دعا در روح چیست؟


سوال: دعا در روح چیست؟

جواب:
به بیان ساده، دعا در روح، دعا کردن در حق دیگران است. نقش واسط در عهد عتیق متداول بود و می توانیم آن را در افرادی چون ابراهیم، موسی، داوود، سموئیل، حزقیا، ایلیا، ارمیا، حزقیال، و دانیال ببینیم. مسیح در عهد جدید به عنوان شفاعت گر نهایی ما ترسیم شده است، و بدین خاطر، تمام دعای مسیحی تبدیل به شفاعت می شود، زیرا که از طریق مسیح و بوسیله مسیح به خدا تقدیم می شود. عیسی با مرگش روی صلیب، شکاف بین ما و خدا را بست. به خاطر وساطت عیسی، اکنون می توانیم در دعا در حق دیگر مسیحیان یا برای گمشدگان شفاعت کنیم، و از خدا بخواهیم که با درخواستهایشان، مطابق با اراده اش موافقت کند. «زيرا تنها يک خدا هست و بين خدا و آدميان نيز تنها يک واسطه وجود دارد، يعني آن انسان که مسيحْ عيسي است.» (اول تیموتائوس 5:2). «کيست که محکومشان کند؟ مسيحْ عيسي؟ که مرد، بلکه برخيزانيده نيز شد و به‌‌دست راست خداست و براي ما شفاعت مي‌کند؟» (رومیان 34:8).دعا در روح سه مرتبه در کتاب مقدس ذکر شده است. اول قرنتیان 15:14 می گوید «پس چه بايد بکنم؟ با روح دعا خواهم کرد و با عقل نيز دعا خواهم کرد؛ با روح سرود خواهم خواند و با عقل نيز خواهم خواند.» افسسیان 18:6 می گوید «و در همه‌وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنيد و براي همين بيدار و هوشيار باشيد و پيوسته با پايداري براي همه مقدّسان دعا کنيد.» یهودا 20 می گوید «امّا شما اي عزيزان، خويشتن را بر ايمان بس مقدّس خود بنا کنيد و در روح‌القدس دعا نماييد» بنابراین دعا در روح دقیقاً به چه معناست؟

واژه یونانی که «دعا در» ترجمه شده است، معنای مختلف زیادی می تواند داشته باشد. می تواند اینطور نیز معنا شود: «از طریقِ،» «با کمکِ،» «در قلمروِ،» «در اتصال با.» دعا در روح اشاره به کلامی نمی کند که ما می گوییم. بلکه اشاره به این دارد که چطور دعا می کنیم. دعا در روح، دعا مطابق با هدایت روح است. دعا برای چیزهایی است که روح ما را بدان هدایت می کند. رومیان 26:8 می گوید «و روح نيز در ضعف ما به ياريمان مي‌آيد، زيرا نمي‌دانيم چگونه بايد دعا کنيم. امّا روح با ناله‌هايي بيان‌ناشدني، براي ما شفاعت مي‌کند.»

برخی افراد بنا بر اول قرنتیان 15:14، دعا در روح را با دعا به زبانها برابر می پندارند. پولس در بحث عطیه زبانها ذکر می کند که «با روحم دعا می کنم.» اول قرنتیان 14:14 بیان می دارد که وقتی شخصی به زبانها دعا می کند، نمی داند چه می گوید، زیرا به زبانی صحبت می کند که نمی داند. در نتیجه، هیچ کس دیگری نمی فهمد که چه می گوید، مگر اینکه مترجمی در آنجا باشد (اول قرنتیان 27:14-28). پولس در افسسیان 18:6 به ما یاد می دهد که «در همه‌وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنيد و براي همين بيدار و هوشيار باشيد و پيوسته با پايداري براي همه مقدّسان دعا کنيد.» چطور باید با همه نوع دعا و تمنا دعا کنیم و برای مقدسین دعا کنیم، در صورتیکه هیچ کس، از جمله کسی که دعا می کند نفهمد که چه گفته می شود؟ بنابراین منظور از دعای در روح، دعا در قوت روح، بواسطه ی هدایت روح، و مطابق با اراده اوست، نه دعای به زبانها.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
دعا در روح چیست؟