چطور می توانم مطمئن باشم که مطابق با اراده خدا دعا می کنم؟


سوال: چطور می توانم مطمئن باشم که مطابق با اراده خدا دعا می کنم؟

جواب:
به بیان ساده، دعا کردن اراده خدا، دعا کردن در حق دیگران است. نقش واسط در عهد عتیق متداول بود و می توانیم آن را در افرادی چون ابراهیم، موسی، داوود، سموئیل، حزقیا، ایلیا، ارمیا، حزقیال، و دانیال ببینیم. مسیح در عهد جدید به عنوان شفاعت گر نهایی ما ترسیم شده است، و بدین خاطر، تمام دعای مسیحی تبدیل به شفاعت می شود، زیرا که از طریق مسیح و بوسیله مسیح به خدا تقدیم می شود. عیسی با مرگش روی صلیب، شکاف بین ما و خدا را بست. به خاطر وساطت عیسی، اکنون می توانیم در دعا در حق دیگر مسیحیان یا برای گمشدگان شفاعت کنیم، و از خدا بخواهیم که با درخواستهایشان، مطابق با اراده اش موافقت کند. «زيرا تنها يک خدا هست و بين خدا و آدميان نيز تنها يک واسطه وجود دارد، يعني آن انسان که مسيحْ عيسي است.» (اول تیموتائوس 5:2). «کيست که محکومشان کند؟ مسيحْ عيسي؟ که مرد، بلکه برخيزانيده نيز شد و به‌‌دست راست خداست و براي ما شفاعت مي‌کند؟» (رومیان 34:8).بالاترین هدف انسان این باید باشد که خدا را جلال دهد (اول قرنتیان 31:10)، و این شامل دعا کردن مطابق با اراده او می شود. نخست، ما باید حکمت بطلبیم. «اگر از شما کسي بي‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدايي که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا مي‌کند، و به وي عطا خواهد شد» (یعقوب 5:1). در طلبیدن حکمت، همچنین باید اعتماد داشته باشیم که خدا سخاوتمند است و راغب است که دعاهای ما را پاسخ دهد. «امّا با ايمان درخواست کند و هيچ ترديد به خود راه ندهد» (یعقوب 6:1؛ همچنین نگاه کنید به مرقس 24:11). بنابراین، دعا کردن مطابق با اراده خدا شامل طلبیدن حکمت (برای شناخت اراده خدا) و با ایمان طلبیدن است (برای توکل به اراده خدا).

در اینجا هفت تعلیم کتاب مقدسی آمده است که ایماندار را هدایت خواهد کرد تا مطابق با اراده خدا دعا کند:

1) دعا برای چیزهایی که کتاب مقدس امر می کند دعا کنید. به ما گفته شده است که برای دشمنانمان دعا کنیم (متی 44:5)؛ دعا برای اینکه خدا میسیونرها را بفرستد (لوقا 2:10)؛ دعا برای اینکه در وسوسه وارد نشویم (متی 41:26)؛ دعا برای خادمان کلام (کولسیان 3:4؛ دوم تسالونیکیان 1:3)؛ دعا برای صاحب منصبان کشور (اول تیموتائوس 1:2-3)؛ دعا برای رهایی از مصیبت (یعقوب 13:5)؛ و دعا برای شفای ایمانداران (یعقوب 16:5). جاییکه خدا دعا کردن را امر می کند، می توانیم با این اطمینان دعا کنیم که مطابق با اراده خدا دعا می کنیم.

2) از نمونه های شخصیتهای دیندار در کتاب مقدس پیروی کنید. پولس برای نجات اسرائیل دعا کرد (رومیان 1:10). داوود هنگامی که در گناه افتاد، برای رحمت و آمرزش دعا کرد (مزمور 1:51-2). کلیسای اولیه برای دلیری در شهادت دادن دعا کرد (اعمال 29:4). این دعاها مطابق با اراده خدا بودند، و مشابه این دعاها را امروز نیز می توان دعا کرد. ما همانند پولس و کلیسای اولیه همواره باید برای نجات دیگران در دعا باشیم. همانند داوود، ما نیز باید برای خودمان دعا کنیم، همواره از گناه خود آگاه باشیم و پیش از آنکه گناه، رابطه مان را با خدا باز دارد و دعاهایمان را بی اثر سازد، آن را نزد خدا بیاوریم.

3) با انگیزه درست دعا کنید. خدا انگیزه های خودخواهانه را برکت نخواهد داد. «آنگاه نيز که درخواست مي‌کنيد، نمي‌يابيد، زيرا با نيت بد درخواست مي‌کنيد تا صرف هوسرانيهاي خود کنيد» (یعقوب 3:4). ما نباید آنگونه دعا کنیم که کلمات بلندپایه مان شنیده شود و به عنوان افراد «روحانی» نزد دیگران دیده شویم، بلکه اساساً باید پنهانی و به صورت خصوصی دعا کنیم، و پدر آسمانی در پنهان خواهد شنید و آشکارا به ما پاداش خواهد داد (متی 5:6-6).

4) با روحی بخشنده نسبت به دیگران دعا کنید. (مرقس 25:11). داشتن روح تلخی، خشم، کینه یا تنفر نسبت به دیگران، قلبهایمان را باز خواهد داشت از اینکه در تسلیم کامل به خدا دعا کنیم. درست همانطور که به ما گفته شده که درحینی که بین ما و مسیحی دیگری کدورتی وجود دارد، به خدا هدیه تقدیم نکنیم (متی 23:5-24)، به همین منوال، خدا نمی خواهد تا زمانی که با برادران و خواهران مسیحی خود آشتی نکرده ایم، دعاهای خود را به او تقدیم کنیم.

5) با شکرگزاری دعا کنید (کولسیان 2:4؛ فیلیپیان 6:4-7). ما همیشه می توانیم چیزی را پیدا کنیم که برایش شکرگزار باشیم، حتی اگر زیر بار نیازهای خود له شده باشیم. حتی رنج دیده ترین کسی که محبت رهایی بخش خدا در این دنیا را می داند و آسمان را در پیشکش خود دارد، دلیل برای شکرگزاری خدا دارد.

6) با سماجت دعا کنید (لوقا 1:18؛ اول تسالونیکیان 17:5). ما باید در دعا پافشاری و سماجت داشته باشیم و به خاطر اینکه فوراً جواب دعایمان را نگرفته ایم، دست نکشیم و یا دلسرد نشویم. بخشی از دعا کردن در اراده خدا ایمان به این است که چه پاسخ او «بله» باشد و چه «نه» و چه «منتظر بمان،» ما قضاوت او را بپذیریم، تسلیم اراده ی او شده، و به دعا ادامه دهیم.

7) در دعا به روح خدا تکیه کنیم. این حقیقتی شگفت آور است: «و روح نيز در ضعف ما به ياريمان مي‌آيد، زيرا نمي‌دانيم چگونه بايد دعا کنيم. امّا روح با ناله‌هايي بيان‌ناشدني، براي ما شفاعت مي‌کند. و او که کاوشگر دلهاست، فکر روح را مي‌داند، زيرا روح مطابق با اراده خدا براي مقدّسان شفاعت مي‌کند» (رومیان 26:8-27). ما در هنگام دعا یاری روح القدس را داریم. در زمانهایی که در اوج افسردگی و غم هستیم، آن زمانهایی که احساس می کنیم «نمی توانیم دعا کنیم،» این تسلی را داریم که بدانیم این روح القدس است که واقعاً دارد برایمان دعا می کند. چه خدای حیرت آوری داریم!

چه دلگرمی و اطمینانی داریم وقتی که در صدد گام زدن در روح هستیم و نه در جسم! اطمینان بر این که روح القدس کارش را به کمال خواهد رساند و دعاهای ما را مطابق با زمانبندی و اراده کامل پدر به حضور او می آورد، و ما می توانیم در این معرفت که همه چیز با هم برای خیریت ما در کار است، آرام گیریم (رومیان 28:8).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
چطور می توانم مطمئن باشم که مطابق با اراده خدا دعا می کنم؟