مذهب حقیقی چیست؟سوال: مذهب حقیقی چیست؟

جواب:
مذهب را می توان اینطور تعریف کرد "ایمان به خدا یا خدایان و پرستش آنها که معمولا بصورت اعمال و تشریفاتی صورت می گیرد." و یا "هر سیستم مخصوص ایمانی و پرستش و غیره که شامل اصول اخلاقی می شود." بیش از نود درصد از جمعیت دنیا نوعی مذهب دارند. اشکال اینجاست که مذاهب زیاد و گوناگونی هستند. کدام مذهب درست است؟ مذهب حقیقی کدام است؟

دو مطلب معمول در همة مذاهب، قوانین و تشریفات هستند. بعضی مذاهب اصلا چیزی بیشتر از یک لیست قوانین و بکن و نکن نیستند که انسان باید آنها را انجام دهد تا بعنوان شخصی متعهد به آن مذهب و بنابراین در رابطة صحیح با خدای آن مذهب شناخته شود. دو نمونه از چنین مذاهبی اسلام و یهودیت هستند. اسلام پنج اصل دارد که باید انجام شود و یهودیت صدها دستور و سنت دارد که باید نگه داشته شوند. هر دو مذهب، تا اندازه ای، ادعا می کنند که با اطاعت از قوانین مذهب، انسان در رابطة صحیح با خدا قرار می گیرد.

مذاهب دیگر بیشتر تمرکز بر روی انجام تشریفات دارند تا اطاعت از یک سری قوانین. با تقدیم قربانی، عمل خاصی انجام دادن، و یا خدمتی کردن، غذای خاصی خوردن، و غیره، شخص می تواند با خدا در رابطة صحیح قرار گیرد. بارزترین نمونة مذهب تشریفاتی، کاتولیکها هستند. کاتولیکها می گویند با تعمید آب نوزاد، با شرکت در تجمع کاتولیکها، با اعتراف گناه به یک کشیش، با دعا به مقدسین در بهشت، با مسح شدن بوسیلة یک کشیش قبل از مرگ، و غیره، خدا شخص را بعد از مرگ به بهشت راه می دهد. بودایی ها و هندوها هم از مذاهب تشریفاتی می باشند، و با درجة کمتر مذهبی بر اساس قانون هم هستند.

مذهب حقیقی نه بر اساس قانون است و نه تشریفات. مذهب حقیقی رابطه با خداست. دو چیز که همة مذاهب دارند این است که انسان بنوعی از خدا جدا شده است و اینکه نیاز دارد به او بپیوندد. مذهب دروغین می خواهد این مشکل را با انجام قوانین و تشریفات حل کند. مذهب حقیقی این مشکل را با تشخیص این مطلب حل می کند که تنها خدا می تواند جدایی را بردارد، و او اینکار را کرده است. مذهب حقیقی این مطالب را در نظر می گیرد:

- همة ما گناه کرده ایم و از خدا جدا شده ایم (رومیان 3: 23).

- خدا در شخص عیسی مسیح نزد ما آمد و بجای ما مرد، تنبیهی را که ما لایق آن بودیم بگردن گرفت، و از مردگان قیام کرد تا نشان دهد که مرگ او قربانی کافی بود (رومیان 5: 8، 1 قرنتیان 15: 3-4، 2 قرنتیان 5: 21).

- اگر ما عیسی مسیح را بعنوان تنها نجات دهندة خود دریافت کرده و به مرگ او بعنوان بهای کامل گناهانمان اعتماد کنیم، بخشیده شده، نجات می یابیم، آزاد می شویم، به خدا متصل می گردیم، و بوسیلة خدا عادل شناخته می شویم (یوحنا 3: 16، رومیان 10: 9-10، افسسیان 2: 8-9).

مذهب حقیقی قوانین و تشریفات دارد، اما تفاوت بزرگی که هست این است که در مذهب حقیقی، قوانین و تشریفات بخاطر سپاسگزاری از نجاتیست که خدا تامین کرده است و نه یک سعی برای بدست آوردن نجات. مذهب حقیقی، که مسیحیت کتاب مقدیست، قوانینی دارد (قتل نکن، زنا نکن، دروغ نگو، و غیره) و تشریفاتی هم دارد (تعمید آب با دخول کامل در آب و عشاء ربانی یا شام خداوند). انجام این قوانین و تشریفات رابطة شخص را با خدا برقرار نمی کند، بلکه این قوانین و تشریفات نتیجة برقراری رابطه با خدا، از طریق فیض خدا و ایمان به عیسی مسیح بعنوان تنها نجات دهنده هستند. در مذهب دروغین کار می کنند (قوانین و تشریفات) تا لطف خدا را بدست آورند. در مذهب حقیقی عیسی مسیح را دریافت می کنند و رابطه با خدا برقرار می شود و آنوقت کار می کنند (قوانین و تشریفات) و این از روی محبت و قدردانی به خداست و اینکه می خواهند روز بروز به او نزدیکتر شوند.

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دگمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"بازگشت به خانۀ فارسیمذهب حقیقی چیست؟