settings icon
share icon
Tambaya

Me ake nufi da cewa Allah ƙauna ne?

Amsa


Bari mu duba yadda Littafi Mai-Tsarki ya kwatanta ƙauna, sannan kuma za mu ga fewan hanyoyi da Allah ne ainihin ƙauna. “Ƙauna tana sa haƙuri da kirki. Ƙauna ba ta sa kishi, ba ta yin kumbura. Ƙauna ba ta sa ɗaga kai ko rashin kārā, ƙauna ba ta sa sonkai, ba ta jin tsokana, ba ta riƙo. Ƙauna ba ta sa yin farin ciki da mugunta, sai dai da gaskiya. Ƙauna tana sa daurewa a cikin kowane hali, da bangaskiya a cikin kowane hali, haka kuma sa zuciya a cikin kowane hali, da jimiri a cikin kowane hali. Ƙauna ba ta ƙarewa har abada” (1Korintiyawa 13:4-8a). Wannan bayanin Allah ne game da kauna, kuma saboda Allah ƙauna ne (1 Yahaya 4:8), wannan shine yadda yake.

Ƙauna (Allah) ba ta tilasta kansa ga kowa ba. Waɗanda suka zo wurinsa suna yin haka ne saboda ƙaunarsa. (Ƙauna (Allah) tana nuna alheri ga kowa. Ƙauna (Yesu) tana tafiya tana kyautatawa kowa ba tare da nuna wariya ba. Ƙauna (Yesu) ba ta yarda da abin da wasu suke da shi ba, rayuwa mai tawali'u ba tare da gunaguni ba. Ƙauna (Yesu) ba ta yi fahariya game da wanda yake cikin jiki ba, ko da yake zai iya fin karfin duk wanda ya taɓa saduwa da shi. Allah ba ta bukatar biyayya. Allah bai bukaci ɗa ya yi biyayya ga dansa ba, a maimakon haka, Yesu da yardan rai ya yi biyayya ga Ubansa a sama. “Sai dai domin duniya tă sani ina ƙaunar Uban, ina kuma yin yadda Uba ya umarce ni” (Yahaya 14:31). Ƙauna (Yesu) koyaushe tana neman bukatun wasu.

An bayyana mana mafi girman nuna ƙaunar Allah a cikin Yahaya 3:16: “Saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makaɗaicin Ɗansa, domin duk wanda ya gaskata da shi kada ya hallaka, sai dai ya sami rai madawwami.” Romawa 5:8 tana shelar saƙo iri ɗaya: “Amma kuwa Allah yana tabbatar mana da ƙaunar da yake yi mana, wato tun muna masu zunubi, Almasihu ya mutu dominmu.” Zamu iya gani daga waɗannan ayoyin cewa babban muradin Allah shine mu haɗu dashi a gidansa madawwami, sama. Ya sanya hanya ta wurin biyan diyyar zunubanmu. Yana kaunarmu domin ya zabi ya zama aikin nufinsa. Ƙauna tana gafartawa. “In kuwa muka bayyana zunubanmu, to, shi mai alkawari ne, mai adalci kuma, zai kuwa gafarta mana zunubanmu, ya tsarkake mu daga dukkan rashin adalci” (1Yahaya 1:9).

Don haka, menene ma'anar cewa Allah Ƙauna ne? Ƙauna sifa ce ta Allah, Ƙauna babban ɓangare ne na halayen Allah, halinsa. Ƙauna Allah ba ta ma'ana da rikici da tsarkinsa, daidaisa, adalcinsa, ko ma fushinsa. Duk halayen Allah suna cikin jituwa cikakke. Duk abin da Allah yake yi na kauna ne, kamar yadda duk abin da ya yi daidai ne. Allah shine cikakken misali na kauna ta gaskiya. Abin al'ajabi shine Allah ya ba wa waɗanda suka karɓi dansa Yesu a matsayin mai ceton su ikon yin ƙauna kamar yadda yake yi, ta wurin ikon Ruhu Mai Tsarki (Yahaya 1:12, 1 Yahaya 3:1, 23-24).

EnglishKoma zuwa shafin gida na Hausa

Me ake nufi da cewa Allah ƙauna ne?
© Copyright Got Questions Ministries