mako (Matiyu 28:1, 9, 10; Markus 16:9); Luka 24:1, 13, 15; Yahaya 20:19, 26). 2) Lokuta kawai ake ambaton ranar Asabar daga Ayyukan Manzanni zuwa Wahayin Yahaya, lokacin shine bisharar Yahudawa, kuma saitin galibi majami'a ce (Ayukan Manzanni surori 13-18). Bulus ya rubuta, “Ga Yahudawa, sai na zama kamar Bayahude, domin in rinjayi Yahudawa” 1 Korantiyawa 9:20). Bulus bai je majami'a ya yi tarayya da tsarkaka ba, amma don ya yanke hukunci kuma ya ceci batattu. 3) Bayan Bulus yace, “Daga yau wurin Al'ummai zan je.” (Ayyukan Manzanni 18:6), ba a sake ambaton Asabar ba. Kuma 4) a maimakon bayar da shawarar yin biyayya ga ranar Asabar, ragowar Sabon Alkawari yana nuna akasin haka (gami da ɗayan keɓe zuwa aya 3, a sama, da ke cikin Kolosiyawa 2:16).

Dubawa sosai a aya ta 4 da ke sama zai bayyana cewa babu wajibin mai bin Sabon Alkawari ya kiyaye Asabar, kuma zai nuna cewa ra'ayin ranar Lahadi "Asabar ɗin Kirista" shima bai dace da Nassi ba. Kamar yadda aka tattauna a sama, akwai wani lokacin da aka ambaci ranar Asabar bayan Bulus ya fara mai da hankali kan Al'ummai, “Saboda haka, kada ku damu in wani ya zarge ku a kan abin da kuke ci, ko abin da kuke sha, ko kuwa kan rashin kiyayewar wani idi, ko tsayawar wata, ko Asabar. Waɗannan kam, isharori ne kawai na abin da zai auku, amma Almasihu shi ne ainihinsu” (Kolosiyawa 2:16-17). An kawar da Asabar ɗin Yahudawa a gicciye inda Kristi "ya soke rubutacciyar lambar, tare da ƙa'idodinta" (Kolosiyawa 2:14).

An maimaita wannan ra'ayin fiye da sau ɗaya a Sabon Alkawari: “Wani yakan ɗaukaka wata rana fiye da sauran ranaku, wani kuwa duk ɗaya ne a wurinsa. Kowa dai yă zauna a cikin haƙƙaƙewa, a kan ra'ayinsa. Mai kiyaye wata rana musamman, yana kiyaye ta ne saboda Ubangiji” (Romawa 14:5-6a). “Amma a yanzu da kuka san Allah, ko ma dai a ce Allah ya san ku, ta yaya za ku sāke komawa a kan raunanan al'adu marasa biyan bukata, har kuna neman komawa ga bautarsu? Ga shi, al'adun ranaku, da na watanni, da na lokatai, da na shekaru ba sa wuce ku (Galatiyawa 4:9-10).

Amma wasu suna da'awar cewa umarnin da Constantine ya bayar a A.D. 321 "ya canza" Asabar daga Asabar zuwa Lahadi. A wace rana cocin farko suka hadu don yin sujada? Nassi bai taɓa ambaton taron Asabar (Asabar) na masu bi don tarayya ko ibada ba. Koyaya, akwai ayoyi bayyanannu waɗanda suka ambaci ranar farko ta mako. Misali, Ayyukan Manzanni 20:7 sun faɗi haka “A ranar farko ta mako kuma, da muka taru don gutsuttsura gurasa.” A cikin 1 Korantiyawa 16:2 Bulus ya aririci ga masu bada gaskiya na Koranti A kowace ranar farko ta mako, kowannenku ya riƙa tanada wani abu, yana ajiyewa gwargwadon samunsa.” Tunda Bulus ya sanya wannan hadayar a matsayin '' sabis '' a cikin 2 Korantiyawa 9:12, dole ne wannan tarin ya kasance yana da alaƙa da hidimar bautar Lahadi ta taron jama'ar Kirista. A tarihi Lahadi, ba Asabar ba, ita ce ranar haduwar Kiristocin da ke coci, kuma aikinta ya samo asali ne tun ƙarni na farko.

Ba a ba Assabaci Isra’ila ba coci. Asabat har ila yau Asabar, ba Lahadi, kuma ba a taɓa canza ta ba. Amma Asabar wani bangare ne na Dokar Tsohon Alkawari, kuma Krista suna da 'yanci daga bautar Doka (Galatiyawa 4:1-26; Romawa 6:14). Ba a bukatar kiyaye Asabar a wurin Kirista "ko Asabar ko Lahadi ne. Ranar farko ta mako, Lahadi, Ranar Ubangiji (Wahayin Yahaya 1:10) na murna da sabon halitta, tare da Kristi a matsayin Shugabanmu da aka tashe." bi hutun Asabarci "hutawa, amma yanzu suna da 'yanci don bin bayin Almasihu da ke tashi. Manzo Bulus ya ce kowane Kirista ya kamata ya yanke shawara ko zai kiyaye hutun Asabarci, “Wani yakan ɗaukaka wata rana fiye da sauran ranaku, wani kuwa duk ɗaya ne a wurinsa. Kowa dai yă zauna a cikin haƙƙaƙewa, a kan ra'ayinsa” (Romawa 14:5). Dole ne mu bauta wa Allah kowace rana, ba kawai Asabar ko Lahadi ba.

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Wace rana ce Asabar, Asabar ko Lahadi? Shin Kiristoci dole ne su kiyaye ranar Asabar?
© Copyright Got Questions Ministries