settings icon
share icon
سوال

دیدگاه میِدتریبیولیشنیسم (midtribulational) بر این باور است که رویداد "ربوده شدن کلیسا" در زمانی در اواسط دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد؟

جواب


وقتی سوالی را بررسی می کنیم که مربوط به فرجام شناسی (مطالعه آینده) می شود، باید بدانیم که همه مسیحیان بر سر سه موضوع توافق نظر دارند: 1) یک دوران عذاب عذاب و برآشفتگی در آینده وجود دارد که دنیا هرگز نمونه آن را ندیده است. 2) بازگشت دوباره مسیح بعد از دوران "برآشفتگی بزرگ" و آغاز پادشاهی هزار ساله او و 3) تبدیل از یک موجود فناپذیر به یک موجود فناناپذیر، در رویداد "ربوده شدن" (یوحنا فصل 14 آیه های 1 تا 3، اول قرنتیان فصل 15 آیه های 51 تا 52، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 16 تا 17). پرسش اینجاست که رویداد "ربوده شدن" در چه زمانی در ارتباط با دوران برآشفتگی بزرگ و بازگشت دوباره مسیح اتفاق خواهد افتاد؟ سه نظریه اصلی در مورد زمان رویداد "ربوده شدن" وجود دارد که عبارتند از:

دیدگاه میِدتریبیولیشنیسم (midtribulationism) بر این باور است که رویداد "ربوده شدن کلیسا" در زمانی در اواسط دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد.

دیدگاه پریتریبیولیشنیسم (pretribulationism) بر این باور است که رویداد "ربوده شدن کلیسا" در زمانی قبل از آغاز دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد.

دیدگاه پُستریبیولیشنیسم (posttribulationism) بر این باور است که رویداد "ربوده شدن کلیسا" در پایان دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد.

دیدگاه میِدتریبیولیشنیسم (midtribulational) می گوید که رویداد "ربوده شدن" در یک مقطع زمانی در دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد. در آن زمان، شیپور هفتم به صدا درخواهد آمد (مکاشفه فصل 11 آیه 15) ، کلیسا در آسمان با عیسی مسیح ملاقات خواهد کرد و سپس جام های داوری، در دوران برآشفتگی بزرگ، بر روی زمین ریخته خواهند شد (مکاشفه فصل 15 و 16). به عبارت دیگر، یک فاصله زمانی سه و نیم ساله بین رویداد "ربوده شدن" و "بازگشت دوباره مسیح برای برقراری تخت پادشاهی" وجود دارد. بر اساس این دیدگاه، کلیسا در سه و نیم سال اول دوران "برآشفتگی بزرگ" بر روی زمین خواهد بود و آن را تجربه خواهد کرد اما از نیمه دوم دوران "برآشفتگی بزرگ" که عذاب بسیار سخت تر است، در امان خواهد بود. دیدگاه " ربوده شدن قبل ازخشم بزرگ خداوند" بسیار به این دیدگاه (میِدتریبیولیشنیسم) نزدیک است، دیدگاه " ربوده شدن قبل ازخشم بزرگ خداوند" بر این باور است که کلیسا قبل از روز خشم بزرگ به آسمان برده خواهد شد (مکاشفه فصل 6 آیه 17).

میِدتریبیولیشنیست ها برای حمایت از نظریه خود به ترتیب زمانی آورده شده در دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه های 1 تا 3 استناد می کنند. ترتیب زمانی رویدادها به این شکل است: 1) ارتداد، 2) ظهور ضدمسیح، 3) روز عیسی مسیح (روز خداوند). این دیدگاه می گوید که عیسی مسیح به طور قطعی تا زمان "بی احترامی آن خرابکار به معبد مقدس(متی فصل 24 آیه 15) ، که در اواسط دوران برآشفتگی بزرگ اتفاق خواهد افتاد (دانیال فصل 9 آیه 27) ظهور نخواهد کرد. همچنین، این دیدگاه بر این باور است که "روز خداوند (روز مسیح)" همان رویداد "ربوده شدن" است. بنابراین، کلیسا تا زمان ظهور ضدمسیح به آسمان برده نخواهد شد.

آموزه اساسی دیگر این دیدگاه این است که شیپور اول قرنتیان فصل 15 آیه 52 همان شیپور مکاشفه فصل 11 آیه 15 است. شیپور نام برده شده در مکاشفه فصل 11 از سری نهایی شیپورها می باشد; بنابراین، قابل درک است که "آخرین شیپور" اول قرنتیان فصل 15 باشد. ولی به هر حال این منطق در رابطه با شیپورها درست نیست. شیپوری که در رویداد "برآشفتگی بزرگ" نواخته خواهد شد شیپور خداوند خواهد بود (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16) ، اما شیپوری که در مکاشفه فصل 11 نواخته می شود پیام آور داوری است. یک شیپور فراخوان لطف الهی برای انتخاب شدگان خداوند است و دیگری اعلام مرگ و نابودی برای شروران است . علاوه بر این، هفتمین شیپور در مکاشفه، بر اساس ترتیب زمانی، آخرین شیپور نیست. متی فصل 24 آیه 31 می گوید که شیپور آخر در زمان آغاز پادشاهی مسیح نواخته خواهد شد.

اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 9 می گوید که "خدا ما را برنگزيده تا زير غضب خود قرار دهد، بلكه ما را انتخاب نموده تا بوسيلهٔ خداوند ما عيسی مسيح نجات دهد". این آیه مشخص کرده که مسیحیان دوران "برآشفتگی بزرگ" را تجربه نخواهند کرد. با این وجود، میِدتریبیولیشنیسم "خشم خداوند " را به نیمه دوم دوران برآشفتگی بزرگ ارجاع می دهد مخصوصا به جام های داوری. محدود کردن یک واژه به این شکل، توجیه ناپذیر است. به طور حتم، داوری ها و رویدادهای هولناکی در نتیجه نواختن شیپورها وجود دارند مانند قحطی، رودخانه سمی، تیره شدن ماه، جاری شدن خون، زمین لرزه و رنج که همه اینها نیز می توانند خشم خداوند باشند.

میِدتریبیولیشنیسم، رویداد "ربوده شدن" در مکاشفه فصل 11 را قبل از آغاز "دوران برآشفتگی بزرگ" قرار می دهد. دو مشکل با این طبقه بندی از نظر ترتیب زمانی کتاب مکاشفه وجود دارد. اول اینکه، مکاشفه فصل 7 آیه 14 تنها جایی در این کتاب است که عبارت "برآشفتگی بزرگ" در آن آمده است. بنابراین تنها مرجع "روز بزرگ خشم" در مکاشفه فصل 6 آیه 17 می باشد. دیدگاه میِدتریبیولیشنیسم این ترتیب زمانی را نقض می کند

و ضعف نهایی این دیدگاه مانند ضعف دو نظریه دیگر است: بدین معنی که، کتاب مقدس جدول زمانی مشخصی درباره اتفاقات آینده تعیین نکرده است. کتاب مقدس برتری یک دیدگاه بر دیگاه دیگر را ثابت نمی کند و به همین دلیل است که ما نظریات مختلفی درباره آخر زمان و هماهنگی پیشگویی های مرتبط با آن داریم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دیدگاه میِدتریبیولیشنیسم (midtribulational) بر این باور است که رویداد "ربوده شدن کلیسا" در زمانی در اواسط دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries