settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره صحبت کردن با مردگان یا دعا به مردگان چه می گوید؟

جواب


در کتاب مقدس دعا به مردگان و احضار ارواح اکیدا ممنوع است. تثنیه فصل 18 آیه های 10 تا 12 می گوید « هيچيک از شما نبايد به جادوگری بپردازد يا غيبگويی و رمالی و فالگيری كند و يا ارواح مردگان را احضار نمايد. خداوند از تمام كسانی كه دست به چنين كارها می‌زنند متنفر است». در داستان شائول و زن جادوگر می خوانیم که او به دلیل متوسل شدن به احضار روح سموئیل مُرد، برای اینکه از دستور خدا سرپیچی کرد و متوسل به جادوگری و احضار ارواح برای راهنمایی گرفتن شد ( اول سموئیل فصل 28 آیه های 1 تا 25 ، اول تواریخ فصل 10 آیه های 13 تا 14). خداوند آشکارا انجام چنین کارهایی را ممنوع اعلام کرده است.

به ویژگی های خداوند توجه کنید. خداوند در همه جا حضور دارد و توانایی شنیدن همه دعاها در دنیا را دارد (مزامیر فصل 139 آیه های 7 تا 12)، اما انسان چنین ویژگی ای ندارد. خداوند تنها کسی است که قدرت اجابت دعا را دارد. او قادر مطلق است (مکاشفه فصل 19 آیه 6)، به طور حتم انسان زنده و یا مرده چنین ویژگی ای ندارد. در نهایت اینکه خداوند عالم مطلق و از همه چیز آگاه است (مزامیر فصل 147 آیه های 4 تا5 )؛ حتی قبل از اینکه دعا کنیم، او از نیازهای واقعی ما اطلاع دارد و آنها را حتی از خود ما بهتر می شناسد. نه تنها نیازهای ما را می شناسد بلکه به دعاهای ما بر اساس خواست خودش پاسخ می دهد.

برای اینکه یک شخص مرده بتواند دعاها را دریافت کند، باید آنها را بشنود، و قدرت اجابت آنها را داشته باشد و بداند که چگونه بهترین جواب را به آن شخص بدهد. فقط خداوند می تواند دعا را بشنود و پاسخ دهد، برای اینکه فقط او در همه جا حضور دارد. ویژگی حاضر مطلق به خداوند این امکان را می دهد تا مستقیما به امور بشر رسیدگی کند (اول تیموتائوس فصل 6 آیه های 14 تا 15) و این شامل اجابت دعا نیز می شود.

حتی پس از مرگ نیز خداوند در سرنوشت انسان دخالت دارد. عبرانیان فصل 9 آیه 27 می گوید «درست همانگونه كه به حكم خداوند، انسان يک بار می‌ميرد و بعد از آن نوبت داوری می‌رسد». اگر یک ایماندار به مسیح بمیرد، پس از مرگ به حضور خداوند خواهد رفت (دوم قرنتیان فصل 5 آیه های 1 تا 9)؛ اگر شخصی در گناه بمیرد، به جهنم خواهد رفت و در نهایت به دریاچه آتش افکنده خواهد شد (مکاشفه فصل 20 آیه های 14 تا 15).

خداوند عیسی مسیح را میانجی بین خود و بشر قرار داد (اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5). با ایمان به عیسی مسیح می توانیم به خدا برسیم. پس چرا باید این کار را از طریق یک مرده گناهکار انجام دهیم، مخصوصا اینکه این کار باعث خشم خداوند نیز می شود؟

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره صحبت کردن با مردگان یا دعا به مردگان چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries