settings icon
share icon
سوال

دیکوتومی یا تریکوتومی انسان، کدام دیدگاه درست است؟

جواب


کتاب مقدس می گوید انسان دارای یک بدن فیزیکی، یک جان و یک روح می باشد. چهار نظریه راجع به ارتباط این ابعاد انسان با یکدیگر وجود دارد. دو دیدگاه انسان شناسی مونیسم و انسان شناسی هیلومورفیسم اساسا با این موضوع سر و کار دارند که چگونه این سه بُعد انسان با هم ترکیب می شوند و طبیعت انسان را تشکیل می دهند. دو دیدگاه دیگر یعنی دیکوتومی و تریکوتومی به تفاوت بین جان و روح انسان می پردازد. تشخیص بُعد مادی (فیزیکی) و غیرمادی(روحانی) انسان آسان است. اما تشخیص بُعد غیرمادی انسان پیچیده و مشکل است.

متونی در کتاب مقدس وجود دارند که دو واژه روح و جان را به جای هم به کار برده اند (متی فصل 10 آیه 28، لوقا فصل 1 آیه های 46 تا 47، اول قرنتیان فصل 5 آیه 3، فصل 7 آیه 34) ، اما متون دیگری نیز هستند که این دو پدیده را دقیقا یک چیز واحد نمی داند. متونی نیز وجود دارند که به تفاوت بین روح و جان اشاره کرده اند (رومیان فصل 8 آیه 16، اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23، عبرانیان فصل 4 آیه 12). عبرانیان فصل 4 آیه 12 درباره کلام خدا سخن می گوید که مانند شمشیری برنده روح و جان را از هم جدا می کند. این آیه ها دو مطلب را به ما می گویند: (1) تفاوت و مرزی بین روح و جان وجود دارد. (2) این تفاوت را فقط خداوند می تواند تشخیص دهد. بر اساس این آیه ها، تفسیرهای دیکوتومیکی و تفسیرهای تریکوتومیکی را نمی توان اثبات کرد. آیا بُعد غیرمادی طبیعت انسان شامل یک روح و یک جان است؟ بله. آیا روح و جان کاملا با هم متحد و یکپارچه هستند (دیکوتومی)، یا ارتباط نزدیکی با هم دارند ولی دو چیز مجزا هستند (تریکوتومی)؟ مشخص نیست.

کسانیکه ذات انسان را تریکوتومی می دانند، معمولا معتقدند که بدن فیزیکی ما چیزی است که ما را به دنیای فیزیکی اطرافمان متصل می کند، جان جوهر وجودی ماست، و روح چیزی است که ما را به خدا متصل می کند. به همین دلیل می توان گفت که چرا فرد نجات نیافته (غیرایماندار) از نظر روحانی مرده است (افسسیان فصل 2 آیه 1، کولسیان فصل 2 آیه 13)، در حالی که از نظر فیزیکی کاملا جان دارند. کسانی که به دیکوتومی گرایش دارند، درک یکسانی از بدن فیزیکی انسان دارند، اما معتقدند که روح بخشی از جان است که با خدا ارتباط برقرار می کند. بنابراین، پرسش دیکوتومی یا تریکوتومی در واقع به این معنی است که آیا جان و روح ابعاد غیرمادی انسان هستند که با هم فرق دارند و یا روح بخشی از جان (به عنوان یک بخش کاملا غیرمادی ) انسان است.

کدام دیدگاه درست است، دیکوتومی یا تریکوتومی انسان؟ به نظر می رسد که تعصبی برخورد کردن در این مورد عاقلانه نیست. هر دو دیدگاه از نظر کتاب مقدس پذیرفتنی است و هیچکدام کفرآمیز نیست. این مشکل احتمالا به دلیل محدود بودن ذهن انسان به وجود آمده است که در درک کامل این موضوع ناتوان است. ما مطمئن هستیم که طبیعت انسان از یک بدن، یک جان و یک روح تشکیل شده است. اینکه جان و روح یکی هستند یا با هم فرق دارند مسئله ای نیست که خداوند خواسته باشد آن را در کلامش کاملا برای ما تشریح کند. بدون توجه به اینکه به دیکوتومی اعتقاد دارید یا تریکوتومی، بدن خود را مانند قربانی زنده به او تقدیم کنید (رومیان فصل 12 آیه 1)، خداوند را برای نجات جانتان شکر کنید (اول پطرس فصل 1 آیه 9)، و او را در روح و حقیقت پرستش کنید (یوحنا فصل 4 آیه های 23 تا 24)

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دیکوتومی یا تریکوتومی انسان، کدام دیدگاه درست است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries