settings icon
share icon
سوال

رویداد های مهم و کلیدی زندگی عیسی مسیح چه بودند (بخش سوم)؟

جواب


مطالب زیر وقایع کلیدی زندگی مسیح و متون مربوط به آنها را در عهد جدید توضیح می دهد: (بخش سوم)

شام آخر: (متی فصل 26 آیه های 1-30، مرقس فصل 14 آیه های 12-26، لوقا فصل 22 آیه های 7-38، یوحنا فصل 13 آیه های 1-38) –آخرین ملاقات غم انگیز عیسی مسیح با شاگردان محبوبش با یک درس آغاز شد. بحثی میان شاگردان شکل گرفته بود مبنی بر اینکه مقام کدامیک از آنها بالاتر است (لوقا فصل 22 آیه 24)، این بحث نشان دهنده یک دیدگاه کاملا غیرالهی و دنیوی بود. عیسی مسیح در میان بحث به شستن پاهای آنها مشغول شد کاری که دون پایه ترین خدمتکار (یا برده) انجام می دهد. او با این کار به آنها نشان داد که پیروان او کسانی هستند که به یکدیگر خدمت می کنند نه کسانی که انتظار دارند به آنها خدمت شود. او در ادامه می گوید فقط بره قربانی خداوند می تواند گناه را بشورد و اگر نگذارید که شما را بشورد رابطه اش با شما قطع خواهد شد (یوحنا فصل 13 آیه 8). عیسی مسیح در مراسم شام آخر، یهودای خائن یعنی کسی که او را تحویل حاکمان می دهد شناسایی کرد. شاگردان از این گفته عیسی مسیح که یکی از آنها به او خیانت خواهد کرد عمیقا غمگین شدند و کنجکاو بودند که بدانند خائن چه کسی است. حتی پس از اینکه عیسی مسیح یهودا را به عنوان خائن معرفی کرد و به او گفت که برود و کارش را تمام کند، شاگردان همچنان گیج و مبهوت بودند. پس از اینکه یهودا آن محل را ترک کرد، عیسی مسیح عهد جدید را با خون خود با شاگردان بست، دستور جدیدی به آنها داد و گفت که پیروان او باید یکدیگر را دوست داشته باشند و با قدرت روح القدس زندگی کنند. ما مسیحیان هر باری که مراسم عشاء ربانی (شام آخر) را انجام می دهیم عهد جدید عیسی مسیح را به یاد می آوریم، و بدن او که برای ما شکست و خون او که برای ما ریخته شد را گرامی می داریم.

دستگیری در باغ جتسیمانی: (متی فصل 26 آیه های 36-56، مرقس فصل 14 آیه های 32-50، لوقا فصل 22 آیه های 39-54، یوحنا فصل 18 آیه های 1-12) – پس از شام آخر، عیسی مسیح شاگردان را به باغ جتسیمانی برد. به گوشه ای رفت تا دعا کند و از آنها خواست بیدار بمانند و مراقب باشند. اما چندین بار بازگشت و آنها را که دید که از شدت خستگی و غم از دست دادن او به خواب رفته بودند. او از پدر خواست اگر امکان دارد این جام خشمی که از گناه مردم دنیا پر شده را از مقابل او بردارد اما عنوان کرد که در هر حال تسلیم خواست خدا است و خودش را برای مرگ آماده کرد، فرشته ای فرستاده شد تا او را در این ساعتهای آخر تقویت کند. یهودا همراه با تعدادی شمیر و چماق به دست از راه رسید و با بوسه ای بر صورت عیسی مسیح او را به آنها شناساند. عیسی مسیح را دستگیر و نزد قیافا کاهن اعظم برای اجرای اولین سری از محاکمه های ساختگی بردند.

مصلوب شدن و تدفین: (متی فصل 27 آیه های 27-66، مرقس فصل 15 آیه های 16-47، لوقا فصل 23 آیه های 26-56، یوحنا فصل 19 آیه های 17-42) – مرگ عیسی مسیح روی صلیب اوج ماموریت او در روی زمین بود. دلیل به دنیا آمدن او به شکل انسان همین بود تا برای گناهان دنیا بمیرد و هرکسی که به او ایمان می آورد زندگی جاویدان پیدا کند (یوحنا فصل 3 آیه های 16-18). او را پس از اینکه از همه اتهامات مبرا شد به رومی ها تحویل دادند تا مصلوبش کنند. اتفاقات آن روز و هفت سخن آخر او در این گزارش ها ثبت شده است. سربازان و جمعیت او را مسخره و تحقیر کردند، و برای لباس هایش قرعه انداختند. لحظه ای که عیسی مسیح مرد و روح از بدنش جدا شد، زلزله ای رخ داد، پرده ضخیم و بزرگ قدس الاقداس در خیمه عبادت از بالا تا پایین پاره شد، به این نشان که دیگر همه می توانند از طریق ایمان به عیسی مسیح به خدا دسترسی داشته باشند. بدن مسیح را از صلیب پایین آوردند و به یک مقبره اجاره ای بردند و آن را تا بعد از روز سبت در آنجا رها کردند.

رستاخیز: (متی فصل 28 آیه های 1-10، مرقس فصل 16 آیه های 1-11، لوقا فصل 24 آیه های 1-12، یوحنا فصل 20 آیه های 1-10). کتاب مقدس گزارش زیادی از خود رستاخیز ثبت نکرده است و فقط به قبر خالی و زنده شدن مسیح و ظاهر شدن او به تعدادی زیادی از مردم اشاره می کند. زمانی که زنان برای آماده کردن جسد او برای تدفین آمده بودند با قبر خالی مواجه شدند. هر یک از انجیل ها جزئیات مختلفی از این رویداد را ارائه می دهند. به طور خلاصه، قبر خالی بود، زنان گیج شده بودند و فرشتگان رستاخیز مسیح را به آنها اعلام کردند. عیسی مسیح به آنها ظاهر شد. پطرس و یوحنا نیز قبر خالی را تایید می کنند و عیسی مسیح بر شاگردان ظاهر گشت.

ظاهر شدن پس از رستاخیز: (متی فصل 28 آیه های 1-20، مرقس فصل 16 آیه های 1-20، لوقا فصل 24 آیه های 1-53، یوحنا فصل 20 آیه 1 تا فصل 21 آیه 25، اعمال رسولان فصل 1 آیه 3، اول قرنتیان فصل 15 آیه 6) – عیسی مسیح در مدت چهل روز بین رستاخیز و صعود به آسمان چندین مرتبه به 500 نفر از مردم و شاگردانش ظاهر شد. او اولین بار بر زنانی که برای آماده کردن بدن او برای تدفین آمده بودند و سپس بر مریم مجدلیه ظاهر شد و به او گفت هنوز به آسمان پیش پدر صعود نکرده است. او بار دیگر بر دو مرد در جاده عموآس ظاهر شد، با آنها هم سفره شد و آنها او را شناختند. آن مردان به اورشلیم بازگشتند، و این خبر را به شاگردان دادند. او از دیوار عبور کرد و بر شاگردان ظاهر شد و به تومای مردد نشانه ای ارائه داد و دوباره در جلیل معجزه دیگری از او دیده شد. آنها تمامی شب را ماهیگیری کرده بودند ولی هیچ چیزی نصیب شان نشده بود عیسی مسیح تورهای آنها را پر از ماهی کرد. برای آنها صبحانه مهیا کرد و حقایق مهم دیگری را به آنها آموزش داد. از پطرس خواسته شد به بره های مسیح خوراک دهد و نوع مرگی که خواهد داشت نیز به او گفته شد. در این زمان بود که فرمان ماموریت بزرگ به آنها داده شد.

صعود به آسمان: (مرقس فصل 16 آیه های 19-20، لوقا فصل 24 آیه های 50-53، اعمال رسولان فصل 1 آیه های 9-12) – آخرین کار مسیح در روی زمین صعود به آسمان در حضور شاگردان بود. او در میان ابرها به آسمان برده شد و به کلی ناپدید شد اما دو فرشته آمدند و اعلام کردند که یک روز به همین شکل بازخواهد گشت. در حال حاضر، عیسی مسیح در بهشت در دست راست خداوند نشسته است. نشستن به این معنی است که کار و وظیفه او تمام شد درست همانطوری که خودش روی صلیب گفت «تمام شد.» کاری دیگری برای تضمین نجات کسانی که به او ایمان می آورند باقی نمانده است. در این زمان، زندگی او بر روی زمین تمام شده است، بهای گناه به طور کامل پرداخت شد، پیروزی حاصل شد، و مرگ شکست خورد. هللویا!

«من گمان می‌كنم اگر تمام رويدادهای زندگانی عيسی در كتابها نوشته می‌شد، دنيا گنجايش آن كتابها را نمی‌داشت!» (یوحنا فصل 21 آیه 25).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

رویداد های مهم و کلیدی زندگی عیسی مسیح چه بودند (بخش سوم)؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries