"تعریف الهیات چیست؟سوال: "تعریف الهیات چیست؟

جواب:
واژه الهیات از دو واژه یونانی می آید که ترکیب آن دو به معنای "مطالعه خدا" است. الهیات مسیحی به معنای ساده تلاشی است برای درک خدا آنگونه که او در کتاب مقدس آشکار شده است. هیچ الهیاتی هرگز به طور کامل خدا و راههایش را توضیح نخواهد داد چرا که خدا ازلی است و بی نهایت بالاتر از ماست. از اینرو هر تلاشی برای توصیف او کوتاه می آید (رومیان 33:1-36). اما خدا می خواهد که او را تا آنجا که قادر هستیم، بشناسیم، و الهیات، هنر و علمِ شناختن آنچه هست که درباره خدا می توانیم بدانیم و بفهمیم، به شیوه ای سازمان یافته و قابل درک. برخی از افراد از الهیات اجتناب می کنند چرا که باور دارند که الهیات تفرقه انداز است. اما درک درست این است که الهیات متحد کننده است. الهیات درست و کتاب مقدسی چیز خوبی است؛ و تعلیم کلام خداست (دوم تیموتائوس 16:3-17).

پس مطالعه الهیات چیزی جز کند و کاو کلام خدا برای کشف آنچه خدا درباره خود آشکار کرده نیست. وقتی که این کار را می کنیم، به شناخت خدا به عنوان آفریدگار همه چیز، نگهدارنده همه چیز، و داور همه چیز نائل می شویم. او الف و ی، اول و آخر، ابتدا و انتهای همه چیز است. وقتی که موسی پرسید که کیست که مرا به نزد فرعون می فرستد، خدا پاسخ داد "هستم آنکه هستم" (خروج 14:3). نام "هستم" دلالت بر شخصیت خدا دارد. همانطور که خدا به دیگران نام بخشیده است، خودش نامی دارد. نام "هستم" بیانگر شخصیتی آزاد، هدفمند، و خودکفا است. خدا یک نیروی سماوی یا یک انرژی کیهانی نیست. او وجودی است قادر مطلق، قائم به ذات، و خود مختار، و دارای فکر و اراده است. خدا "شخص" است و خودش را از طریق کلامش و از طریق پسرش عیسی مسیح به بشر آشکار کرده است.

مطالعه الهیات به معنی شناخت خداست تا او را از طریق محبت و اطاعتمان جلال دهیم. به این توالی توجه کنید: ما باید او را بشناسیم پیش از آنکه بتوانیم او را دوست بداریم، و باید او را دوست بداریم، پیش از آنکه بتوانیم میل به اطاعت از او داشته باشیم. از نتایج فرعی آن این است که خدا آسودگی و امید را به زندگی کسانیکه او را می شناسند و دوست می دارند و اطاعتش می کنند، وارد می آورد و زندگی مان را بی نهایت از آن غنی می کند. الهیات ضعیف و درک ناصحیح از خدا، به جای آنکه آسودگی و امید را که آرزویش را داشتیم به همراه آورد، تنها باعث خواهد شد که زندگی ما بدتر شود. دانش درباره خدا بسیار بسیار مهم است. ما به خودمان ظلم کردیم اگر در این دنیا بدون شناخت خدا سعی کنیم زندگی کنیم. جهان، مکانی رنج آور است، و زندگی در آن ناامیدکننده و ناخوش آیند است. الهیات را رد کن و خودت را به زندگی ای بدون جهت محکوم کن. بدون الهیات، زندگیمان را هدر می دهیم و جانمان را از دست می دهیم.

تمامی مسیحیان باید مجذوب الهیات باشند (مطالعه شخصی و مشتاقانه ی خدا) تا کسی را که با او ابدیت را شادمانه خواهند گذراند، بشناسند و دوست بدارند و اطاعت کنند.بازگشت به خانۀ فارسی"تعریف الهیات چیست؟