"پساهزاره گرایی چیست؟سوال: "پساهزاره گرایی چیست؟

جواب:
پساهزاره گرایی تفسیری است از مکاشفه 20 که آمدن ثانویه مسیح را پس از "هزاره" می بیند که هزاره عصری طلایی از سلطه و کامیابی مسیحی است. پساهزاره گرایی شامل چند دیدگاه مشابه از زمانهای آخر می شود و در مقابل پیشاهزاره گرایی و همینطور دیدگاه کم طرفدارتر ناهزاره گرایی قرار می گیرد. مطابق با دیدگاه پیشاهزاره گرایی، آمدن ثانویه مسیح پیش از سطلنت هزار ساله اش رخ می دهد و سلطنت هزاره ساله به طور لفظی دقیقاً یک سلطنت 1000 ساله است، و مطابق با دیدگاه ناهزاره گرایی، سلطنت هزار ساله به صورت تحت الفظی نمی باشد.

پساهزاره گرایی این باور است که مسیح پس از یک دوره زمانی باز می گردد که لزوماً 1000 سال نمی باشد. آنهایی که این دیدگاه را دارند، نبوت محقق نشده را با استفاده از شیوه تحت الفظی و معمول تفسیر نمی کنند. آنها باور دارند که نباید مکاشفه 4:20-6 را به صورت تحت الفظی برداشت کرد. آنها باور دارند که "1000 سال" صرفاً به معنی "یک دوره طولانی" است. از این گذشته، پیشوند "پسا" در "پساهزاره گرایی" مشخص می کند که بر طبق این دیدگاه مسیح پس از آنکه مسیحیان (نه خودِ مسیح) سلطنت را بر روی این زمین برقرار کردند، باز خواهد گشت.

کسانیکه دیدگاه پساهزاره گرایی دارند بر این باور هستند که این دنیا بهتر و بهتر خواهد شد، علی رغم اینکه تمام شواهد بر خلاف آن است، و سرانجام تمام جهان "مسیحی می شود." بعد از اینکه این اتفاق بیافتد، مسیح بازخواهد گشت. اما منظره جهان در زمانهای آخر که کلام خدا معرفی می کند اینگونه نیست. از کتاب مکاشفه به سادگی می توانیم ببینیم که جهان در زمان آینده جای وحشتناکی خواهد بود. همچنین در دوم تیموتائوس 1:3-7 پولس روزهای آخر را "زمانهای سخت" توصیف می کند.

کسانیکه دیدگاه پساهزاره گرایی دارند از شیوه غیر لفظی برای تفسیر پیشگویی محقق نشده استفاده می کنند و معانی خودشان را به کلمات می دهند. مشکل این شیوه این است که وقتی کسی شروع می کند به اینکه معانی ای به غیر از معنای معمول به کلمات بدهد، می تواند تصمیم بگیرد که کلمه یا عبارت یا جمله ای را هر طور که خودش می خواهد معنی کند. بدین شکل تمام عینیت معنای کلمات از دست می رود. وقتی که کلمات معنای خود را از دست بدهند، ارتباط قطع می شود. به هر حال این قصدی نیست که خدا از زبان و ارتباط داشته است. خدا از طریق کلام مکتوبش و با معانی عینی با ما ارتباط برقرار می کند تا اینکه ایده ها و اندیشه ها بتوانند ابلاغ شوند.

تفسیر معمول و تحت الفظی از کلام خدا، دیدگاه پساهزاره گرایی را رد می کند و تفسیری معمول از تمامی متنهای کتاب مقدس، شامل پیشگویی محقق نشده را نگاه می دارد. ما صدها نمونه از پیشگویی ها در کتاب مقدس داریم که محقق شده اند. برای نمونه، پیشگویی های مربوط به مسیح در عهد عتیق را نگاه کنید. این پیشگویی ها به طور تحت الفظی محقق شدند. تولد مسیح از باکره را ملاحظه کنید (اشعیا 14:7؛ متی 23:1). مرگ مسیح به خاطر گناهانمان را توجه کنید (اشعیا 4:53-9؛ اول پطرس 24:2). این پیشگویی ها به طور تحت الفظی محقق شدند، و این دلیلی کافی است بر اینکه بپنداریم که خدا در آینده به این روال ادامه خواهد داد و کلامش را تحت اللفظی محقق خواهد کرد. پساهزاره گرایی مردود می شود در اینکه نبوت کتاب مقدس را به طور غیر عینی تفسیر می کند و بر این عقیده است که سلطنت هزاره ساله توسط کلیسا و نه خودِ مسیح برقرار خواهد شد.
Englishبازگشت به خانۀ فارسی"پساهزاره گرایی چیست؟