"الهیات اصلاح شده چیست؟سوال: "الهیات اصلاح شده چیست؟

جواب:
به طور کلی، الهیات اصلاح شده شامل هر نظام اعتقادی می باشد که ریشه های آن به اصلاحات پروتستان در قرن شانزدهم میلادی برگردد. البته، خودِ اصلاحگران تعالیمشان را در کتاب مقدس دنبال می کنند که این موضوع در عقیده ی "فقط کتاب مقدس" نمایان است، پس الهیات اصلاح شده یک نظام اعتقادی "جدید" نیست بلکه در صدد ادامه دادن تعالیم رسولان است.

به طور کلی، الهیات اصلاح شده به اقتدار کتاب مقدس، حاکمیت مطلق خدا، نجات بواسطه فیض از طریق مسیح، و ضرورت بشارت پافشاری می کند. و به خاطر تاکیدش بر عهد خدا با آدم و عهد جدید که از طریق عیسی مسیح می آید (لوقا 20:22)، گاهی اوقات الهیات عهد نامیده می شود.

اقتدار کتاب مقدس. الهیات اصلاح شده تعلیم می دهد که کتاب مقدس کلام الهام شده و مقتدر خداست که در تمام مقوله های ایمان و عمل، کافی است.

حاکمیت مطلق خدا. الهیات اصلاح شده تعلیم می دهد که خدا با نظارت مطلق بر تمامی خلقت حکمرانی می کند. او تمامی وقایع را از پیش مقدر کرده، و از اینرو بوسیله شرایط تعجب زده نمی شود. این اراده مخلوق را محدود نمی کند، و از طرف دیگر خدا را بانی گناه نمی سازد.

نجات بواسطه فیض. الهیات اصلاح شده تعلیم می دهد که خدا در فیض و رحمتش، انتخاب کرده است که مردمی را برای خودش بازخرید کند، و آنها را از دست شیطان و مرگ رها سازد. تعلیم اصلاح شده ی نجات با کلمه منکسر TULIP نشان داده می شود که به پنج نکته کالوینی نیز معروف است.

T – تباهی کامل. انسان کاملاً در وضعیت گناه آلودش درمانده است و زیر غضب خدا است و به هیچ طریقی نمی تواند خدا را خشنود سازد. تباهی کامل همچنین بدین معناست که تا زمانی که خدا از روی فیض خود انسان را به شناخت خدا ترغیب نکند، انسان به طور طبیعی در صدد شناخت خدا نخواهد بود (پیدایش 5:6؛ ارمیا 9:17؛ رومیان 10:3-18).

U – گزینش بلاشرط. خدا از ازل انتخاب کرده است که جماعت کثیری از گناهکاران را نجات دهد که هیچ کسی نمی تواند آن را بشمارد (رومیان 29:8-30، 11:9؛ افسسیان 4:1-6، 11-12).

L – کفاره محدود. "رستگاری خاص" نیز نامیده می شود. مسیح داوری گناه برگزیدگان را بر خود گرفت و بدین وسیله با مرگ خود برای آنها پرداخت کرد. به عبارتی دیگر، او صرفاً نجات را "ممکن" نساخت، او واقعاً نجات را برای کسانی که انتخاب کرده بود، کسب کرد (متی 21:1؛ یوحنا 11:10؛ 9:17؛ اعمال 28:20؛ رومیان 32:8؛ افسسیان 25:5).

I – فیض غیر قابل مقاومت. انسان در وضعیت سقوط کرده اش، در مقابل محبت خدا مقاومت می کند، اما فیض خدا در قلب او کار می کند و او را قادر می سازد تا در برابر آنچه پیشتر مقاومت کرده بود تمایل نشان دهد. بدین گونه، فیض خدا در به کمال رساندن کار نجات در برگزیدگان شکست نمی خورد (یوحنا 37:6، 44؛ 16:10).

P – استقامت مقدسین. خدا مقدسینش را از سقوط محافظت می کند؛ از اینرو نجات ابدی است (یوحنا 27:10-29؛ رومیان 29:8-30؛ افسسیان 3:1-14).

ضرورت بشارت. الهیات اصلاح شده تعلیم می دهد که مسیحیان در جهان هستند تا تفاوتی را از لحاظ روحانی از طریق بشارت و از لحاظ اجتماعی از طریق زندگی مقدس و بشردوستانه ایجاد کنند.

دیگر وجوه تمایز الهیات اصلاح شده به طور کلی شامل به جا آوردن دو آیین مقدس (تعمید و شام خداوند)، دیدگاه پایان یافتن عطایای روحانی (عطایا دیگر برای کلیسا ادامه ندارد(، و دیدگاه غیرِ دیسپنسِیشنالی (غیر دوره ای) نسبت به کتاب مقدس می شود. کلیساهای اصلاح شده برای نوشتجات ژان کالوین، جان ناکس، هولدریخ زویینگلی، و مارتین لوتر ارزش والایی قائل می شوند. اعتراف نامه وست مینستر الهیات سنت اصلاح شده را در بر دارد. کلیساهای مدرن در سنت اصلاح شده عبارتند از پرزبیتری، جماعتی، و برخی از کلیساهای باپتیستی.
Englishبازگشت به خانۀ فارسی"الهیات اصلاح شده چیست؟