پیاده روی در دعا چیست؟ آیا کتاب مقدسی است که در حین پیاده روی دعا کنیم؟سوال: پیاده روی در دعا چیست؟ آیا کتاب مقدسی است که در حین پیاده روی دعا کنیم؟

جواب:
به بیان ساده، پیاده روی در دعا، دعا کردن در حق دیگران است. نقش واسط در عهد عتیق متداول بود و می توانیم آن را در افرادی چون ابراهیم، موسی، داوود، سموئیل، حزقیا، ایلیا، ارمیا، حزقیال، و دانیال ببینیم. مسیح در عهد جدید به عنوان شفاعت گر نهایی ما ترسیم شده است، و بدین خاطر، تمام دعای مسیحی تبدیل به شفاعت می شود، زیرا که از طریق مسیح و بوسیله مسیح به خدا تقدیم می شود. عیسی با مرگش روی صلیب، شکاف بین ما و خدا را بست. به خاطر وساطت عیسی، اکنون می توانیم در دعا در حق دیگر مسیحیان یا برای گمشدگان شفاعت کنیم، و از خدا بخواهیم که با درخواستهایشان، مطابق با اراده اش موافقت کند. «زيرا تنها يک خدا هست و بين خدا و آدميان نيز تنها يک واسطه وجود دارد، يعني آن انسان که مسيحْ عيسي است.» (اول تیموتائوس 5:2). «کيست که محکومشان کند؟ مسيحْ عيسي؟ که مرد، بلکه برخيزانيده نيز شد و به‌‌دست راست خداست و براي ما شفاعت مي‌کند؟» (رومیان 34:8).پیاده روی در دعا، شیوه ی دعا کردن در مکان، و نوعی دعای شفاعتی است که مستلزم پیاده روی به سمت یک مکان خاص در حین دعا است. برخی افراد باور دارند که نزدیک بودن به یک مکان به آنها اجازه می دهد که نزدیکتر و شفافتر دعا کنند و متمرکزتر باشند. پیاده روی در دعا توسط افراد، گروهها، و حتی کل کلیساها صورت می گیرد. این پیاده روی ها می تواند به کوتاهی یک ساختمان باشد یا چند کیلومتر به طول انجامد. ایده ی پیاده روی در دعا این است که از پنج حس بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، و لامسه استفاده شود تا درک شفاعت کننده از نیازهای دعا بالا رود.

برای مثال، اگر شما در همسایگی تان پیاده روی می کنید و به دنبال موضوعاتی برای دعا کردن می گردید، ممکن است به محوطه ای بر بخورید که بی نهایت درهم و برهم و مندرس است. این وضعیت ممکن است شما را برانگیزاند تا برای سلامتی جسمی و روحانی اهالی آنجا دعا کنید. برخی گروهها دور مدارس گشته و برای صلح و امنیت معلمان و دانش آموزان داخل مدرسه دعا می کنند و همچنین برای اینکه نقشه های شیطان در مدرسه شان خنثی شود. برخی افراد احساس می کنند که با نزدیک شدن به مکانها و افرادی که برایشان دعا می کنند، می توانند دعاهایشان را متمرکزتر کنند.

پیاده روی در دعا نسبتاً پدیده جدیدی است و منشأ آن مشخص نیست. هیچ نمونه ای در کتاب مقدس برای پیاده روی در دعا وجود ندارد، اما از آنجاییکه پیاده روی، شیوه ی اصلی حمل و نقل در دوران کتاب مقدس بود، واضح است که مردم می باید همزمان پیاده روی و دعا کرده باشند. اما هیچ حکم مستقیمی وجود ندارد که دعا با پیاده روی روشی است که باید انجام دهیم. اینکه باور داشته باشیم دعاهایی که در محیطی یا موقعیتی کرده می شود، موثرتر از دعاهایی است که در زمان دیگر یا حالت دیگر انجام می شود، کتاب مقدسی نیست. به علاوه، درحالیکه ممکن است احساس کنیم که باید به مکانی یا موقعیتی نزدیک باشیم تا واضحتر دعا کنیم، اما پدر آسمانیمان که در همه جا در همه زمانها حاضر است، دقیقاً نیازها را می داند و بر طبق اراده کامل و زمانبندی خودش به آنها پاسخ خواهد داد. این واقعیت که او اجازه می دهد که از طریق دعا کردن، بخشی از برنامه های او باشیم، برای منفعت خودمان است نه خدا.

به ما امر شده که «پیوسته دعا کنیم» (اول تسالونیکیان 17:5)، و از آنجا که پیاده روی کاری است که روزانه انجام می دهیم، مطمئناً دعا در حین پیاده روی، بخشی از بی وقفه دعا کردن است. خدا فارغ از زمان، مکان، یا موقعیت، تمام دعاهای کسانیکه در مسیح می مانند را می شنود (یوحنا 7:15). در عین حال، قطعاً حکمی بر ضد دعا در حین پیاده روی وجود ندارد، و هرچیزی که ما را وا می دارد تا دعا کنیم، شایان توجه است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسیپیاده روی در دعا چیست؟ آیا کتاب مقدسی است که در حین پیاده روی دعا کنیم؟