settings icon
share icon
سوال

خداباوری آزاد چیست؟

جواب


«خداباوری آزاد» که به نامهای «الهیات آزاد» یا «آزادی در پذیرش خدا» و یا «خداباوری اختیاری» نیز نام برده می شود ، تلاش می کند تا اختیار انسان در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش خدا را توضیح دهد. استدلال خداباوری آزاد اساساً این است: انسانها براستی آزاد هستند؛ اگر خدا مطلقا آینده را می دانست، در آنصورت انسانها نمی توانستند حقیقتاً آزاد باشند. بنابراین، خدا همه چیز را درباره آینده نمی داند. الهیات آزاد معتقد است که آینده قابل شناخت نیست. بنابراین، خدا هر آنچه را که قابل شناخت است می داند، اما آینده را نمی داند.

خداباوری آزاد، این باورها را بر پایه ی قسمتهایی از کتاب مقدس می گذارد که می گوید خدا «فکرش را عوض می کند» یا «شگفت زده می شود» یا «به نظر می رسد که دانش کسب می کند» (پیدایش فصل 6 آیه 6؛ فصل 22 آیه 12؛ خروج فصل 32 آیه 14؛ یونس فصل 3 آیه 10). این آیات باید در پرتو متون زیاد دیگری از کتاب مقدس که دانش خدا از آینده را بیان می کند درک شود، چرا که خدا خود را به شیوه ای توصیف می کند که برای ما قابل فهم باشد. خدا می داند که کارها و تصمیم های ما چه خواهد بود، اما فکرش را در واکنش به اعمال ما عوض می کند. مایوس شدن خدا نسبت به شرارت آدمی به این معنا نیست که از رخدادهای آینده آگاه نبود.

مزامیر فصل 139 آیه های 4، 16 در ضدیت با خداباوری آزاد اذعان می کند که «حتی پيش از آنكه سخنی بر زبان آورم تو آن را می‌دانی ... بلی، حتی پيش از آنكه من بوجود بيايم تو مرا ديده بودی. پيش از آنكه روزهای زندگی من آغاز شود، تو همۀ آنها را در دفتر خود ثبت كرده بودی». چگونه خدا می توانست جزئیات پیچیده ای را درباره مسیح در عهد قدیم پیشگویی کند اگر آینده را نداند؟ چطور خدا می توانست به هر نحو نجات ابدی ما را تضمین کند اگر آینده را نداند؟

در آخر باید گفت که خداباوری آزاد نمی تواند رابطه پیش دانی خدا و اراده آزاد بشر را که غیر قابل شرح است، توضیح دهد. درست همانطور که اشکال افراطی کالوینی قصور شکست می خورند و انسان را چیزی جز رباتهای از پیش برنامه ریزی شده نمی دانند، خداباوری آزاد نیز در اینکه دانش مطلق و حاکمیت مطلق خدا را نفی می کند شکست خورده است. خدا را باید از طریق ایمان درک کرد، چرا که «بدون ایمان محال است که بتوان خدا را خشنود ساخت» (عبرانیان فصل 11 آیه 16). بنابراین، خداباوری آزاد غیر کتاب مقدسی است و صرفاً راهی دیگر برای انسان محدود است که سعی می کند خدای نامحدود را درک کند. پیروان مسیح باید خداباوری آزاد را رد کنند. در حالیکه خداباوری آزاد توضیحی است برای رابطه بین پیش دانی خدا و اراده آزاد انسان، اما کتاب مقدسی نیست.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ِخداباوری آزاد چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries