"تثلیث گرایی چیست؟ آیا تثلیث گرایی کتاب مقدسی است؟سوال: "تثلیث گرایی چیست؟ آیا تثلیث گرایی کتاب مقدسی است؟

جواب:
تثلیث گرایی، این تعلیم است که خدا تثلیث است و خودش را به صورت سه شخص برابر و ازلی آشکار کرده است. هدف از این مقاله صرفاً این است که اهمیت تثلیث گرایی را در خصوص نجات و زندگی مسیحی بحث کنیم.

اغلب از ما پرسیده می شود که "آیا باید به تثلیث ایمان داشته باشم تا نجات یابم؟" پاسخ هم بلی است و هم خیر. آیا شخص باید تمام جنبه های تثلیث گرایی را کاملاً درک کند و با آن موافق باشد تا نجات یابد؟ خیر. آیا جنبه هایی از تثلیث گرایی وجود دارند که نقش کلیدی در نجات ایفا می کنند؟ بلی. مثلاً الوهیت مسیح در آموزه نجات شدیداً اهمیت دارد. اگر عیسی خدا نیست، پس مرگ او نمی توانست جریمه نامحدود گناه را پرداخت کند. تنها خداست که نامحدود است، او آغاز و پایانی ندارد. تمامی آفریده های دیگر، حتی فرشتگان محدود هستند؛ آنها در زمانی آفریده شدند. تنها مرگ یک وجود نامحدود می توانست گناه بشریت از ازل تا ابد را کفاره کند. اگر عیسی خدا نیست، پس نمی توانست نجات دهنده، مسیح، و بره خدا که گناه را از جهان بر می گیرد (یوحنا 29:1) باشد. دیدگاهی غیر کتاب مقدسی درباره ذات الهی عیسی منجر به دیدگاهی انحرافی درباره نجات می شود. هر فرقه "مسیحی" که الوهیت حقیقی مسیح را انکار می کند، همچنین تعلیم می دهد که ما باید کارهای خودمان را به مرگ مسیح بیافزاییم تا نجات یابیم. الوهیت حقیقی و کامل مسیح، که جنبه ای از تثلیث است، این عقیده را رد می کند.

در عین حال ما پی می بریم که ایمانداران مسیحی اصیلی وجود دارند که تثلیث گرایی را به طور کامل نگاه نمی دارند. در حالیکه ما حالت گرایی (مودالیزم) را رد می کنیم، اما انکار نمی کنیم که یک شخص می تواند نجات بیابد اما در عین حال خدا را سه شخص نداند، و بر این عقیده باشد که خدا خودش را صرفاً به سه "حالت" آشکار کرده است. تثلیث یک راز است، که انسان محدود نمی تواند آن را به طور کامل و تمام و کمال بفهمد. برای پذیرش نجات، خدا بر ما الزام می دارد که به عیسی مسیح، خدای مجسم، به عنوان نجات دهنده ایمان داشته باشیم. برای پذیرش نجات، خدا الزام نمی دارد که به طور کامل به هر قاعده ای از الهیات صحیح کتاب مقدسی بچسبیم. خیر، درک کامل و موافقت با تمام ابعاد تثلیث گرایی برای نجات الزامی نیست.

ما قویاً دفاع می کنیم از اینکه تثلیث گرایی تعلیمی مبتنی بر کتاب مقدس است. ما به طور قطع اعلام می کنیم که درک و ایمان به تثلیث گرایی کتاب مقدسی برای درک خدا، نجات، و کار مداوم خدا در زندگی ایمانداران شدیداً مهم است. در عین حال، مردان خدا و پیروان اصیل مسیح وجود داشته اند که با جنبه هایی از تثلیث گرایی توافق نداشتند. مهم است به یاد داشته باشیم که ما با داشتن آموزه های کامل و بی عیب نیست که نجات می یابیم. ما بوسیله اعتماد به نجات دهنده کامل و بی عیبمان است که نجات می یابیم (یوحنا 16:3). آیا باید به برخی از جنبه های تثلیث گرایی ایمان داشته باشیم تا نجات یابیم؟ بلی. آیا باید به طور کامل با تمام ابعاد تثلیث گرایی موافق باشیم تا نجات یابیم؟ خیر.بازگشت به خانۀ فارسی"تثلیث گرایی چیست؟ آیا تثلیث گرایی کتاب مقدسی است؟