آیا خدا از مسیحیان انتظار دارد که رای بدهند؟


سوال: آیا خدا از مسیحیان انتظار دارد که رای بدهند؟

جواب:
موضعمان این است که وظیفه و مسئولیت هر مسیحی است که رای دهد و به رهبرانی رای دهد که اصول مسیحی را ترویج می دهند. خدا قطعاً امور را تحت کنترل خود دارد، اما این بدان معنی نیست که ما نباید کاری برای پیشبرد اراده او انجام دهیم. به ما حکم شده که برای رهبرانمان دعا کنیم (اول تیموتائوس 1:2-4). در باب سیاست و رهبری، شواهدی در کتاب مقدس است که خدا بارها از انتخابهایمان در خصوص رهبری ناخشنود شده است (هوشع 4:8). گناه بر همه جای این جهان رخنه کرده و ما شاهد آن هستیم. بیشتر رنجهایی که در دنیا وجود دارد، به خاطر رهبری شریرانه است (امثال 12:28). کتاب مقدس به مسیحیان دستوراتی می دهد که از قدرتهای مشروع اطاعت کنیم تا جایی که با احکام خداوند در تضاد نباشد (اعمال 37:5-29؛ رومیان 1:13-7). ما به عنوان ایماندارانِ تولد تازه یافته باید بکوشیم رهبرانی را انتخاب کنیم که خودشان تحت رهبری آفریدگارمان باشند (اول سموئیل 13:12-25). نامزدهایی که از فرامین کتاب مقدس در باب زندگی، خانواده، ازدواج، یا ایمان تخطی کنند را هرگز نباید حمایت کرد (امثال 34:14). مسیحیان باید با هدایت از طریق دعا و مطالعه کلام خدا و انتخابهای موجود روی برگه رای، رای دهند.

مسیحیان در بسیاری از کشورهای دنیا تحت جفا و فشار هستند. آنها تحت دولتهایی رنج می کشند که قدرت تغییر آن دولتها را ندارند و دولتهایی که از ایمانشان نفرت دارند و صدایشان را خاموش می کنند. این ایمانداران به قیمت جانشان انجیل عیسی مسیح را موعظه می کنند. مسیحیان در آمریکا برکت آزادی بیان را دارند و اینکه رهبرانشان را بدون ترس از خود و خانواده شان انتخاب کنند. در انتخابات اخیر، تقریبا دو تا از هر پنج مسیحی این را حق مسلم خود دانستد و رای ندادند. تقریباً یک پنجم مسیحیان واجد شرایط، برای رای دهی حتی ثبت نام هم نکردند.

در روزگار و عصر ما، افراد بسیاری هستند که می خواهند نام و پیام مسیح را کاملاً از عرصه عموم بیرون برانند. رای دادن فرصتی است برای ترویج، حفاظت، و پاسداری از دولت عادلانه. چشم پوشی از این فرصت به این معناست که به کسانی که نام مسیح را لکه دار می کنند، اختیار تام بدهیم. رهبرانی که ما برمی گزینیم (یا کاری برای عزلشان نمی کنیم)، نفوذ زیادی بر آزادی ما دارند. آنها می توانند از حق ما برای پرستش و انتشار پیام انجیل محافظت کنند، یا اینکه این حقوق را صلب کنند. آنها می توانند ملتمان را به سوی عدالت رهنمون شوند یا به سوی فاجعه اخلاقی. ما به عنوان مسیحی باید به پا ایستیم و از حکممان برای انجام وظایف مدنی مان پیروی کنیم (متی 21:22).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا خدا از مسیحیان انتظار دارد که رای بدهند؟