خداباوری باز چیست؟


سوال: ِخداباوری باز چیست؟

جواب:
"خداباوری باز" که به نامهای "الهیات گشودگی" یا "گشودگی خدا" نیز شناخته شده است، تلاشی برای توضیح پیش دانی خدا در ارتباط با اراده آزاد انسان است. استدلال خداباوری باز اساساً این است: انسانها براستی آزاد هستند؛ اگر خدا مطلقا آینده را می دانست، در آنصورت انسانها نمی توانستند حقیقتاً آزاد باشند. بنابراین، خدا همه چیز را درباره آینده مطلقا نمی داند. الهیات باز معتقد است که آینده قابل شناخت نیست. بنابراین، خدا هر آنچه را که قابل شناخت است می داند، اما آینده را نمی داند.

خداباوری باز، این باورها را بر پایه ی قسمتهایی از کتاب مقدس می گذارد که می گوید خدا "فکرش را عوض می کند" یا "متعحب می شود" یا "به نظر می رسد که دانش کسب می کند" (پیدایش 6:6؛ 12:2؛ خروج 14:32؛ یونس 10:3). این آیات باید در پرتو متون بسیار دیگری از کتاب مقدس که دانش خدا از آینده را بیان می کند درک شود، چرا که خدا خود را به شیوه ای توصیف می کند که برایمان قابل فهم باشد. خدا می داند که کارها و تصمیماتمان چه خواهد بود، اما فکرش را در بر حسب واکنشش به اعمال ما عوض می کند. مایوس شدن خدا نسبت به شرارت آدمی به این معنا نیست که از رخدادهای آینده آگاه نبود.

مزمور 4:139، 16 در ضدیت با خداباوری باز اذعان می کند که «حتی پیش از آنکه سخنی بر زبانم آید تو، ای خداوند، به تمامی از آن آگاهی... دیدگانت کالبد شکل ناگرفتۀ مرا می‌دید. همۀ روزهایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید، پیش از آنکه هیچ‌یک هنوز پدید آمده باشد.» چگونه خدا می توانست جزئیات پیچیده ای را درباره مسیح در عهد عتیق پیشگویی کند اگر آینده را نداند؟ چطور خدا می توانست به هر نحو نجات ابدی ما را تضمین کند اگر آینده را نداند؟

در آخر باید گفت که خداباوری باز نمی تواند رابطه پیش دانی خدا و اراده آزاد بشر را که غیر قابل شرح است، توضیح دهد. درست همانطور که اشکال افراطی کالوینی قصور می ورزند و انسان را چیزی جز رباتهای از پیش برنامه ریزی شده نمی سازند، خداباوری باز نیز قصور می ورزد در اینکه دانش مطلق و حاکمیت مطلق خدا را نفی می کند. خدا را باید از طریق ایمان درک کرد، چرا که "بدون ایمان محال است که بتوان خدا را خشنود ساخت» (عبرانیان 6:11). بنابراین، خداباوری باز غیر کتاب مقدسی است و صرفاً راهی دیگر برای انسان محدود است که سعی می کند خدای نامحدود را درک کند. پیروان مسیح باید خداباوری باز را رد کنند. در حالیکه خداباوری باز توضیحی است برای رابطه بین پیش دانی خدا و اراده آزاد انسان، اما کتاب مقدسی نیست.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
ِخداباوری باز چیست؟