settings icon
share icon
سوال

نوع شناسی (تایپولوژی) کتاب مقدسی چیست؟

جواب


نوع شناسی نوعی نماد است (نماد چیزی است که نشان دهنده چیز دیگریست). می توانیم یک نوع را به عنوان یک «نماد نبوتی» تعریف کنیم، برای اینکه همه نوع ها به چیزی در آینده اشاره می کنند. به طور دقیق تر، یک نوع در کتاب مقدس شخصی یا چیزی درعهد قدیم است که از شخص یا چیزی در آینده حکایت می کند. به عنوان مثال، طوفان در زمان نوح (پیدایش فصل های 6 تا 7) نماد نوعی تعمید در اول پطرس فصل 3 آیه های 20 تا 21 است.

وقتی می گوییم شخصی نوعی از مسیح است یعنی یک شخص در عهد قدیم طوری رفتار می کند که به رفتار و شخصیت مسیح در عهد جدید شباهت دارد. وقتی می گوییم چیزی نوعی از مسیح است یعنی آن چیز یا اتفاق در عهد قدیم می تواند نشانگر خصوصیتی از عیسی مسیح باشد.

کتاب مقدس چندین رویداد مانند خیمه عبادت، نظام قربانی و عید پسح را عنوان می کند که نوعی از نجات توسط عیسی مسیح است. پرستشگاه عهد قدیم در عبرانیان فصل 9 آیه های 8 تا 9 یک نوع در نظر گرفته می شود: «قسمت اول پرستشگاه ... » . ورود سالیانه کاهن اعظم به قدس الاقداس نمادی از میانجی گری عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم ما در آینده است. سپس پرده پرستشگاه را نوعی از مسیح معرفی می کند (عبرانیان فصل 10 آیه های 19 تا 20) چراکه گوشت او بر روی صلیب پاره شد (پرده زمان مصلوب شدن او بود) تا راه ورد به محضر خداوند را برای ایمانداران به خودش فراهم سازد.

نظام قربانی به شکل یک «نوع» در عبرانیان فصل 9 آیه های 19 تا 26 دیده می شود. خیمه مقدس زمینی و دیگر متعلقات آن فقط نمونه ای از چیزهای آسمانی بود (آیه های 23 تا 24). این متن به ما می گوید که قربانی های عهد قدیم نوعی از قربانی نهایی یعنی عیسی مسیح بودند که برای گناهان دنیا قربانی شد. عید پسح نیز نوعی از مسیح است: «زيرا اكنون عيد پِسَح فرا رسيده و مسيح كه برهٔ قربانی اين عيد می‌باشد، قربانی شده است» (اول قرنتیان فصل 5 آیه 7). مطالعه و تحقیق درباره چیزی که وقایع پسح به ما در مورد مسیح می آموزد بسیار ارزشمند است.

ما باید تفاوت بین مثال و نوع را بدانیم. یک نوع در عهد قدیم با نوع خودش در عهد جدید یکی است. یک شاگرد کتاب مقدس که در جستجوی ربط بین داستان عهد قدیم با زندگی عیسی مسیح است فقط به مثال ها بر می خورد نه نوع ها. به عبارت دیگر، کتاب مقدس نوع شناسی را مشخص می کند. روح القدس استفاده از نوع ها را الهام کرده است. مثال ها و تمثیل ها نتیجه مطالعه بشر هستند. به عنوان مثال، خیلی از مردم شباهت هایی بین یوسف (پیدایش فصل 37 تا 45) و عیسی مسیح می بینند. تواضع و در نتیجه گرامی داشت یوسف را شبیه مرگ و رستاخیز عیسی مسیح می دانند. اما عهد جدید هرگز یوسف را مدلی از عیسی مسیح معرفی نمی کند. بنابراین، داستان یوسف یک مثال از عیسی مسیح است نه نوع ای از او.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نوع شناسی (تایپولوژی) کتاب مقدسی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries