settings icon
share icon
سوال

عقیده های «عیسی، خدای یگانه» / «یگانگی پنطیکاستی» چه هستند؟

جواب


جنبش «فقط عیسی مسیح»، که به نام های یگانگی پنطیکاستی و یا عقیده یگانگی نیز خوانده می شوند، معتقد است که فقط یک خدا وجود دارد و تثلیث را قبول ندارد. به عبارت دیگر سه شخص مجزا در تثلیث یعنی پدر، پسر و روح القدس را قبول ندارد. البته دارای اشکال گوناگونی می باشد، برخی عیسی مسیح را تنها خدا می دانند که گاهی خود را به عنوان پدر یا روح القدس نشان می دهد. عقیده اصلی این دیدگاه این است که عیسی مسیح همان پدر و روح القدس است. فقط یک خدا وجود دارد که خود را به اشکال مختلف آشکار می سازد.

اشکال مختلف عقیده «عیسی خدای یگانه» برای قرنها به عنوان مدالیسم وجود داشته است. مدالیسم می گوید که خداوند در مواقع مختلف به اشکال مختلفی (پدر ،پسر و یا روح القدس) عمل کرده است. اما متن های مانند متی فصل 3 آیه های 16 تا 17 هر سه شکل اولوهیت را بیان کرده و دیدگاه مدالیسم را مردود می کند. مدالیسم در قرن دوم میلادی به عنوان یک روش بدعت گذارانه محکوم شد. کلیسا به شدت این عقیده را که خداوند یک شخص است و در مواقع مختلف به عنوان شخص دیگری عمل می کند، محکوم کرد. آنها از کتاب مقدس اینگونه استدلال کردند که سه شخص تثلیث اکثرا در یک زمان دیده شده اند و در بیشتر موارد با یکدیگر تعامل می کنند (به عنوان مثال پیدایش فصل 1 آیه 26؛ فصل 3 آیه 22؛ فصل 11 آیه 7. مزامیر فصل 2 آیه 7؛ فصل 104 آیه 30؛ فصل 110 آیه 1. متی فصل 28 آیه 19. یوحنا فصل 14 آیه 16). عقیده های عیسی خدای یگانه / یگانگی پنطیکاستی غیر کتاب مقدسی هستند.

مفهوم تثلیث در تمام قسمت های کتاب مقدس عنوان شده است. و مفهومی نیست که بتوان به سادگی با عقل محدود انسانی آن را درک کنیم. از آنجاییکه بشر دوست دارد تا همه چیز در افکارش معنی بدهد، جنبش هایی مانند عیسی خدای یگانه بوجود می آیند تا ذات خداوند را توضیح دهند. البته بدون نقض متن کتاب مقدس نمی توان چنین عقایدی را بوجود آورد. مسیحیان پذیرفته اند که ذات خداوند دارای محدودیت هایی که ما بر روی او قرار می دهیم نمی باشد. ما به سادگی به گفته او ایمان می آوریم، «فكرهای من فكرهای شما نيست، و راههای من هم راههای شما نيست. به همان اندازه كه آسمان بلندتر از زمين است، راههای من نيز از راههای شما و فكرهای من از فكرهای شما بلندتر و برتر است» (اشعیا فصل 55 آیه های 8 تا 9). اگر ما نمی توانیم افکار و روش های او را درک کنیم بنابراین ذات او را نیز به طور کامل درک نخواهیم کرد.

English



بازگشت به خانۀ فارسی

عقیده های «عیسی، خدای یگانه» / «یگانگی پنطیکاستی» چه هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries