کتاب مقدس چیست؟سوال: کتاب مقدس چیست؟

جواب:
واژه "کتاب مقدس (Bible)"، از واژگان لاتین و یونانی می آید که به معنای یک "کتاب" است چرا که کتاب مقدس کتابی برای همه مردم و تمام زمانهاست. کتابی است که شبیه هیچ کتاب دیگر نیست و در طبقه منحصر به خودش جای دارد.

کتاب مقدس شامل 66 کتاب مختلف است که شامل کتب شریعت، نظیر لاویان و تثنیه؛ کتب تاریخی نظیر عزرا و اعمال رسولان؛ کتب شعری، نظیر مزامیر و جامعه؛ کتب نبوت، نظیر اشعیا و مکاشفه؛ زندگی نامه ها، نظیر متی و یوحنا؛ و رسالات (نامه های رسمی) نظیر تیتوس و عبرانیان است.

نویسندگان
حدود 40 نویسنده بشری مختلف در نگارش کتاب مقدس همکاری کرده اند، که در طول یک دوره 1500 ساله نوشته شد. نویسندگان از پیش زمینه های مختلفی از قبیل پادشاهان، ماهیگیران، کاهنان، مقامات دولتی، کشاورزان، شبانان، و پزشکان بودند. از کل این گوناگونی، یک یکپارچگی باورنکردنی بیرون می آید که زمینه های مشترکی در سرتاسر آن بافته می شود.

یکپارچگی کتاب مقدس به خاطر این واقعیت است که این کتاب نهایتاً یک نویسنده دارد که خود خداست. کتاب مقدس "الهام خداست" (دوم تیموتائوس 16:3). نویسندگان بشری دقیقاً آنچه را که خدا از آنان می خواست که بنویسند را نگارش کردند و نتیجه آن، کلام کامل و مقدس خدا بود (مزمور 6:12؛ دوم پطرس 21:1).

تقسیمات
کتاب مقدس به دو بخش عمده تقسیم بندی می شود: عهد جدید و عهد عتیق. به طور خلاصه، عهد عتیق داستان یک ملت است، و عهد جدید داستان یک انسان است. آن ملت، به عنوان راهی بود که خدا بواسطه آن، این انسان یعنی عیسی مسیح را به جهان آورد.

عهد عتیق توصیف گر برپایی و حفاظت قوم اسراییل است. خدا وعده داد که از اسراییل برای برکت دادن کل جهان استفاده کند (پیدایش 2:12-3). زمانی که اسراییل به عنوان یک قوم و ملت برپا شد، خدا خانواده ای را در آن قوم بلند کرد که برکت از سوی آن خانواده بیاید: خانواده داوود (مزمور 3:89-4). سپس، وعده آمدن شخصی از خانواده داوود داده شد که برکت موعود را خواهد آورد (اشعیا 1:11-10).

عهد جدید آمدن آن انسان موعود را به تفصیل بیان می کند. نام او عیسی بود، و او نبوتهای عهد عتیق را به تحقق رساند، چرا که زندگی کاملی داشت، جان خود را داد تا نجات دهنده شود، و از مردگان برخاست.

شخصیت مرکزی
عیسی شخصیت مرکزی کتاب مقدس است و واقعاً تمام کتاب درباره اوست. عهد عتیق آمدنش را پیشگویی می کند و شرایط را برای ورود او به جهان آماده می کند و عهد جدید آمدنش و کارش را برای آوردن نجات به جهان گناه آلود شرح می دهد.

عیسی بیش از یک چهره تاریخی است؛ در واقع او بیش از یک انسان است. او خدا در جسم بشری است، و آمدن او مهمترین رویداد در تاریخ جهان است. خدا خودش یک انسان می شود تا تصویر قابل درک و روشنی از اینکه او کیست را به ما نشان دهد. خدا شبیه چیست؟ او شبیه عیسی است؛ عیسی، خدا در صورت بشری است (یوحنا 14:1؛ 9:14).

یک جمع بندی مختصر
خدا انسان را آفرید و او را در محیطی کامل قرار داد؛ اما انسان علیه خدا طغیان کرد و از آنچه را که خدا تمایل داشت باشد، سقوط کرد. خدا به خاطر گناه، جهان را زیر لعنت قرار داد اما بلافاصله نقشه ای را برای برگرداندن انسان و تمامی خلفت به جلال اولیه اش راه اندازی کرد.

به عنوان بخشی از نقشه رستگاری، خدا ابراهیم را از بابل به سوی کنعان بیرون آورد (حدود 2000 سال پیش از میلاد). خدا وعده پسرش اسحق و نوه اش یعقوب (که اسراییل نیز نامیده می شود) را به ابراهیم داد تا از طریق نسلی از آنان تمام جهان را برکت دهد. خانواده اسراییل از کنعان به مصر کوچ کردند و در آنجا رشده کرده تبدیل به یک قوم شدند.

حدود 1400 سال پیش از میلاد، خدا نوادگان اسراییل را تحت رهبری موسی از مصر بیرون آورد و سرزمین موعود یعنی کنعان را به میراث آنان درآورد. خدا از طریق موسی شریعت را به قوم اسراییل داد و عهدی با آنان بست. اگر نسبت به خدا وفادار بمانند و از خدایان دروغین قومهای اطرافشان پیروی نکنند، کامیاب خواهند شد. اگر خدا را فراموش کنند و بتها را یپروی کنند، آنوقت خدا قومشان را نابود خواهد ساخت.

حدود 400 سال بعد، در جریان سلطنت داوود و پسرش سلیمان، اسراییل به یک پادشاهای عظیم و قدرتمند درآمد. خدا به داوود و سلیمان وعده داد که یکی از نوادگانشان به عنوان پادشاهی جاوادنی حکمرانی خواهد کرد.

بعد از سلطنت سلیمان، قوم اسراییل منقسم شد. ده طایفه شمال "اسراییل" نامیده شد و حدود 200 سال دوام آورد تا اینکه خدا آنان را به خاطر بت پرستی شان داوری کرد. آشور، اسراییل را در سال 721 پیش از میلاد به اسارت در آورد. دو طایفه جنوبی "یهودا" نام داشت که کمی بیشتر دوام پیدا کرد، اما آنها نیز سرانجام از خدا روی گردانیدند. بابل، آنان را در حدود سال 600 پیش از میلاد به اسارت برد.

حدوداً 70 سال بعد، خدا با فیض خود باقیمانده اسیران را به سرزمینشان بازگرداند. اورشلیم، شهر پایتخت، در سال 444 پیش از میلاد بازسازی شد، و اسراییل یکبار دیگر هویتی ملی پیدا کرد. بنابراین، عهد عتیق بسته شد.

عهد جدید 400 سال بعد با تولد عیسی مسیح در بیت لحم گشوده شد. عیسی همان نواده ای بود که به ابراهیم و داوود وعده داده شده بود، کسی که نقشه خدا برای نجات بشریت و احیای خلقت را به تحقق رساند. عیسی وفادارانه کارش را کامل کرد، به طوری که به عوض گناه مرد و از مردگان برخاست. مرگ مسیح پایه ی یک عهد جدید با جهان است. تمام کسانیکه به عیسی ایمان دارند، از گناه نجات خواهند یافت و جاوادنه خواهند زیست.

عیسی پس از رستاخیزش شاگردانش را فرستاد تا آوازه زندگی اش و قدرت نجات بخشش را به همه جا پخش کنند. شاگردان عیسی به هر سو رفتند تا خبر خوش عیسی و نجات را پخش کنند. آنها در سرتاسر آسیای صغیر، یونان، و تمام امپراطوری روم سفر کردند. عهد جدید با پیشگویی بازگشت عیسی برای داوری جهان بی ایمان و آزادسازی خلقت از لعنت بسته می شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیکتاب مقدس چیست؟