settings icon
share icon
سوال

آیا جنبش کلام ایمان کتاب مقدسی است؟

جواب


آموزش های جنبش کلام ایمان قطعا غیر کتاب مقدسی است. این جنبش یک سیستم و گروه سلسله مراتبی نیست. جنبشی است که به شدت تحت تاثیر معلمان و کشیشان سرشناسی مانند کنت هاگین، بنی هین، کنث کوپلند، پل و جن کراچ و فرد پرایس قرار گرفته است.

جنبش کلام ایمان از دل جنبش پنطیکاستی در اواخر قرن بیستم بیرون می آید. ای. دبلیو کنیون بنیان گذار این جنبش است، او به مطالعه آموزش های فیناس کویمبی در رابطه با متافیزیک عقاید جنبش اندیشه نو پرداخت. علوم ذهنی با پنطیکاست گرایی آمیخته شده و ترکیب خاصی از مسیحیت ارتدکسی و عرفان را تشکیل داد. کنث هاگین که زیر نظر ای.دبلیو کنیون آموزش دیده بود جنبش کلام ایمان (همین جنبشی که امروز شاهد آن هستیم) را به وجود آورد. آموزش های شخصی این جنبش از عقاید بدعت گذارانه تا عقاید بسیار خنده دار گسترش پیدا می کند و در نتیجه یک الهیات بسیار ابتدایی سرمشق معلمان این جنبش قرار می گیرد.

در هسته جنبش کلام ایمان، اعتقاد به «نیروی ایمان» قرار دارد. این باور وجود دارد که کلمات می توانند نیروی ایمان را با مهارت کنترل کنند، و در واقع آنچه فرد در مورد پیمان های کتاب مقدس (سلامتی و ثروت) به آنها اعتقاد دارد را به وجود می آورد. قوانینی که فرض می شود این نیروی ایمان را کنترل می کنند مستقل از خواست خدا عمل می کنند و خدا خودش هم در معرض این قوانین قرار دارد. این چیزی بیشتر از بت پرستی نیست، یعنی ایمان خود را به خدا تبدیل می کنیم.

از اینجا به بعد، اعتقاد آنها بیشتر و بیشتر از کتاب مقدس فاصله می گیرد: ادعا می کنند که خداوند انسان را به صورت واقعی مانند خدایان کوچک به شکل خودش آفرید. انسان قبل از سقوط، توانایی خلق کردن با استفاده از قدرت ایمان را داشت. اما بعد از سقوط، ذات شیطان را به خود گرفت و توانایی خلق کردن را از دست داد. برای درمان این مشکل، عیسی مسیح الوهیت خود را رها کرد و به انسان تبدیل شد، از نظر روحانی مرد، ذات شیطان را به خود گرفت، به جهنم رفت، دوباره متولد شد، و در نهایت با ذات الهی از مردگان برخاست. سپس عیسی مسیح روح القدس را فرستاد تا توانایی تجسم را (به شکل انسان درآمدن خداوند) به ایمانداران بدهد تا آنها بتوانند همانطور که خدا در نظر داشت به خدایان کوچک تبدیل شوند.

بعد از این آموزش ها، ما به عنوان خدایان کوچک این توانایی را پیدا کردیم که نیروی ایمان را ماهرانه کنترل کنیم و در همه زمینه های زندگی موفق شویم. مریضی، گناه و شکست نتیجه فقدان ایمان است و با اعتراف درمان می شود. به طور خیلی ساده می توان گفت که «جنبش کلام ایمان» انسان را تا مقام خدایی بالا می برد و خدا را تا جایگاه انسانی پایین می آورد. نیازی به گفتن نیست که این یک تصویر غلط از مسیحیت است. مشخص است که این جنبش گفته های کتاب مقدس را وارد معادلات خود نکرده است. بر روی مکاشفه شخص، نه کتاب مقدس، برای رسیدن به این عقاید پوچ تکیه زده شده است و این فقط یکی از اسناد بدعت گذاری این جنبش می باشد.

برای مخالفت با جنبش کلام ایمان فقط کافیست کتاب مقدس را بخوانیم. فقط خداوند خالق جهان هستی است (پیدایش فصل 1 آیه 3، اول تیموتائوس فصل 6 آیه 15). و او نیازی به ایمان ندارد بلکه خود او هدف ایمان است (مرقس فصل 11 آیه 22، عبرانیان فصل 11 آیه 3). خداوند روح است و بدن جسمانی ندارد (یوحنا فصل 4 آیه 24). انسان به شکل خدا آفریده شد (پیدایش فصل 1 آیه 26 و 27، فصل 9 آیه 6) ، اما این حقیقت از او یک خدای کوچک نمی سازد. فقط خداوند طبیعت الهی دارد (غلاطیان فصل 4 آیه 8، اشعیا فصل 1 آیه های 6 تا 11، اشعیا فصل 43 آیه 10، اشعیا فصل 44 آیه 6، حزقیال فصل 28 آیه 2، مزامیر فصل 8 آیه های 6 تا 8). عیسی مسیح پسر خدا و ابدی است و تنها کسی است که تجسم خداوند می باشد (یوحنا فصل 1آیه های 2،1 ، 14، 15، 18 و فصل 3 آیه 16، اول یوحنا فصل 4 آیه 1). خدای پدر در بدن عیسی مسیح به طور کامل ظاهر شد (کولسیان فصل 2 آیه 9). عیسی مسیح به شکل انسان درآمد، آسمان را رها کرد تا به زمین بیاید، اما الوهیت خود را رها نکرد (فیلیپیان فصل 2 آیه های 6 تا 7) ، او تصمیم گرفت تا با حفظ قدرت و جایگاه الهی خود دربدن انسان بر روی زمین زندگی کند.

جنبش کلام ایمان افراد زیادی را فریب داده است، آنها پس از سال ها زندگی وایمان متوجه غیر کتاب مقدسی عقاید این جنبش می شوند. هسته اصلی این جنبش را همان دروغ قدیمی شیطان که از باغ عدن در گوش انسان خواند تشکیل می دهد: «مانند خدا می شوید» (پیدایش فصل 3 آیه 5). متاسفانه کسانی که عقاید این جنبش را قبول کرده اند هنوز هم به شیطان گوش می دهند. امید ما فقط به خداوند است و بر روی کلام ما و یا حتی بر روی ایمان خود ما قرار ندارد (مزامیر فصل 33 آیه های 20 تا 22). ایمان ما از جانب خداوند می آید (افسسیان فصل 2 آیه 8، عبرانیان فصل 12 آیه 2) و چیزی نیست که ما برای خودمان ساخته باشیم. بنابراین مراقب این جنبش و هر کلیسایی که در موازات این جنبش عمل می کند باشید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا جنبش کلام ایمان کتاب مقدسی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries