settings icon
share icon
سوال

آیا از نظر خداوند رابطه جنسی بین زن و مرد برابر با پیوند زناشویی است؟

جواب


درست است که رابطه جنسی تحقق نهایی مفهوم «یکی شدن» زن و مرد است (پیدایش فصل 2 آیه 24). اما رابطه جنسی / سکس به معنی ازدواج نیست. اگر چنین چیزی وجود داشت، دیگر چیزی به اسم رابطه جنسی قبل از ازدواج معنی نداشت و به محض اینکه یک زن و مرد رابطه جنسی برقرار می کردند، ازدواج صورت می گرفت. کتاب مقدس رابطه جنسی قبل از ازدواج را زنا می داند. زنا به هر شکلی، از نظر کتاب مقدس محکوم است (اعمال رسولان فصل 15 آیه 20، اول قرنتیان فصل 5 آیه 1، اول قرنتیان فصل 6 آیه های 13 و 18، اول قرنتیان فصل 10 آیه 8، غلاطیان فصل 5 آیه 19، افسسیان فصل 5 آیه 3، کولسیان فصل 3 آیه 5، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3، یهودا آیه 7). کتاب مقدس اجتناب از رابطه جنسی قبل از ازدواج را پرهیزکاری می داند. رابطه جنسی قبل از ازدواج به اندازه زنا و بی بند و باری های دیگر نادرست است، برای اینکه در همه آنها با فردی غیر از همسر خود همبستر می شوید.

اگر یک زن و مرد با هم رابطه جنسی برقرار کنند به این معنی است که ازدواج کرده اند؟ کتاب مقدس هیچ دلیلی برای قبول کردن این مورد را به ما ارائه نداده است. برقراری رابطه جنسی باعث اتصال فیزیکی و لحظه ای آنها به هم شده و به این معنی نیست که خداوند آنها را به عنوان زن و شوهر به هم پیوند داده است. رابطه جنسی جنبه مهمی از ازدواج است، بنابراین رابطه جنسی بین زن و مردی که زن و شوهر نیستند برابر با عمل ازدواج نیست.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا از نظر خداوند رابطه جنسی بین زن و مرد برابر با پیوند زناشویی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries