شما بعد از مرگ به کجا می روید؟سوال: شما بعد از مرگ به کجا می روید؟

جواب:
کتاب مقدس به وضوح بیان می دارد که در نهایت دو گزینه پس از مرگ شما وجود دارد: بهشت یا جهنم.

کتاب مقدس همچنین به طور شفاف نشان می دهد که چگونه می توانید تعیین کنید که بعد از مرگ به کجا خواهید رفت. چطور؟

به خواندن ادامه دهید.

اول ازهمه، به مشکل می پردازیم. ما همه گناه کرده ایم (رومیان 23:3). همگی کارهای غلط، شیطانی و غیراخلاقی انجام داده ایم (جامعه 20:7). گناهمان ما را از خداوند جدا می سازد، و اگر این مشکل حل نشود، در نتیجه گناهمان، ما تا ابد از خداوند جدا خواهیم ماند (متی 46:25؛ رومیان 23:6). این جدایی ابدی از خداوند، جهنم است و کتاب مقدس از آن به عنوان دریاچه آتش و گوگرد یاد می کند (مکاشفه 14:20-15).

حال به راه حل مشکل می پردازیم. خدا در شخص عیسی مسیح جسم شد (یوحنا 1:1، 14؛ 58:8، 30:10). او بدون گناه زندگی کرد (اول پطرس 23:3، اول یوحنا 5:3) و با تمایل خود، زندگی خود را به جای ما قربانی نمود (اول قرنتیان 3:15، اول پطرس 18:1-19). مرگ او مجازات گناهان ما را پرداخت کرد (دوم قرنتیان 21:5). اکنون خداوند نجات و بخشش را به عنوان هدیه ای به ما عطا می نماید (رومیان 23:6). حال ما باید از طریق ایمان، آن را دریافت کنیم (یوحنا 16:3؛ افسسیان 8:2-9). "به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاور و نجات خواهی یافت" (اعمال رسولان 31:16). تنها به عیسی مسیح به عنوان ناجی خود اعتماد کن، بر روی قربانی او برای پرداخت گناهانتان اتکا کرده، و بر طبق کلام خداوند، زندگی ابدی در بهشت به شما وعده داده شده است.

شما بعد از مرگ به کجا می روید؟ این به شما بستگی دارد. خداوند انتخاب را به شما ارائه می دهد. خداوند شما را دعوت می کند تا به نزد او بیایید. تصمیم با شماست.

اگر حس می کنید که خداوند شما را به ایمان به مسیح جذب می کند (یوحنا 44:6)، به نزد ناجی بیایید. اگر خداوند پوشش را برداشته، نابینایی روحانی شما را از بین می برد (دوم قرنتیان ۴:۴)، امید خود را بر ناجی تان بگذارید. اگر شما جرقه زندگی را در چیزی که همواره مرده بود تجربه می کنید (افسسیان 1:2) از طریق نجات دهنده، به زندگی تازه وارد شوید.

شما بعد از مرگ به کجا می روید؟ بهشت یا جهنم؟ از طریق عیسی مسیح، جهنم اجتناب پذیر شده است. عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید و بهشت مقصد ابدی شما خواهد بود. اگر هر تصمیم دیگری بگیرید، جدایی ابدی از خداوند در جهنم، نتیجه آن خواهد بود (یوحنا 6:14؛ اعمال رسولان 12:4). حال اگر شما متوجه دو انتخاب پیش روی خود شده اید که بعد از مرگ بدانجا می روید، و تمایل دارید به عیسی مسیح به عنوان ناجی شخصی خود اعتماد کنید؛ اطمینان حاصل نموده که مطلب زیر را درک می کنید و بدان ایمان دارید. همچنین در ایمان، این را به خداوند بگویید:

"خداوندا من می دانم که گناهکار هستم و می دانم که به خاطر گناهانم لیاقت دارم تا ابدیت از تو جدا باشم. با اینکه من لیاقتش را ندارم، ولی از تو به خاطر محبتت و قربانی که برای گناهان من از طریق مرگ و رستاخیز مسیح فراهم کرده ای، سپاسگزارم. من ایمان دارم که عیسی برای گناهان من مرد، و تنها به او اعتماد می کنم تا مرا نجات بخشد. از این لحظه به بعد، مرا یاری کن تا به جای زندگی در گناه، برای تو زندگی کنم. به من یاری ده تا باقی زندگی خود را با شکرگزاری از نجات عالی که برای من فراهم کرده ای برای تو زندگی کنم.

سپاسگزارم عیسی به خاطر اینکه مرا نجات می دهی."

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دگمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"

Englishبازگشت به خانۀ فارسیشما بعد از مرگ به کجا می روید؟