"الهیات جایگزینی چیست؟سوال: "الهیات جایگزینی چیست؟

جواب:
الهیات جایگزینی اساساً تعلیم می دهد که کلیسا جانشین اسرائیل در نقشه خدا شده است. طرفداران الهیات جایگزینی باور دارند که یهودیان دیگر قوم برگزیده خدا نیستند، و خدا در آینده برنامه خاصی برای ملت اسرائیل ندارد. تمام دیدگاههای متفاوت در خصوص رابطه بین کلیسا و اسرائیل می تواند در دو جبهه تقسیم شود: یا کلیسا ادامه ی اسرائیل است (الهیات جایگزینی/الهیات عهد)، یا کلیسا کاملاً از اسرائیل متمایز و متفاوت است (دیسپِنسِیشنالیسم/پیشاهزاره ای).

الهیات جایگزینی تعلیم می دهد که کلیسا جایگزین اسرائیل شده است و بسیاری از وعده هایی که در کتاب مقدس به اسرائیل داده شده در کلیسای مسیحی و نه در اسرائیل محقق می شود. بنابراین، نبوتهای کتاب مقدس درباره برکت و احیای اسرائیل در سرزمین وعده به طور روحانی به وعده های برکت خدا برای کلیسا تفسیر می شود. مشکلات عمده ای در این دیدگاه وجود دارد، نظیر ادامه حیات قوم یهود در طول قرون و به خصوص احیای جایگاه امروزی اسرائیل. اگر اسرائیل توسط خدا محکوم شده است، و آینده ای برای قوم یهود وجود ندارد، چگونه می توانیم احیای مافوق طبیعی ملت یهود را در 2000 سال گذشته علی رغم تلاشهای بسیار برای نابودی آن توضیح دهیم؟ چطور توضیح می دهیم که چرا و چگونه اسرائیل که برای 1900 سال به عنوان یک ملت وجود نداشت در قرن بیستم به عنوان یک ملت دوباره نمودار شد؟

این دیدگاه که اسرائیل و کلیسا متفاوت هستند، به روشنی در عهد جدید تعلیم داده شده است. به زبان کتاب مقدسی، کلیسا کاملاً متفاوت و متمایز از اسرائیل است، و این دو هرگز قرار نیست که با هم درآمیخته شوند یا به جای یکدیگر به کار روند. ما از کتاب مقدس می آموزیم که کلیسا کاملاً خلقتی تازه است که در روز پنطیکاست متولد می شود و تا زمانی که در ربوده شدگی به آسمان برده شود، ادامه خواهد داشت (افسسیان 9:1-11؛ اول تسالونیکیان 13:4-17). کلیسا ارتباطی با لعنتها و برکات اسرائیل ندارد. عهدها، وعده ها، و هشدارها فقط برای اسرائیل اعتبار دارد. اسرائیل به طور موقت در طی 2000 سال پراکندگی در برنامه خدا کنار گذاشته شده است.

بعد از ربوده شدگی (اول تسالونیکیان 13:4-18)، خدا اسرائیل را به عنوان تمرکز اصلی نقشه اش احیا خواهد کرد. اولین رویداد در این زمان، مصیبت است (مکاشفه 19-6). جهان به خاطر رد کردن مسیح داوری می شود و در عین حال، اسرائیل از طریق آزمایشات مصیبت عظیم برای آمدن ثانویه مسیح آماده می شود. آنگاه وقتی مسیح به زمین بازگردد، اسرائیل در پایان دوره مصیبت، آماده پذیرش او خواهد شد. بازمانده اسرائیل که از مصیبت جان سالم به در ببرد، نجات خواهد یافت، و مسیح پادشاهی اش را بر زمین برقرار خواهد کرد و اورشلیم پایتخت آن خواهد بود. همراه با سلطنت مسیح به عنوان پادشاه، اسرائیل ملت پیشتاز خواهد بود و نمایندگان تمام ملتها به اورشلیم خواهند آمد و عیسی مسیح پادشاه را پرستش و اکرام خواهد کرند. کلیسا با مسیح باز خواهد گشت و با او برای مدت 1000 سال سلطنت خواهد کرد (مکاشفه 1:20-5).

هم عهد عتیق و هم عهد جدید از درکی پیشاهزاره گرایی/ دیسپِنسِیشنالیسمی از نقشه خدا برای اسرائیل حمایت می کند. با این حال، قویترین پشتیبانی برای پیشاهزاره گرایی در تعلیم واضح مکاشفه 1:20-7 یافت می شود که شش بار می گوید که پادشاهی مسیح 1000 سال به طول خواهد انجامید. خداوند پس از مصیبت باز خواهد گشت و پادشاهی اش را به همراه ملت اسرائیل برقرار خواهد کرد، مسیح بر تمام زمین سلطنت خواهد کرد، و اسرائیل رهبر ملتها خواهد بود. کلیسا به مدت 1000 سال با مسیح سلطنت خواهد کرد. کلیسا جایگزین اسرائیل در نقشه خدا نشده است. هرچند که خدا توجهش را در دوره فیض اساساً بر کلیسا متمرکز کرده، اما خدا اسرائیل را فراموش نکرده و روزی اسرائیل را به آن جایگاهی که به عنوان ملت برگزیده اش منظور داشته، بر خواهد گرداند (رومیان 11).بازگشت به خانۀ فارسی"الهیات جایگزینی چیست؟