آیا عیسی گیاه خوار بود؟ آیا مسیحیان باید گیاه خوار باشند؟


سوال: آیا عیسی گیاه خوار بود؟ آیا مسیحیان باید گیاه خوار باشند؟

جواب:
عیسی گیاه خوار نبود. کتاب مقدس ذکر می کند که عیسی ماهی خورد (لوقا 42:24-43) و بره (لوقا 9:22-15). عیسی به طرز معجزاسایی جماعت زیادی را با نان و ماهی خوراک داد. اگر او گیاه خوار بود، کار او عجیب می بود (متی 17:14-21). پطرس رسول در رویایی دید که عیسی همه غذاها را پاک (حلال) اعلام کرد، از جمله حیوانات (اعمال 10:10-15). پس از زمان توفان نوح، خدا به بشر اجازه خوردن گوشت را داد (پیدایش 2:9-3). خدا هرگز این اجازه را لغو نکرد.

با این گفته، هیچ ایرادی ندارد که یک مسیحی گیاه خوار باشد. کتاب مقدس ما را به خوردن گوشت فرمان نمی دهد. هیچ ایرادی برای پرهیز از خوردن گوشت وجود ندارد. آنچه کتاب مقدس می گوید این است که ما نباید اعتقادمان راجع به این موضوع را به دیگران تحمیل کنیم یا بر حسب آنچه می خورند یا نمی خورند قضاوتشان کنیم. رومیان 2:14-3 به ما می گوید: «ايمان يک نفر به او اجازه مي دهد، هر غذايي را بخورد امّا کسي که ضعيف است، فقط سبزيجات مي خورد. کسي که هر غذايي را مي خورد نبايد كسي را كه فقط سبزيجات مي خورد خوار بشمارد و همچنين شخص پرهيزکار نبايد كسي را كه هر غذايي را مي خورد محكوم سازد، زيرا خدا او را پذيرفته است.»

باز تکرار می کنیم که خدا بعد از توفان به بشر اجازه خوردن گوشت را داد (پیدایش 3:9). در شریعت عهد عتیق، قوم اسرائیل حکم شده بودند که از غذاهای خاصی نخورند (لاویان 1:11-47)، اما هیچ گاه حکمی بر علیه خوردن گوشت داده نشده بود. عیسی تمام خوراکها شامل همه نوع گوشت را پاک اعلام کرد (مرقس 19:7). همانند هر چیز دیگری، هر مسیحی باید در خصوص آنچه خدا به او برای خوردن داده است در دعا هدایت بگیرد. هر تصمیمی که در قبال خوردن می گیریم، مقبول خداست بشرطی که از خدا برای تدارک آن شکرگزاری کنیم (اول تسالونیکیان 18:5). «هرچه مي کنيد، خواه خوردن، خواه نوشيدن و يا هر كار ديگري که مي کنيد، همه را براي جلال خدا انجام دهيد» (اول قرنتیان 31:10).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا عیسی گیاه خوار بود؟ آیا مسیحیان باید گیاه خوار باشند؟