از کجا بدانم که همسر ابده آل را برای خود پیدا کرده ام؟سوال: از کجا بدانم که همسر ابده آل را برای خود پیدا کرده ام؟

جواب:
کتاب مقدس اشاره نمی کند که چطور «همسر ایده آل» را پیدا کنیم، و در خصوص یافتن شریک درست برای ازدواج، آن اندازه که ما می خواهیم ریز نمی شود. یک چیز که کلام خدا صریحاً به ما می گوید این است که با یک بی ایمان ازدواج نکنیم (دوم قرنتیان 14:2-15). اول قرنتیان 39:7 به ما یادآور می شود که در عین حال که در ازدواج کردن آزاد هستم، اما تنها باید با کسانی ازدواج کنیم که مقبول خدایند، یعنی مسیحیان. کتاب مقدس فراتر از این نمی رود و سکوت می کند درباره اینکه از کجا بدانیم داریم با شخص «درست» ازدواج می کنیم.

خب چرا به صراحت بیان نمی کند که در انتخاب همسر به دنبال چه باشیم؟ چرا ما جزئیات بیشتری درباره ی مسئله ای به این مهمی در اختیار نداریم؟ حقیقت این است که کتاب مقدس بسیار شفاف است که مسیحیان چگونه باید باشند و چگونه باید عمل کنند و از اینرو جزئیات بیشتر ضرورتی ندارد. مسیحیان باید درباره مسائل مهم هم فکر باشند، و اگر دو مسیحی به ازدواجشان متعهد باشند، و از مسیح اطاعت کنند، آنها فاکتورهای ضروری برای موفقیت را دارا می باشند. اما از آنجا که جامعه ما اشباع شده است از افراد بسیاری که اقرار می کنند مسیحی هستند، به این خاطر خردمندانه است که پیش از آنکه به ازدواج مادام العمر تن بدهیم، بصیرت داشته باشیم. وقتی که اولویتهای همسر آینده تان شناسایی شد، اگر او حقیقتاً خود را متعهد کرده که شبیه مسیح شود، آنگاه جزئیات را راحتتر می توان شناسایی کرد و به آنها رسیدگی کرد.

نخست، ما باید مطمئن باشیم که آماده ی ازدواج هستیم. ما باید بلوغ کافی داشته باشیم تا دوراندیشی کنیم و بتوانیم برای مابقی زندگیمان، خود را متعهد به پیوند با این یک شخص بکنیم. همچنین باید تشخیص دهیم که ازدواج مستلزم فداکاری و از خود گذشتگی است. زن و شوهر پیش از ازدواج باید نقشها و وظایف زن و شوهر را مطالعه کنند (افسسیان 22:5-31؛ اول قرنتیان 1:7-16؛ کولسیان 18:3-19؛ تیتوس 1:2-5؛ اول پطرس 1:3-7).

زن و مرد باید اطمینان حاصل کنند که پیش از صحبت درباره ازدواج، برای مدت زمان کافی ای یکدیگر را می شناسند. آنها باید ببینند که طرف مقابل در موقعیتهای مختلف چه عکس العملی نشان می دهد، رفتارش پیش دوستان و خانواده اش چطور است، و با چه جور آدمهایی معاشرت می کند. رفتار شخص بسیار تحت تاثیر افرادی قرار می گیرد که با او معاشرت دارند (اول قرنتیان 33:15). آنها باید سر مسائلی چون اخلاقیات، مالی، ارزشها، فرزندان، شرکت در کلیسا، روابط با خانواده ی یکدیگر، و کار با هم موافق باشند. اینها حوزه هایی است که احتمال ناسازگاری در ازدواج وجود دارد و باید پیشاپیش با دقت مد نظر قرار داد.

در آخر، زوجین ابتدا باید به جلسات مشاوره ای پیش از ازدواج، پیش شبانشان یا یک مشاور مسیحی باتجربه بروند. در این جلسات، ابزارهای ارزشمندی را برای بنای ازدواجشان بر پایه ی ایمان به مسیح فرا خواهند گرفت، و همچنین یاد خواهند گرفت که چطور به کشمکشهای اجتناب ناپذیر رسیدگی کنند. پس از آنکه تمام این معیارها محقق شد، زوج آماده است با دعا تصمیم بگیرد که آیا می خواهند با هم ازدواج کنند و پیوند بخورند. اگر جداً اراده خدا را بطلبیم، او طریقهای ما را راست خواهد کرد (امثال 5:3-6).

Englishبازگشت به خانۀ فارسیاز کجا بدانم که همسر ابده آل را برای خود پیدا کرده ام؟