جان های انسانها چگونه آفریده شده است؟سوال: جان های انسانها چگونه آفریده شده است؟

جواب:
دو دیدگاه محتمل کتاب مقدسی وجود دارد که جان انسان چطور آفریده شده است. نظریه Traducianism می گوید که جان بواسطه والدین جسمانی و همراه با بدن جسمانی تولید می شود. مطالبی که در پشتیبانی از Traducianism مطرح می شود اینهاست: 1) در پیدایش 7:2، خدا در آدم، روح حیات را دمید، و آدم «نفسِ (جان) زنده گشت.» در هیج جای دیگری از کتاب مقدس اشاره نمی کند که خدا این عمل را تکرار کرده باشد. 2) آدم پسری به شباهت خود داشت (پیدایش 3:5). به نظر می رسد که نوادگان آدم بدون اینکه خدا در آنها بدمد، «جانهای زنده» شدند. 3) به نظر می رسد که پیدایش 2:2-3 اشاره می کند که خدا از کار آفرینش خود دست کشید. 4) گناه آدم بر تمام انسانها هم از لحاظ جسمی و هم روحی اثر می گذارد و این زمانی معنا پیدا می کند که جسم و جان انسان، هر دو از والدینشان نشأت بگیرد. ضعف دیدگاه Traducianism این است که روشن نیست که جان غیر مادی چطور می تواند از طریق یک فرآیند کاملاً فیزیکی تولید شود. دیدگاه Traducianism تنها زمانی می تواند درست باشد که جسم و جان کاملاً به هم متصل و جداناپذیر باشند.

دیدگاه Creationism یا آفرینش گرایی می گوید که در زمانی که انسان در رحم قرار می گیرد، خدا جان تازه ای می آفریند. دیدگاه Creationism توسط بسیاری از پدران اولیه کلیسا حمایت شد و پشتیبانی کتاب مقدسی نیز دارد. نخست اینکه، کتاب مقدس بین منشأ جان و منشأ جسم تفاوت قائل می شود (جامعه 7:12؛ اشعیا 5:42؛ زکریا 1:12؛ عبرانیان 9:12). دوم اینکه، اگر خدا جان تک تک افراد را در زمانی که نیاز است بیافریند، جدایی جان و جسم پابرجا می ماند. ضعف دیدگاه Creationism این است که خدا کماکان جانهای تازه انسانها را می آفریند، درحالیکه پیدایش 2:2-3 اشاره می کند که خدا از آفرینش دست کشید. همچنین از آنجاییکه گناه به تمامیت وجود آدمی، یعنی جسم، جان، و روح، سرایت کرده است و خدا جان تازه ای برای هر انسان می آفریند، آنگاه چطور است که گناه در آن جان سرایت کرده است؟

دیدگاه سومی، که فاقد پشتیبانی کتاب مقدسی است این است که خدا تمام جانهای انسانها را در یک زمان آفرید، و در زمان لقاح، جانی را به انسان «وصل می کند.» این دیدگاه بر این عقیده است که نوعی «انبار جانها» در آسمان وجود دارد که خدا جانها را در آنجا انبار می کند که انتظار بدنی بشری را می کشد تا به آن وصل شود. باز هم می گوییم که این دیدگاه، پشتیبانی کتاب مقدسی ندارد و معمولاً توسط آنانیکه دیدگاه «new age» (عصر جدید)، یا تناسخ دارند مطرح می شود.

چه دیدگاه Traducianist درست باشد و یا Creationist، هر دو دیدگاه هم عقیده هستند که پیش از لقاح و آبستن شدن، جان موجودیت ندارد. به نظر می رسد که این تعلیم روشن کتاب مقدس باشد. چه اینکه خدا جان تازه انسان را در لحظه لقاح آفریده باشد، یا اینکه خدا فرایند تولید مثل انسان را طوری طراحی کرده باشد که جان را نیز دوباره تولید کند، نهایتاً خداست که مسئولیت خلقت همه جانهای انسانها را برعهده دارد.بازگشت به خانۀ فارسیجان های انسانها چگونه آفریده شده است؟