آیا چیزی بنام نیمه دیگر وجود دارد؟


سوال: آیا چیزی بنام نیمه دیگر وجود دارد؟

جواب:
عقیده عمومی از " نیمه دیگر" این است که برای هر کس، یکنفر وجود دارد که «نیمه کامل کننده او» می باشد، که اگر با کس دیگری بغیر از آن نیمه ازدواج کند هرگز خوشبخت نخواهد شد. آیا این عقیده «نیمه دیگر» کتاب مقدسی است؟ نه، نیست. این عقیده معمولا بهانه ای است تا طلاق را توجیه کنند. آنهایی که در ازدواجشان خوشبخت نیستند، گاهی ادعا می کنند که با نیمه دیگرشان ازدواج نکردند، بنابراین باید طلاق بگیرند و دنبال نیمه دیگرشان بگردند. این تنها یک عذر است، عذری که کتاب مقدسی نیست. اگر ازدواج کرده اید، کسی که با او ازدواج کرده اید نیمه دیگرتان است. مرقس فصل 10 آیه های 7-9 می گوید «مرد بايد از پدر و مادر خود جدا شود، و به همسرش بپيوندد، بطوری كه از آن پس دو تن نباشند بلكه يک تن باشند. و هيچ‌كس حق ندارد اين اتحاد را برهم زند و ايشان را از يكديگر جدا سازد. چون خدا آن دو را با هم يكی ساخته است». یک زن و شوهر "یک تن" می شوند و دیگر دو نیستند، بلکه یکی هستند و مثل دو نیمه بهم پیوند خورده اند.

یک ازدواج شاید همراه با یکی شدن و شادی که یک زوج انتظار دارند نباشد. یک زن و شوهر ممکن است از نظر جسمانی، روانی، و روحانی اتحادی را که اشتیاق آنرا دارند نداشته باشند. اما حتی در چنین مواردی، زن و شوهر هنوز نیمه یکدیگر هستند. در چنین مواردی یک زوج باید آن نزدیکی حقیقی که بین دو نیمه وجود دارد را در بین خود بنا کنند. با اطاعت از آنچه کتاب مقدس درباره ازدواج تعلیم می دهد (افسسیان فصل 5 آیه های 22-23)، یک زوج می توانند آن نزدیکی، عشق و تعهد را ایجاد کنند. اگر شما ازدواج کرده اید، شما با نیمه دیگرتان ازدواج کرده اید. مهم نیست چقدر در یک ازدواج ناهماهنگی وجود دارد، خدا می تواند شفا، بخشش، احیا، و عشق و هماهنگی حقیقی در ازدواج را بوجود آورد.

آیا امکان دارد کسی با شخص اشتباه ازدواج کند؟ اگر ما خودمان را به خدا بسپاریم و هدایت او را بطلبیم، او به ما قول می دهد ما را هدایت کند. «با تمام دل خود به خداوند اعتماد كن و بر عقل خود تكيه منما. در هر كاری كه انجام می‌دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام كارهايت تو را موفق خواهد ساخت» (امثال فصل 3 آیه های 5-6). کاربرد امثال سلیمان این است که اگر با تمام قلبت به خداوند اعتماد نکنی، و به عقل خود تکیه کنی، می توانی به جهت اشتباه بروی. بله، امکان دارد، در زمان بی اطاعتی و نبود رابطه نزدیک با خدا، با کسی ازدواج کرده اید که خدا نمی خواسته است. اما حتی در چنین مواردی هم خدا قادر و حاکم است و همه چیز را زیر کنترل دارد.

حتی اگر ازدواجی بر اساس خواست خدا نبود، هنوز در زیر قدرت اراده و نقشه اوست. خدا از طلاق متنفر است (ملاکی فصل 2 آیه 16) و ازدواج با شخص اشتباه هرگز در کتاب مقدس بعنوان دلیل موجهی برای طلاق ذکر نشده است. این ادعا که «من با شخص اشتباهی ازدواج کردم و تا نیمه دیگرم را پیدا کنم هیچوقت خوشبخت نخواهم بود»، به دو دلیل غیر کتاب مقدسی است. اول اینکه به این معنی است که تصمیم اشتباه شما نقشه و اراده خدا را خراب کرده است. دوم اینکه با طلاق در واقع اعتراف می کنید که خدا نمی تواند یک ازدواج در تلاطم را به ازدواجی شاد، متحد و موفق تبدیل کند. ما هرگز و به هیچ روشی نمی توانیم اراده و خواست خدا را برهم بزنیم. خدا می تواند هر دو نفری را که بخواهد برای هم در نظر بگیرد، هر چقدر هم که بهم نخورند، و آنها را به دو فردی تبدیل کند که برای همدیگر کاملا مناسب باشند.

اگر ما در رابطه نزدیک با خدا بمانیم، او ما را هدایت می کند. اگر کسی با خداوند راه می رود و حقیقتا اراده او را می طلبد، خدا آن شخص را بطرف همسری که برای او می خواهد هدایت می کند. خدا ما را به نیمه دیگرمان هدایت می کند اگر از او اطاعت کنیم و او را پیروی نماییم. بهر حال، «نیمه دیگر» بودن هم یک مقام است و هم یک تمرین. یک زن و شوهر نیمه یکدیگر هستند چون "یک تن" می باشند که از نظر روحانی، جسمانی، و احساسی با هم متحد شده اند. اما در عمل، ازدواج فرایندی است که یک «نیمه یکدیگر شدن» یک زوج در آن روز به روز به واقعیت نزدیکتر می شود. یکی شدن حقیقی دو نیمه تنها در صورتی اتفاق می افتد که اصول کتاب مقدسی ازدواج رعایت شود.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا چیزی بنام نیمه دیگر وجود دارد؟

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا