settings icon
share icon
سوال

نقاط قوت و ضعف دیدگاه پُستریبیولیشنیسم (posttribulationism) در مورد زمان رویداد "ربوده شدن کلیسا" چیست؟

جواب


وقتی سوالی را بررسی می کنیم که مربوط به فرجام شناسی (مطالعه آینده) می شود، باید بدانیم که همه مسیحیان بر سر سه موضوع توافق نظر دارند: 1) یک دوران عذاب عذاب و برآشفتگی در آینده وجود دارد که دنیا هرگز نمونه آن را ندیده است. 2) بازگشت دوباره مسیح بعد از دوران "برآشفتگی بزرگ" و آغاز پادشاهی هزار ساله او و 3) تبدیل از یک موجود فناپذیر به یک موجود فناناپذیر، در رویداد "ربوده شدن" (یوحنا فصل 14 آیه های 1 تا 3، اول قرنتیان فصل 15 آیه های 51 تا 52، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 16 تا 17). پرسش اینجاست که رویداد "ربوده شدن" در چه زمانی در ارتباط با دوران برآشفتگی بزرگ و بازگشت دوباره مسیح اتفاق خواهد افتاد؟ سه نظریه اصلی در مورد زمان رویداد "ربوده شدن" وجود دارد که عبارتند از:

دیدگاه میِدتریبیولیشنیسم (midtribulationism) بر این باور است که رویداد "ربوده شدن کلیسا" در زمانی در اواسط دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد.

دیدگاه پریتریبیولیشنیسم (pretribulationism) بر این باور است که رویداد "ربوده شدن کلیسا" در زمانی قبل از آغاز دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد.

دیدگاه پُستریبیولیشنیسم (posttribulationism) بر این باور است که رویداد "ربوده شدن کلیسا" در پایان دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد.

پُستریبیولیشنیسم می گوید که رویداد"ربوده شدن کلیسا" در اواخر و یا نزدیک به پایان دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد. در آن زمان، کلیسا با عیسی مسیح در آسمان (ابرها) ملاقات خواهد کرد و سپس همراه او برای آغاز پادشاهی مسیح به زمین خواهد آمد. به عبارت دیگر، "ربوده شدن" و "بازگشت دوباره مسیح (برای برقرار پادشاهی)" همزمان اتفاق خواهند افتاد. بر اساس این نظریه، کلیسا تمام مدت هفت سال دوران "برآشفتگی بزرگ" را تجربه خواهد کرد. کاتولیک رم، ارتدکس یونان بسیاری از گروه های پروتستان از این دیدگاه حمایت می کنند.

یکی از نقاط قوت این دیدگاه این است که عیسی مسیح در موعظه خود درباره آخر زمان می گوید که بعد از "برآشفتگی بزرگ" باز خواهد گشت (متی فصل 24 آیه های 21 و 29). همچنین، کتاب مکاشفه با تمام پیشگویی هایش، فقط یک بازگشت دوباره مسیح را عنوان کرده که بعد از دوران "برآشفتگی بزرگ" است (مکاشفه فصل 19 و 20). متونی مانند مکاشفه فصل 13 آیه 7 و فصل 20 آیه 9 نیز در این مورد که قدیسان در دوران"برآشفتگی بزرگ" خواهند بود، از این دیدگاه حمایت می کنند. همچنین، رستاخیز مردگان در مکاشفه فصل 20 آیه 5 به عنوان "اولین رستاخیز" نام برده شده است. پُستریبیولیشنیسم یست ها بر این موضوع تاکید می کنند که رستاخیز اول پس از دوران "براشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد و رستاخیز همراه با "ربوده شدن" در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16 نمی تواند تا این زمان اتفاق بیفتد.

پُستریبیولیشنیست ها همچنین می گویند که از نظر تاریخی، قوم خداوند دوران رنج و آزمایش را تجربه کرده اند.بنابرین، جای تعجب نیست که کلیسا هم دوران برآشفتگی بزرگ آخر زمان را تجربه کند. در این رابطه، این دیدگاه بین "خشم شیطان" با "خشم خداوند" در کتاب مکاشفه تفاوت قائل است. خشم شیطان بر قدیسان خواهد بود و خداوند از آن به عنوان ابزاری برای پالایش ایمان استفاده می کند. از طرف دیگر، خشم خداوند بر ضدمسیح و سلطنت او خواهد بود و خداوند ایمانداران را از آن محافظت خواهد کرد.

یکی از نقاط ضعف این دیدگاه، نقض گفته صریح کتاب مقدس است که می گوید ایمانداران به مسیح هرگز محکوم نشده و مورد خشم خدا قرار نخواهند گرفت (رومیان فصل 8 آیه 1). با این وجود که بسیاری از داوری ها در دوران برآشفتگی بزرگ فقط برای غیرایمانداران است اما بسیاری دیگر از داوری ها مانند زلزله، فرو ریختن ستارگان و قحطی هم برای نجات یافتگان است و هم برای نجات نیافتگان. بنابراین، اگر ایمانداران در دوران برآشفتگی بزرگ حضور داشته باشند، خشم خدا را تجربه خواهند کرد و این موضوع رومیان فصل 8 آیه 1 را نقض می کند.

نقطه ضعف دیگر این است که امروز را به عنوان "دوران برآشفتگی بزرگ" به تصویر می کشد. بسیاری از پُستریبیولیشنیست ها می گویند ما در دوران "برآشفتگی بزرگ" زندگی می کنیم . به عبارت دیگر، دوران برآشفتگی بزرگ در زمانی پس از پنطیکاست آغاز شد. این آموزه، ذات یگانه بودن "دوران برآشفتگی بزرگ" را نقض می کند (متی فصل 24 آیه 21) که دورانی بی همتا در تاریخ دنیا می باشد. همچنین، طرفداران این دیدگاه از توضیح غیبت کلمه "کلیسا" در متون مربوط به دوران برآشفتگی بزرگ عاجر هستند. حتی در مکاشفه فصل 4 تا 21 که طولانی ترین متن در کل کتاب مقدس درباره "دوران برآشفتگی بزرگ" است نیز کلمه "کلیسا" هرگز نیامده است. پُستریبیولیشنیست ها باید اینگونه فرض کنند که کلمه "قدیسان" در مکاشفه فصل 4 تا 21 به معنی "کلیسا" است حتی با وجود اینکه کلمه یونانی متفاوتی بکار رفته است.

و ضعف نهایی این دیدگاه مانند ضعف دو نظریه دیگر است: بدین معنی که، کتاب مقدس جدول زمانی مشخصی درباره اتفاقات آینده تعیین نکرده است. کتاب مقدس برتری یک دیدگاه بر دیگاه دیگر را ثابت نمی کند و به همین دلیل است که ما نظریات مختلفی درباره آخر زمان و هماهنگی پیشگویی های مرتبط با آن داریم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نقاط قوت و ضعف دیدگاه پُستریبیولیشنیسم (posttribulationism) در مورد زمان رویداد "ربوده شدن کلیسا" چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries