قدمهای نجات کدامند؟سوال: قدمهای نجات کدامند؟

جواب:
مردم زیادی دنبال "قدمها و مراحل نجات" می گردند. مردم ایدةها و دستور العمل هایی را دوست دارند مثل پنج قدمی که باید برداشت تا به نجات رسید. نمونة آن اسلام است که پنج اصل دارد (اصول دین). بر اساس اسلام، اگر این اصول رعایت شوند، نجات بدست می آید. چون ایدة مراحل قدم به قدم تا به نجات جالب توجه است، خیلی از مسیحیان هم این اشتباه را می کنند و نجات را نتیجة مراحل قدم به قدم عرضه می کنند. کاتولیکها هفت علامت ظاهری برای نجات دارند (سَکرِمِنت). بعضی از فرقه های مسیحیت تعمید، اعتراف در ملا عام، برگشتن از گناه، صحبت به زبانها، و غیره را جزو قدمهای نجات می دانند. اما کتاب مقدس فقط یک قدم را برای نجات معرفی می کند. وقتی زندانبان در فیلیپی از پولس رسول پرسید، "چه کنم که نجات یابم؟" پولس جواب داد، "به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاور و نجات خواهی یافت" (اعمال رسولان 16: 30-31).

ایمان به عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده تنها "قدم" به نجات است. پیغام کتاب مقدس خیلی واضح است. ما همه برعلیه خدا گناه کرده ایم (رومیان 3: 23). بخاطر گناهانمان، ما مستحق جدایی ابدی از خدا هستیم (رومیان 6: 23). بخاطر محبت خدا به ما (یوحنا 3: 16)، خدا شکل انسان گرفت و بجای ما قربانی شد، یعنی تنبیهی را که حق ما بود بر گردن گرفت (رومیان 5: 8، 2 قرنتیان 5: 21). خدا بخشش از گناهان و حیات ابدی در بهشت را به همة کسانی که، بوسیلة فیض خدا از طریق ایمان، عیسی مسیح را بعنوان منجی دریافت می کنند وعده داده است (یوحنا 1: 12، 3: 16، 5: 24، اعمال رسولان 16: 31).

نجات این نیست که ما قدمهای بخصوصی برداریم تا به نجات برسیم. بله، مسیحیان باید تعمید بگیرند. بله، مسیحیان باید در ملا عام به عیسی مسیح بعنوان نجات دهندة خود اعتراف کنند. بله، مسیحیان باید از گناه رو بر گردانند. بله، مسیحیان باید زندگیشان را در اطاعت از خدا بگذرانند. اما اینها قدمهای رسیدن به نجات نیستند. اینها نتیجة نجات هستند. بخاطر گناهانمان، ما بهیچ شکلی نمی توانیم نجات را بدست آوریم. ما می توانیم 1000 قدم برداریم و هنوز کافی نباشد. برای همین عیسی باید بجای ما می مرد. ما مطلقا از پرداخت جریمة گناهانمان به خدا و یا پاک کردن خود از گناه عاجز هستیم. تنها خدا می توانست نجات ما را تامین کند و او برای همین مرد. خدا خودش قدمهای لازم را برداشت و نجات را برای هر کس که آنرا از او دریافت کند مهیا کرد.

نجات و بخشش گناهان با برداشتن قدمهای مختلف نیست. نجات با دریافت عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده است و اینکه بدانیم او کار را برای ما به انجام رسانیده است. خدا از ما یک قدم می خواهد-دریافت عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده و اعتماد کامل به او بعنوان تنها راه نجات. این چیزی است که ایمان مسیحی را از همة مذاهب جهان که هر کدام یک لیست از قدمهای اجباری بطرف دریافت نجات دارند، متفاوت می سازد. ایمان مسیحی میداند که خدا خودش همة قدمها را برداشته است و فقط از ما می خواهد که آنها را با ایمان دریافت کنیم.

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دگمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"

Englishبازگشت به خانۀ فارسیقدمهای نجات کدامند؟