settings icon
share icon
سوال

آیا ترجمه دنیای جدید کتاب مقدس، نسخه درست و قابل اعتمادی است؟

جواب


ترجمه دنیای جدید کتاب مقدس توسط سازمان مادر شاهدان یهوه (برج دیده بانی) به عنوان ترجمه ای از متون مقدس معرفی می شود که مستقیما از زبان های عبری، آرامی و یونانی به انگلیسی مدرن امروزی توسط کمیته ای از شاهدان منتخب یهوه ترجمه شده است. ترجمه دنیای جدید اثر ناشناس «کمیته ترجمه دنیای جدید» است. شاهدان یهوه ادعا می کنند که این کمیته همچنان ناشناس باقی خواهد ماند تا ارزش و اعتبار این اثر فقط برای خداوند باشد. البته سود دیگر این ناشناس بودن این است که مترجمان را زیر بار مسئولیت ترجمه غلط نمی برد و مانع بررسی اعتبار و جایگاه آکادمیکی آنها توسط محققان واقعی می شود.

ترجمه دنیای جدید فقط در یک چیز منحصر به فرد است، در اینکه اولین کار سیستماتیک عمدی می باشد که یک نسخه کاملا تحریف شده و ویرایش شده از کتاب مقدس را ارائه داده است و تنها هدف از این کار، انطباق کتاب مقدس با دکترین و عقاید آن گروه می باشد. شاهدان یهوه و سازمان برج دیده بانی به این حقیقت پی بردند که عقاید آنها در تضاد کامل با کتاب مقدس قرار دارد. بنابراین به جای تطبیق عقایدشان با کتاب مقدس برعکس عمل کردند و کتاب مقدس را باعقایدشان هماهنگ ساختند. «کمیته ترجمه دنیای جدید» هر متنی از کتاب مقدس که مطابق با عقاید آنها نبود را تغییر داد. این مطلب زمانی نمایان تر می شود که با انتشار نسخه های جدید شاهد تغییرات جدیدی هستیم. به عنوان مثال مسیحیان کتاب مقدسی به متن هایی از کتاب مقدس اشاره می کنند که الوهیت عیسی مسیح را ثابت می کند، برج دیده بانی نسخه ای را منتشر می کند که آن متون خاص در نسخه جدید تغییر کرده اند. موارد زیر مثال های برجسته ای از تغییرات عمدی در کتاب مقدس است:

ترجمه دنیای جدید، کلمه یونانی استاروس به معنی صلیب را «چوبه شکنجه» ترجمه کرده است برای اینکه شاهدان یهوه به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح اعتقادی ندارند. ترجمه دنیای جدید واژه عبری شئول و یا واژه های یونانی هادس، جهانا و یا تارتاروس که همگی معنی «جهنم» را می دهند ترجمه نکرده است، برای اینکه شاهدان یهوه به جهنم اعتقادی ندارند. آنها به جای کلمه «آمدن» از ریشه یونانی پاروسیا را به «هست» ترجمه کرده است برای اینکه شاهدان یهوه اعتقاد دارند عیسی مسیح در اوایل قرن بیستم (1900) به زمین برگشت. ترجمه دنیای جدید در کولسیان فصل 1 آیه 16 کلمه «دیگر» را با وجود اینکه در متن اصلی یونانی کتاب مقدس وجود ندارد به آن اضافه کرده است. این اقدام به این منظور انجام شده تا دیدگاه خواننده متن را تغییر دهد و بگوید «همه چیزهای دیگر» توسط عیسی مسیح به وجود آمد، در صورتی که کتاب مقدس می گوید «همه چیز توسط عیسی مسیح به وجود آمد». هدف این بوده که این متن را با عقاید خود منطبق سازند که می گوید عیسی مسیح هم یک مخلوق است، چون آنها به تثلیث اعتقاد ندارند.

معروف ترین انحراف ترجمه دنیای جدید را می توان در یوحنا فصل 1 آیه 1 دید. در متن اصلی یونانی نوشته شده است «کلمه نزد خدا بود». ترجمه دنیای جدید می گوید «کلمه یک خدا بود». این موضوع تحمیل استنباط غلط عقاید پیش پنداشته یک شخص به متن است، و اجازه نمی دهد متن پیامش را بوسیله خودش به ما برساند. در متن اصلی یونانی حرف تعریف نامشخص از نظر گرامری وجود ندارد (در زبان انگلیسی حرف تعریف a , an را حرف تعریف نامشخص می نامند به عنوان مثال بین خدا و یک خدا تفاوت وجود دارد). بنابراین حرف تعریف نامشخص باید توسط مترجم آنها به این متن اضافه شده باشد. این اصل در زبان انگلیسی قابل قبول است به شرط اینکه معنی متن را تغییر ندهد.

توضیح بسیار خوب و جامعی هست مبنی بر اینکه چرا حرف تعریف مشخص در اول یوحنا فصل 1 آیه 1 وجود ندارد و چرا ترجمه دنیای جدید اشتباه است. برای فهمیدن این مسئله به سه اصل کلی باید دقت کنیم.

1. در زبان یونانی برعکس زبان انگلیسی، ترتیب کلمات مشخص کننده کاربرد آنها نمی باشد. در انگلیسی، ساختار یک جمله بر اساس ترتیب کلمات است: فاعل + فعل + مفعول، «هری آن سگ را صدا زد» برابر با «آن سگ هری را صدا زد» نیست. اما در زبان یونانی، کاربرد کلمات بر اساس پسوند متصل به آنها مشخص می شود. در یوحنا فصل 1 آیه 1، دو پسوند ممکن برای کلمه تئو وجود دارد . یکی پسوند س (تئوس) و دیگری ن (تئون). پسوند «س» معمولا اسم را به عنوان فاعل یک جمله می شناسد، در حالی که پسوند «ن» اسم را معمولا به عنوان مفعول مستقیم جمله تعیین می کند.

2. وقتی اسم به عنوان گزاره عمل می کند (در انگلیسی یعنی اسمی که پس از فعل «هست» می آید) ، پسوند آن باید با پسوند اسمی که تغییر داده مطابقت داشته باشد تا خواننده متوجه شود که جمله کدام اسم را تعریف می کند. بنابراین تئو باید پسوند «س» بگیرد چون کلمه لوگوس را تغییر می دهد. بنابراین، ترجمه کلمه به کلمه یوحنا فصل 1 آیه 1 می شود: «کای تئوس ان هو لوگوس» . فاعل کدام است، لوگوس یا تئوس؟ هر دو دارای پسوند «س» می باشند. جواب در اصل بعدی است.

3. در مواردی که دو اسم در جمله وجود دارند و هر دو پسوند «س» می گیرند، نویسنده معمولا به فاعل حرف تعریف مشخص اضافه می کند تا خواننده سردرگم نشود. یوحنا به جای تئوس، حرف تعریف مشخص به لوگوس اضافه کرده است (the Word). بنابراین لوگوس فاعل است و تئوس گزاره آن می باشد. در نتیجه یوحنا فصل 1 آیه 1 در انگلیسی اینگونه خوانده می شود: «کلمه نزد خدا بود» (به جای اینکه «خدا نزد کلمه بود).»

آشکارترین مدرک غرض ورزی سازمان دیده بانی، روش ترجمه ناسازگار آنها می باشد. در سرتاسر انجیل یوحنا، کلمه یونانی تئون بدون حرف تعریف مشخص آمده است. ترجمه دنیای جدید هیچ کدام از آنها را به شکل «یک خدا» ترجمه نکرده است. حتی مثال ناسازگارتر این است که ترجمه دنیای جدید در یوحنا فصل 1 آیه 18 یک در ترجمه برای «خدا» و «یک خدا» در همان جمله را ارائه داده است.

بنابراین ترجمه های برج دیده بانی بر اساس بافت متن نیست، بلکه بر اساس جانبداری های عقیدتی از خودشان است. در حالی که مدافعان ترجمه دنیای جدید ممکن است در اثبات اینکه ترجمه یوحنا فصل 1 آیه می تواند همین ترجمه باشد موفق شوند اما نمی توانند ثابت کنند که این یک ترجمه درست و بی طرف است. همچنین توضیحی برای این مطلب هم ندارند که چرا ترجمه آنها همین عبارت ها را در جای دیگری از انجیل یوحنا به همین روش ترجمه نکرده است. تنها دلیل این ترجمه انکار الوهیت عیسی مسیح است که برج دیده بانی را مجبور کرده تا ترجمه ناهماهنگی از متن اصلی یونانی ارائه دهد تا بتواند آن را با عقاید خود منطبق کند و باعث می شود خطای آنها برای پیروانشان درستی صوری داشته باشد.

تنها چیزی که پشت ترجمه غلط و متناقض «ترجمه دنیای جدید» قرار دارد، غرض ورزی و بدعت گذاری های عقیدتی آنهاست. ترجمه دنیای جدید قطعا ترجمه درست و قابل اعتمادی از کتاب مقدس نیست. تفاوت های بسیار اندکی در ترجمه های مختلف انگلیسی کتاب مقدس وجود دارند. هیچ کدام از ترجمه های انگلیسی کامل و بی نقص نیستند. دیگر مترجمان کتاب مقدس در برگردان یونانی به انگلیسی مرتکب اشتباهات کوچک می شوند اما ترجمه دنیای جدید عمدا متن را تغییر می دهد تا آن را با عقاید شاهدان یهوه هماهنگ سازد. ترجمه دنیای جدید یک تحریف است نه یک ترجمه از کتاب مقدس.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا ترجمه دنیای جدید کتاب مقدس، نسخه درست و قابل اعتمادی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries